Schoolreglement

Schoolreglement_mpiKompas_2017-2018_Vs004

Schoolreglement mpi kompas
 

Schooljaar 2017-2018

30/08/2017

 

Inhoudsopgave

 1. Onze school 5

1.1.       Pedagogisch project  5

1.2.       Neutraliteit  5

1.3.       Schoolteam    6

1.4.       Schoolbestuur  7

1.5.       Scholengemeenschap   7

 1. Inschrijving 8

2.1.       Inschrijving en toelatingsvoorwaarden  8

2.2.       Voorrangsregeling  9

2.3.       Weigering om in te schrijven   9

2.4.       Verandering van school 9

2.5.       Overdracht van het multidisciplinaire dossier  9

2.6.       Regelmatige leerling, leerplicht en regelmatig schoolbezoek  9

2.6.1.         regelmatige leerling  9

2.6.2.         leerplicht en geregeld schoolbezoek  10

2.6.3.         regelmatig schoolbezoek  10

2.6.4.         vrijstelling  10

2.7.       Leerlingengegevens  10

2.8.       Participatie   11

 1. Jaarkalender 13

3.1.       Organisatie van de schooluren en vakantieregeling  13

3.2.       Voor- en naschoolse opvang  13

3.3.       Activiteiten extra muros  14

3.4.       Vrijstelling om levensbeschouwelijke redenen   14

 1. Participatie 14

4.1.       Pedagogische raad   14

4.2.       Leerlingenraad   14

4.3.       Schoolraad   15

4.4.       Engagementsverklaring  15

 1. Begeleiding en evaluatie 16

5.1.       Begeleiding en evaluatie   16

5.1.1.         Beginsituatie en diagnose: waar start ons team de begeleiding?  16

5.1.2.         Speciale leerlingenbegeleiding. Hoe begeleiden we uw kind?  16

5.1.3.         Evaluatie: wat hebben we bereikt?  17

5.1.4.         Informatie en communicatie: hoe houden we elkaar op de hoogte?  17

5.2.       Inzagerecht, recht op toelichting en kopierecht evaluatiegegevens  18

5.3.       Studieloopbaan  en eindbeoordeling  18

5.3.1.         eerder naar het buitengewoon lager onderwijs  18

5.3.2.         uitstel om in het lager onderwijs te beginnen   19

5.3.3.         langer in het buitengewoon lager onderwijs  19

 1. Afspraken 19

6.1.       Gebruik van gsm en andere nieuwe media  19

6.2.       Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal. 19

6.3.       Reclame en sponsoring  20

6.4.       Kledij, orde, voorkomen   20

6.5.       Leerlingenvervoer  20

6.6.       Lokale leefregels  20

 1. Afwezigheden 22

7.1.       Aanwezigheden   22

7.2.       Afwezig wegens ziekte   22

7.3.       Afwezig tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school 23

7.4.       Afwezig om één van de volgende redenen  23

7.5.       Afwezig met  toestemming van de school 23

7.6.       Tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs  24

7.7.       Problematische afwezigheid   25

 1. CLB: schoolnabije partner 26

8.1.       Het begeleidende centrum voor leerlingenbegeleiding  26

8.2.       Het CLB en haar werkingsprincipes  26

8.2.1.         Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding?  26

8.2.2.         Werkingsprincipes  27

8.3.       Begeleiding, preventieve gezondheidszorg & schoolondersteuning  28

8.3.1.         Begeleiding en schoolondersteuning  28

De school en het CLB maken afspraken over hun samenwerking in een afsprakennota. 28

