Stappenplan

Welke stappen onderneem je om GON-begeleiding voor je kind te verkrijgen?

Stap 1
Waarschijnlijk heb je al met de leerkracht of het zorgteam van de school waar je kind schoolloopt (we noemen dit de gastschool ) een gesprek gehad over de problemen die zich voordoen en heeft men je aangeraden je kind te laten onderzoeken om zo een diagnose te laten stellen.

Stap 2
Je neemt contact op met de CLB-medewerker die verbonden is aan de school (CLB=centrum voor leerlingbegeleiding). Je informeert waar je best terecht kan voor een onderzoek.

Stap 3
Je laat je kind onderzoeken.Neem tijdig initiatieven hiertoe want het hele proces van onderzoeken en opstarten GON kan enkele maanden in beslag nemen.

Stap 4
Je bespreekt de onderzoeksresultaten /diagnose met de CLB-medewerker. Aan de hand van de diagnose stellen zij een protocol (=een verslag) op en schrijven een gepast attest . Dit zal bepalen of je kind in aanmerking komt voor GON-begeleiding.

Stap 5
Je geeft te kennen aan je CLB-medewerker of aan het team op de gastschool dat je begeleiding wil vanuit onze school (we noemen dit de dienstverlenende school ). Zij zullen dan een aanmeldingsformulier aanvragen en invullen.

Stap 6
Het CLB bezorgt de nodige documenten aan onze school ten laatste op 30 mei van het schooljaar.

Stap 7
Wij doen het nodige om de begeleiding op te starten en de CLB-medewerker zal je op de hoogte brengen van de datum van de startvergadering (in september).

Stap 8
Tijdens de startvergadering wordt door het integratieteam dat bestaat uit de ouders, de directie van de gastschool of iemand van het team, een medewerker van ons GON-team, de CLB-medewerker van de gastschool en in sommige gevallen ook de coördinator van de dienstverlenende school, hetintegratieplan opgesteld en ondertekend. In dit integratieplan wordt beschreven wat de noden/hulpvragen zijn en wat de begeleiding zal omvatten. De begeleider bekijkt individueel welk begeleidingsaspect prioriteit krijgt en hoe dit concreet wordt ingevuld (wordt later verwerkt in een Individueel Handelingsplan).

Stap 9

In de loop van september zal de begeleider kennis maken en observeren/meedraaien in de klas. De begeleiding kan dan effectief starten in oktober.

Indien uw kind naar school gaat in het buitengewoon onderwijs en de overstap maakt naar het gewoon onderwijs kan in sommige gevallen ook GON-begeleiding worden georganiseerd.
Het is dan de school en het CLB voor buitengewoon onderwijs die het Gon-dossier in orde zullen maken.

Voor meer informatie kan je de GON-coördinator Greet Michiels contacteren via greet.michiels@mpizonneken.be.