Gon Wettelijk

De bedoeling van geïntegreerd onderwijs is om jongeren met een handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig de lessen of activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs. De school voor buitengewoon onderwijs krijgt hiervoor aanvullende lestijden en/of aanvullende uren (het GON-pakket). Via het werkingsbudget wordt een integratietoelage toegekend.

Het geïntegreerd onderwijs kan georganiseerd worden op niveau kleuter-, lager- , secundair en hoger onderwijs, met uitzondering van het universitair onderwijs. Ons Zonneken GON-team begeleidt hoofdzakelijk in kleuter- en lager onderwijs.

De leerlingen die kunnen genieten van deze ondersteuning:

$1·         Kinderen met een fysieke handicap (type 4)

$1·         Kinderen met een leerstoornis (type 8)

$1o    voorwaarde : kind moet min 9m in type 8 onderwijs schoolgelopen hebben

$1·         Kinderen met een auditieve handicap/primaire taalstoornis  of dysfasie (type 7)

$1·         Kinderen met een autismespectrumstoornis (type 7)

$1·         Kinderen met een gedrags-en emotionele stoornis (type 3)

$1o     voorwaarde : kind moet min 9m in type 3 onderwijs schoolgelopen hebben

$1·         Kinderen met een visuele handicap (type 6)

 (vet  gedrukt = opgenomen door MPI Zonneken)

De meeste kinderen hebben recht op 2 jaar begeleiding per onderwijsniveau.

De begeleiding wordt per schooljaar opgenomen.

In sommige ernstige gevallen hebben kinderen recht op begeleiding gedurende hun ganse schoolloopbaan.

Het CLB bepaalt de ernst.

 De GON-leerling moet in het bezit zijn van een inschrijvingsverslag ( = attest en protocol ). Het attest buitengewoon basisonderwijs bevat een datum, de personalia van het betrokken kind en de gegevens van de attestgever. Het vermeldt het type dat de attestgever, op basis van het verantwoordingsprotocol, voor het kind aangewezen vindt. Het protocol bundelt (alle) relevante documenten waardoor de oriëntering van de leerling, naar het meest aangewezen type, gemotiveerd en verantwoord wordt. Het bevat documenten zoals testresultaten, medische verslagen, verslagen van klassenraden, observatiedocumenten ….
Voor leerlingen met ASS moet de diagnosestelling ASS gebeuren door een kinderpsychiater, een psychiater, een Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) of een referentiecentrum “autisme”.

Voor de GON-leerling moet een integratieplan opgemaakt worden. Het integratieplan is een basisdocument, een handelingsgerichte engagementsverklaring die essentiële gegevens bevat en voor een bepaalde periode wordt opgesteld. Dit gebeurt op een startvergadering.

Om een beroep te kunnen doen op GON-begeleiding is een beslissing nodig van de volgende partijen:

–  gastschool ( van het gewone onderwijs )
–  dienstverlenende school ( van het buitengewone onderwijs )
–  CLB van de gastschool
–  ouders

Voor de wettelijke omkadering kunnen we U het beste doorverwijzen naar de website van het onderwijs:www.onderwijsvlaanderen.be

Voor meer informatie kan je de GON-coördinator Greet Michiels contacteren via greet.michiels@mpizonneken.be