Kleuterwerking

Kleuterwerking: Uw kind, een gedeelde zorg


Uw kleuter heeft net als iedere andere kleuter recht op de beste ontwikkelingskansen. Soms is
er nood aan ‘bijzondere’ zorg die u in het gewoon onderwijs niet vindt.

Samen met u, het CLB en het multidisciplinair team vertrekken we vanuit de talenten van
uw kind. Deze talenten ontplooien we door rekening te houden met de specifieke onderwijs-
behoeften.

De klasgroepen worden samengesteld op basis van het ontwikkelingsniveau van de kleuters.
Daarnaast houden we ook rekening met de eigenheid en de specifieke noden van uw kind en
met wat u als ouder belangrijk vindt.

Kleuteronderwijs wordt ingericht binnen de type 9-werking en binnen de type 2-werking,
met elk hun eigen aanbod en accenten. Een aangepaste speelplaatswerking, kleine klasgroepen,
eten in de klas … bieden de bescherming die uw kleuter nodig heeft om zich ten volle te ont-
plooien. Zo kunnen ze groeien in een omgeving die enerzijds structuur en afgrenzing biedt en
anderzijds stimuleert tot interactie.

Gezien therapie op jonge leeftijd het meeste resultaat heeft, voorzien we een ruim therapie-
aanbod in de kleuterafdeling. Therapeuten (logopedisten, kinesitherapeuten en ergothera-
peuten) werken nauw samen met de klasleerkracht om een intensieve begeleiding op alle
ontwikkelingsdomeinen te garanderen, zowel in als buiten de klas.

Bij de overgang naar de lagere school bekijken we samen met u en het CLB welk vervolgtraject
het beste aansluit bij uw kind.

schema kleuterwerking