8.3.2.         Vraag gestuurde begeleiding  28

8.3.3.         Met welke vragen kun je zoal bij ons terecht?  29

8.3.4.         Verplichte begeleiding  29

8.3.5.         Schoolondersteuning  33

8.3.6.         Ik ben niet langer ingeschreven in mijn school. Welk CLB begeleidt me?  33

8.4.       Opdrachten inzake verslaggeving voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet)  33

8.4.1.         Opdrachten inzake verslaggeving voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften  33

8.5.       Multidisciplinair dossier en klachtenprocedure   37

8.5.1.         het multidisciplinaire dossier  37

8.5.2.         Wat staat er in mijn dossier?  37

8.5.3.         Wie krijgt toegang tot mijn dossier?  37

8.5.4.         Mag het CLB gegevens aan anderen bezorgen?  39

8.5.5.         Informatieplicht in verband met het multidisciplinaire dossier  39

8.5.6.         Klachtenprocedure   40

 1. Veiligheid en gezondheid 40

9.1.       Ziekte, ongeval en medicatie   40

9.2.       Eerste hulp bij ongevallen (EHBO)  40

9.3.       Tabak  40

9.4.       Welbevinden   41

9.4.1.         Respect  41

9.4.2.         Geweld, pesterijen en ongewenst (seksueel) gedrag  41

9.4.3.         Zorg en leerlingenbegeleiding  41

9.4.4.         Participatiecultuur  41

9.5.       Voeding, dranken en tussendoortjes  42

9.6.       Verkeersveilige schoolomgeving  42

 1. Schoolkosten 42
 2. Leefregels 45

11.1.          Ordemaatregelen   45

11.2.          Preventieve schorsing  46

11.3.          Tuchtmaatregelen   46

11.3.1.      Tjjdelijke uitsluiting  46

11.3.2.      Definitieve uitsluiting  46

11.4.          Regels bij tuchtmaatregelen   48

 1. Betwistingen en klachten 49

12.1.          Algemene klachtenprocedure   49

12.1.1.      Een klacht ?  49

12.1.2.      Waar kun je met een klacht terecht ?  49

12.1.3.      Hoe dient u een klacht in ?  49

12.1.4.      Hoe verloopt de behandeling van een klacht ?  49

12.1.5.      Welke klachten worden niet behandeld ?  50

12.1.6.      Specifieke procedures  50

12.2.          Beroepsprocedure tegen het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs  51

12.2.1.      Bezwaar  51

12.2.2.      Beroep   52

12.2.3.      Beslissing van de beroepscommissie   52

12.3.          Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting  53

12.3.1.      Opstarten van het beroep   53

12.3.2.      Beroepscommissie   53

12.4.          Intern schriftelijk beroep bij tijdelijke uitsluiting  54

 1. Schoolverzekeringen 55
 2. Bijlagen 57

14.1.          Instemming met schoolreglement en pedagogisch project vanaf 1 september 2017  57

14.2.          Privacywetgeving en  beeldmateriaal 58

14.3.          Doktersattest ‘toezicht op inname medicatie’ 59

14.4.          Formulier medicatie inname   60

Opgelet: 63

14.6         Overeenkomst schoolbijdragen schooljaar 20…. – 20……. 65

 

1.    Onze school

1.1. Pedagogisch project

Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren in een diverse samenleving.

 

Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind.

 

Het PPGO! beschrijft de grondbeginselen, de waarden en algemene doelstellingen van het GO!.
Het vormt de grondslag voor het pedagogisch handelen. Het biedt een referentiekader waarbinnen het handelen vorm krijgt en waaraan het kan worden afgetoetst, maar tegelijk en meer verdergaand wil het PPGO! ook een dynamiserende richtingwijzer zijn om het pedagogisch handelen te inspireren.

 

Het is de basis om binnen het net op een gelijkgestemde manier vorm te geven aan een tweevoudige kernopdracht: de individuele en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen begeleiden en ondersteunen enerzijds, en bijdragen aan het samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. De individuele en de maatschappelijke dimensie van het opvoedingsproject worden op die manier onlosmakelijk met elkaar verbonden als een geïntegreerde uitdaging en opdracht.

 

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.

 

De scholen van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden worden betrokken  bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te coördineren en inspraak te geven. Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van onze school in het bijzonder.

 

De integrale tekst van het PPGO! is te vinden op

http://pro.g-o.be/blog/Documents/Pedagogisch%20Project_2016_DEF.pdf

1.2. Neutraliteit

Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel tijdens het levensbeschouwelijke vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen.

 

De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.
 

