Visie en missie

Visie: onderwijs te bieden aan kleuters en lagere schoolkinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Wij onderschrijven het PPGO! en willen vanuit dit kader aan onze kinderen maximale integratiekansen geven.

Missie: We starten vanuit de eigenheid en talenten van het kind, om zijn/haar mogelijkheden te bestendigen en/of verder te laten ontwikkelen.

Binnen een sfeer van wederzijds respect en gelijkwaardigheid, willen we samen met ouders en externe partners een gepast leer- en ontwikkelingstraject bepalen.

We zorgen met ons multidisciplinair team en gespecialiseerd lerarenkorps voor een gedifferentieerd onderwijsaanbod, zodat elk kind op zijn niveau en volgens zijn eigen tempo kan leren en zich kan ontwikkelen. Een veilige leeromgeving, aangepast aan de individuele noden van het kind, staat hierbij centraal.

We streven ernaar dat ons onderwijsaanbod en organisatie aangepast is aan de huidige tendensen en wetenschappelijke evoluties binnen de steeds veranderende maatschappij.