GON voor Ouders

Wat verstaan wij onder geïntegreerd onderwijs?

Het geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs, waarbij de GON-begeleider extra ondersteuning biedt in het gewoon onderwijs, vertrekkend vanuit zijn eigen ervaring en kennis in het buitengewoon onderwijs. Op deze manier streven we ernaar om kinderen met “beperkingen” school te laten lopen binnen het gewoon kleuter- en basisonderwijs.

Door een intense samenwerking streven we naar onderwijs op maat van elk kind zodat het opgroeit tot een gelukkig, kritisch denkend kind met een positief zelfbeeld en voldoende kennis.

Gonwerking

De belangrijkste rol van de GON-begeleider is de ondersteuning van het integratieproces en de coördinatie van de hulp die ingezet wordt in functie van een optimaal schoollopen.
De taak richt zich tot alle betrokken partijen, de ouders, het schoolteam, de medeleerlingen en natuurlijk de leerling zelf. De GON-begeleider vervult een brug -en ondersteuningsfunctie. Overleg, zowel formeel als informeel staat hier centraal.

Leerlinggericht

De zorgvraag van het kind is richtgevend voor de manier waarop er hulp geboden wordt. De hulp kan geboden worden door een onderwijskundige, een logopedist, een kinesist,….

Dit kan omvatten :

– leerstofbegeleiding (de leerstof, studiemethode,attitudevorming…);
– motorische begeleiding (het is zeker niet de bedoeling om een klassieke paramedische behandeling te geven, maar het doel blijft steeds het functioneren binnen de school te optimaliseren);
– sociaal-emotionele begeleiding
– communicatie -en spraakbegeleiding

We streven naar functionaliteit,zelfstandigheid en welbevinden en niet noodzakelijk naar het hoogste leerniveau

Teamgericht

Via informatie-uitwisseling krijgt het schoolteam inzicht in het functioneren van de leerling. Het is de bedoeling dat er samen naar oplossingen wordt gezocht.

Het is niet de bedoeling dat de GON-begeleider lessen overneemt. Wel kan er ondersteuning geboden worden tijdens lesmomenten die voor het kind moeilijk zijn. Of er kan samen bekeken worden hoe bepaalde lessen aangepast kunnen worden.

Oudergericht

Hier heeft de GON-begeleider soms een brugfunctie tussen de leerling en zijn ouders of tussen de ouders en de school. De ouders zijn een belangrijke schakel in het integratieproces. Ook broers en zussen kunnen hierin betrokken worden. De begeleider staat in voor informatie-uitwisseling opdat de continuïteit tussen school en thuis bevorderd wordt. Verder heeft de begeleider als taak de ouders wegwijs te maken in het ruimere aanbod van hulpverleners en/of hulpmiddelen.

In die zin is wederzijdse frequente communicatie essentieel, dit gebeurt via een communicatieschriftje, e-mail of telefoon (afspraken hieromtrent worden gemaakt op een eerste overleg).

Buiten de evaluatievergaderingen kan een ouder steeds een gesprek aanvragen.

Aanpassingen van het materiaal

Hulpmiddelen (vb. stappenplan, hulpblaadjes, agenda…..) “op maat “ maken.
Extra, nieuw gestructureerd leermateriaal voorzien.

De overkoepelende werking

GON is niet alleen individueel en leerlinggericht. MPI Zonneken organiseert ook een aantal overkoepelende activiteiten voor ouders en leerkrachten.

Zo is er elk jaar een driedaagse opleiding voorzien voor leerkrachten die een GON-kind met ASS in de klas hebben.

En verder organiseren we in samenwerking met Klimop in Lokeren ouderavonden rond een bepaald thema.

In juni wordt er een algemene info-avond voorzien voor nieuwe ouders

Twee keer per jaar vindt er een evaluatie plaats. Dan wordt er besproken hoe de leerling functioneert, of er bijsturing nodig is, of er andere afspraken moeten gemaakt worden, …

Er wordt ook stilgestaan bij de vraag of het gewoon onderwijs al of niet ondersteund door GON-begeleiding nog steeds een meerwaarde heeft.

Een aantal opties voor het verdere verloop van de begeleiding worden dan overwogen :

-verlenging : het daaropvolgend schooljaar wordt verder GON gegeven

-uitstel : het resterend jaar GON-begeleiding wordt opgespaard en pas opgenomen in een later schooljaar

-stop : de leerling heeft geen recht meer op GON-begeleiding

-doorverwijzing : integratie in het gewoon onderwijs is voor de leerling niet langer een meerwaarde . De leerling wordt doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs of een andere instantie

-attestwijziging : bij een multiple stoornis (autisme, taalstoornis, DCD, Dyspraxie…) kan er bijvoorbeeld een type 7 attest omgezet worden in een type 4 attest. Dit kan alleen na overleg en met akkoord van alle GON-partners en na een gemotiveerd verslag over de attestwijziging door het CLB.

Voor meer informatie kan je de GON-coördinator Greet Michiels contacteren via greet.michiels@mpizonneken.be.