1.3. Schoolteam

Ons schoolteam bestaat uit:

 • Directie, beheerder internaat, hoofdopvoeder IPO en hoofdopvoeder semi- internaat
 • Administratief personeel
 • Personeelsadministratie
 • Boekhouding
 • ICT en contactpersoon preventie
 • Leerlingensecrretariaat
 • buscoördinatie
 • Psychologisch personeel, afdelingsverantwoordelijke
 • GON- coördinator
 • Onderwijzend personeel
 • Kleuteronderwijzers
 • onderwijzers
 • Bijzondere leermeesters
 • Lichamelijke opvoeding
 • Gelijke onderwijskansen leerkracht
 • Rooms Katholieke godsdienst/Islamitische godsdienst/niet-confessionele zedenleer/Protestantse godsdienst
 • Paramedisch personeel
 • Logopedisten
 • Kinesitherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Verpleger
 • Kinderverzorger
 • Personeel semi-internaat
 • Hoofdopvoeder
 • Ergotherapeuten
 • Opvoeders
 • Psychologen
 • Personeel internaat
 • Beheerder
 • Opvoeders
 • Kinderverzorgers
 • Personeel IPO
 • Hoofdopvoeder
 • Opvoeders
 • Kinderverzorgers
 • Maatschappelijk werkers
 • verpleging
 • Medisch personeel
 • Verplegers
 • schoolarts
 • Buspersoneel
 • Onderhoudspersoneel
 • Conciërge

 

1.4. Schoolbestuur

De scholengroepen en de Raad van het GO! vormen samen de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs (hierna GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap genoemd).

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen, maar die elk hun eigen bevoegdheden hebben.

 

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad, die verplicht wordt samengesteld.

 

Op het tussenniveau zijn er 27 scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur, een college van directeurs.

 

Algemeen directeur

De heer Guy Van Lancker, Theo de Deckerlaan 2 te Temse

guy.vanlancker@sgr17.be

 

Coördinerend directeur basisonderwijs

De heer Patrick Wittock, Theo de Deckerlaan 2 te Temse

baocodi@sgr17.net

 

Voorzitter raad van Bestuur

De heer Theo Boterberg, Theo de Deckerlaan 2 te Temse

theo.boterberg@telenet.be

 

 

Op het centrale niveau zijn de Raad en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd.

 

Adres:

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Huis van het GO!

Willebroekkaai 36

1000 Brussel

Telefoon: (02)790 92 00

Fax: (02)790 92 01

E-mail: info@g-o.be

Website: http://www.g-o.be

 

1.5. Scholengemeenschap

Onze school behoort tot scholengemeenschap 17

De samenstelling van de scholengemeenschap BAO Waasland 17 :

BS De Vierklaver                                  Azalealaan 101                                               9140 Temse                             03/771.08.84

BS De Tovertuin                    Slachthuisstraat 68                   9100-Sint-Niklaas                     03/766.64.44

BS De Kleurboog                                 Vijfstraten 130                                               9100-Sint-Niklaas                  03/760.96.24

BS De Watertoren                              Watertorenstraat 1                      9100-Sint-Niklaas                  03/780.79.14

Freinetschool De Ark          Beneluxstraat 50                          9100 Sint-Niklaas                  03/776.82.02

Freinetschool De Kolibrie    Kerkstraat 14                              9140 Tielrode       03/771.39.31

BS De Klimroos                      C. De Landtsheerlaan 3                              9140 Temse                            03/771.07.12

BS De Wijsneus                     Eupenlaan 13                                 9140 Temse                             03/771.07.12

BS De Bever                                      Donkvijverstraat 30                    9120 Beveren-Waas   03/750.96.84

BS Reynaert                                      Kattestraat 68                                   9150 Kruibeke             03/774.15.68

Leefschool De Wollewei      Zandstraat 26b                                       9120 Haasdonk          03/774.15.68

Leefschool Heyerdahl       Merelstraat                                     9100 Sint Niklaas                    03/774.15.68

BS Mercator                                      G. De Cremerstraat 91A 9150 Rupelmonde                 03/774.18.23

KS ’t Krinkelding                                   Kerkwegels z/n                                             9150 Bazel                                 03/774.18.23

Leefschool De Sterappel      Nieuwstraat 6                                             9170-Sint-Gillis-Waas   03/773.47.90

Leefschool De Zonnewijzer Beukenlaan 9                                              9130 Kieldrecht        03/773.47.90

BS De Bron                                             Buitenstraat 2                                 9170 De Klinge              03/770.56.39

BS De Molenberg                                Kerkstraat 153A                                        9190 Stekene                 03/779.74.38

BS Kouterbos                        Kouterbos 3-5                                9250-Waasmunster      052/46.99.88

MPI Kompas                                     Eekhoornstraat 1                                         9100-Sint-Niklaas        03/776.50.18

 

 

 

2.    Inschrijving

2.1. Inschrijving en toelatingsvoorwaarden

Om in onze school ingeschreven te worden, moet uw kind op de dag van de instap aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.

Leeftijdsvereiste buitengewoon kleuteronderwijs: een leerling die zes jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan tot het buitengewoon kleuteronderwijs toegelaten worden. In dit geval is de leerling onderworpen aan de controle op de leerplicht. Daarna kan de leerling nog één schooljaar langer kleuteronderwijs volgen. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB nemen de ouders daarover een beslissing.

Leeftijdsvereiste buitengewoon lager onderwijs: om toegelaten te worden tot het buitengewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Ook een leerling die vijf jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan toegelaten worden tot het buitengewoon lager onderwijs. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB nemen de ouders daarover een beslissing.

De inschrijving van uw kind geldt voor de duur van de gehele schoolloopbaan tenzij:

 • uw kind in de loop van het schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten;
 • wanneer u zelf een andere school kiest;
 • u niet akkoord gaat met een gewijzigd schoolreglement.

2.2. Voorrangsregeling

Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefentiteit) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar.

Voor de start van de inschrijvingsperiode wordt u ingelicht over de periode waarbinnen u aanspraak kunt maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en over de wijze waarop dit moet verlopen.

2.3. Weigering om in te schrijven

Als uw kind het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief uit de school werd verwijderd, kan de school of campus weigeren om uw kind opnieuw in te schrijven.

2.4. Verandering van school

De beslissing om van school te veranderen ligt uitsluitend bij de ouders.

Als uw kind van school verandert tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni is de nieuwe inschrijving rechtsgeldig vanaf de dag waarop de directeur van de nieuwe school de schoolwissel schriftelijk heeft meegedeeld aan de directeur van de oorspronkelijke school. De directeur deelt dit mee bij aangetekende brief of bij afgifte tegen ontvangstbewijs.

 

Als uw kind een school voor buitengewoon onderwijs verlaat, hebt u het recht om het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs van uw kind mee te nemen. Meestal worden bij een overstap naar een andere school voor buitengewoon onderwijs het attest en het protocol ter verantwoording rechtstreeks aan de nieuwe school bezorgd.
Het is duidelijk dat uw kind in dat geval slechts ingeschreven kan worden in een school die hetzelfde type van buitengewoon onderwijs aanbiedt dat vermeld staat op het attest.

 

Het centrum voor leerlingenbegeleiding van de uitschrijvende school zal daarenboven een kopie van het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs en het dossier over de afwezigheden doorsturen naar het CLB van de nieuwe, inschrijvende school.

2.5. Overdracht van het multidisciplinaire dossier

Als uw kind van school verandert, moet het centrum voor leerlingenbegeleiding dat de vorige school begeleidt (het vorige CLB ervoor zorgen dat het CLB-dossier meegaat met uw kind. Uw toestemming of die van uw kind is dus niet vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen. Uzelf (als uw kind jonger is dan 12 jaar) of uw kind (vanaf 12 jaar) kunt verzet aantekenen tegen het doorsturen van niet-verplichte gegevens bij het CLB. Uzelf of uw kind moet dit verzet schriftelijk indienen binnen een termijn van tien dagen na de mededeling waarin u of uw kind op de hoogte wordt gebracht van de overdracht.
Indien u of uw kind zelf wenst dat het dossier sneller wordt doorgestuurd, moet u schriftelijk bevestigen dat u afziet van de wachttijd van tien dagen.

2.6. Regelmatige leerling, leerplicht en regelmatig schoolbezoek

2.6.1.      regelmatige leerling

Een regelmatige leerling is een leerling die:

 • voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;
 • slechts in één school is ingeschreven.

In het lager onderwijs, of als leerplichtige in het kleuteronderwijs, moet uw kind bovendien voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid;
 • deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor uw kind of zijn leergroep worden georganiseerd, tenzij uw kind vrijgesteld is.

2.6.2.      leerplicht en geregeld schoolbezoek

Voor de minderjarige is er leerplicht gedurende de periode van twaalf jaren die aanvangt na de zomervakantie van het kalenderjaar waarin het kind zes jaar wordt.

2.6.3.      regelmatig schoolbezoek

Als ouder bent u verplicht erop toe te zien dat uw kind vanaf het begin van de leerplicht regelmatig de school bezoekt. Onder regelmatig schoolbezoek verstaan we het volgen van alle lessen en activiteiten die in het leerplan voorkomen, eventuele vrijstellingen uitgezonderd [bv. een vrijstelling voor zwemmen wordt slechts toegestaan als er belangrijke medische redenen zijn die gestaafd worden door een medisch attest].

 

Leerlingen die niet aan een- of meerdaagse buitenschoolse activiteiten deelnemen (bos-, zeeklassen, e.d…) zijn tijdens die periode op school aanwezig.

U kunt de deelname van uw kind aan een activiteit extra muros weigeren maar dan moet u dit vooraf aan de directeur melden.

 

In het kleuteronderwijs engageert u zich ertoe dat uw kleuter voldoende aanwezig is.

Wat betekent dit concreet?

 • In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs vijf jaar wordt, moet die 220 halve schooldagen aanwezig zijn. U moet dit engagement naleven om het recht op een schooltoelage te behouden.
 • Om te kunnen overstappen naar het eerste leerjaar gewoon lager onderwijs, moet de leerling die zes jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, minstens 220 halve dagen aanwezig geweest zijn in de kleuterafdeling van een Nederlandstalige kleuterschool of de toelating hebben van de klassenraad.

2.6.4.      vrijstelling

Bij bepaalde afwezigheden kan de directeur een leerling voor bepaalde lessen vrijstelling geven. Indien echter een handicap aan de basis ligt van de aanvraag tot vrijstelling, dan moet een doktersattest deze aanvraag tot vrijstelling om medische redenen staven.

De inspectie Onderwijs kan op uw gemotiveerd verzoek een beslissing nemen over een tijdelijke of permanente vrijstelling van de leerplicht.

De leerplicht is bedoeld om uw kind alle kansen te geven zich te ontplooien. Een geslaagde schoolloopbaan is ook het resultaat van de samenwerking tussen de directeur, de leerkrachten, de ouders en de leerlingen.

2.7. Leerlingengegevens

Als een leerling van school verandert, worden de gegevens over die leerling automatisch overgedragen, tenzij de ouders zich, na inzage van de stukken, daartegen verzetten. Enkel de gegevens in verband met de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan worden overgedragen. De school doet dat uitsluitend in het belang van de betrokken leerling. Gegevens over schending van leefregels worden nooit overgedragen.

U kunt inzage krijgen in de over te dragen gegevens als u er expliciet om verzoekt en u hebt het recht om toelichting te krijgen. U kunt een kopie van de gegevens verkrijgen. Na inzage van de stukken kunt u zich tegen de overdracht van bepaalde documenten verzetten, behalve indien de regelgeving de overdracht verplicht stelt.

 

U hebt het recht de volgende documenten in te kijken:

 

 • het individuele leerlingendossier dat alle relevante informatie over uw kind bijhoudt; wij vragen wel dat u hiervoor een afspraak met de directeur maakt;
  Dit recht vervalt als het beroepsgeheim dit niet toelaat of als er zeer ernstige tegenindicaties zijn;
 • de verbeterde schriftelijke kopijen van toetsen, huistaken, proeven en examens van uw kind;
 • het individuele handelingsplan, dat in overleg met u is opgemaakt.
 • De groepswerkplannen

 

U hebt het recht op overleg over de individuele handelingsplannen.

 

Als uw kind beschikt over een gemotiveerd verslag voor toelating tot het geïntegreerd onderwijs of over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, dan is de school bij verandering van school verplicht een kopie van dit verslag overdragen aan de nieuwe school.

 

2.8. Participatie

Ouderparticipatie

Per schooljaar worden er 4 oudercontacten georganiseerd.  Deze gaan door in september, december, voor de Paasvakantie en in juni.  De ouders kunnen de leerkracht, therapeuten, opvoeders semi-internaat, verpleging, leerkrachten levensbeschouwing en teamverantwoordelijke spreken over de vorderingen en welbevinden van hun kind.  Ook directie, verpleging en CLB zijn steeds aanwezig.

Klassenraden

Het kan zijn dat er na een klassenraad verdere bespreking met ouders wenselijk is (info over de thuissituatie, verder onderzoek, evolutie van het kind, heroriëntering…) De ouders worden voor een gesprek uitgenodigd.  Ouders die het wensen kunnen op de klassenraad aanwezig zijn.

Klasblogs

Elke klas heeft een blog.  Deze kunnen via de website bekeken worden.  Foto’s en activiteiten van de klas zijn hierop te zien.

Schoolkrantje

Twee keer per schooljaar wordt er door de leerlingen van de rode wijzer een schoolkrantje gemaakt. Hierin staan tal van weetjes wat er zoal op school gebeurt.

Uitnodiging in de klas

Wij nodigen graag onze ouders uit om eens mee te helpen bij een activiteit, te komen vertellen over hun hobby of beroep.(kookactiviteit, carnaval, huisdieren….)

 

 

Open klasdag

Voor de start van het nieuwe schooljaar wordt er een open klasdag georganiseerd.  Ouders kunnen met hun kind hun klas bekijken waarin ze op 1 september zullen starten.

In de maand mei wordt er door de afdeling basisaanbod een open klasdag georganiseerd waar ouders en grootouders hun kinderen aan het werk kunnen zien.

Verkeersouders

Onze school werkt heel actief rond verkeersvaardigheden.  Voetgangers- en fietsbrevetten worden afgenomen.  Wij nodigen de ouders heel graag uit om de brevetten mee af te nemen.  Ouders die dit wensen kunnen officiële verkeersouder worden.

Ouderraad

Ouders kunnen zich aansluiten bij de ouderraad.   Deze raad komt regelmatig samen om hun wensen en ideeën met de school te delen. Je kan de voorzitter van de ouderraad bereiken via de voorzitter van de ouderraad Bart de Beule: bart.debeule@portofantwerp.com

 

3.    Jaarkalender

3.1. Organisatie van de schooluren en vakantieregeling

Schooluren :

Maandag  : 09u – 15u45

Dinsdag : 09u – 15u45

Woensdag : 08u50 – 12u25

Donderdag : 09u – 15u45

Vrijdag : 09u – 15u45

3.2. Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang (semi-internaat)

Maandag : 7u30/8u30                    15u45/18u

Dinsdag : 7u30/8u30                       15u45/18u

Woensdag : 7u30/8u30                  12u25/18u

Donderdag 7u30/8u30                   15u45/18u

Vrijdag 7u30/8u30                                            15u45/18u

Het semi-internaat is bereikbaar op het nummer 03/780 97 37 of 0496/28.60.39

Opvang in vakanties
1 week van de paasvakantie
1ste week van juli tem 5 juli
Laatste 2 weken van augustus vanaf 16 augustus

Internaat
Internaat van het Gemeenschapsonderwijs voor kinderen uit het Buitengewoon Onderwijs type 1, 2, 4 en 8 vanaf 2,5 jaar.

Het internaat ligt in een groene omgeving aan de rand van Sint-Niklaas. Deze ligging biedt voordelen met betrekking tot socialisatie en integratie van de kinderen in hun culturele omgeving
Het internaat is een open gemeenschap met respect voor alle democratische levensopvattingen en religieuze of filosofische overtuigingen.

Inschrijven kan het hele jaar, bij voorkeur op afspraak. Het internaat is bereikbaar op het nummer 03/780.97.38.
Kostgelden internaat:
internen MPI: € 230/maand
internen Baken: € 250/maand
Beheerder van het internaat: Ina Steenwegen
E-mail: ina.steenwegen@internaatdelink.be

3.3. Activiteiten extra muros

Onze school organiseert jaarlijks een aantal activiteiten die tot doel hebben de leerstof op een levendiger wijze aan te bieden. Het kan gaan om studie-uitstappen, stages, theater- of filmvoorstellingen, gezamenlijke bezoeken aan musea, enz. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk kinderen aan de activiteit extra muros te laten deelnemen. Leerplichtige leerlingen die niet deelnemen aan een buitenschoolse activiteit, moeten  gedurende die periode op school aanwezig zijn. De school organiseert vervangende activiteiten voor deze leerlingen. Indien u beslist om uw kind niet mee te laten gaan op een buitenschoolse activiteit van een (of meer) volledige dag(en), dan moet  u dat vooraf en schriftelijk meedelen aan de directeur van de school. Niet deelnemen aan de activiteit extra muros  is bijgevolg geen gerechtvaardigde afwezigheid.

De activiteiten die volledig buiten de schooluren vallen, zijn geen activiteiten extra muros.

3.4. Vrijstelling om levensbeschouwelijke redenen

Afwezigheid tijdens het vak godsdienst of niet-confessionele zedenleer wegens de eigen levensbeschouwelijke overtuiging.

De vrijgekomen lestijden worden besteed aan de studie van de eigen levensbeschouwing.

Afwezigheid op school tijdens deze lestijden is niet toegelaten.

 

4.    Participatie

Wij hechten veel belang aan de participatie van alle personen die bij de school betrokken zijn. Daarom is er voor iedere geleding een participatieorgaan.

4.1. Pedagogische raad

De pedagogische raad: een adviesorgaan dat bevoegd is voor pedagogische aangelegenheden en bestaat uit het personeel van onze school.

4.2.          Leerlingenraad

Onze school heeft ook een leerlingenraad.

De leerlingenraad wordt verkozen door de leerlingen en de leerkrachten.  Er wordt een verkiezingscampagne op touw gezet.Van de hoogste klassen worden er telkens 2 leerlingen verkozen(1 vast lid en 1 reserve). Alle kinderen kunnen hun ideeën binnenbrengen bij de leerlingen van de leerlingenraad of via de ideeënbus.Wekelijks komt de leerlingenraad samen.  De ideeën worden besproken en voorgelegd bij de leerkrachten en directie. Zoveel mogelijk ideetjes worden gerealiseerd. (bijv. organiseren van voetbalmatchen, soepdag, verfraaien van de speelplaats, spelen voor op de speelplaats, problemen met de gsm,….…)Voor elke vakantie wordt er een forum gepland.  Op dit dorum brengen klassen een korte voorstelling waaraan zij in de klas bezig zijn geweest. De leerlingenraad brengt hier ook het nieuws.

Leerlingen die verkozen zijn in de leerlingenraad moeten zich ook houden aan bepaalde afspraken :

 • Luisteren naar medeleerlingen en de boodschap helpen overbrengen
 • Zelf het voorbeeldgedrag kunnen stellen
 • Nadenken over wensen en problemen die niet direct van zichzelf zijn
 • Correct navolgen van gemaakte beslissingen.

 

4.3. Schoolraad

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld.

De schoolraad is samengesteld uit:

 • drie leden verkozen door en uit het personeel;
 • drie leden verkozen door en uit de ouders;
 • twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
 • de directeur van de school.

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

 

Leden verkozen uit personeel:

 

 • De Keyzer Marijn
 • Vergauwen Carine
 • Thyssen Nathalie

 

Leden verkozen uit de ouders:

 • Doclo Bart
 • Verburgh Leo
 • Van Dyck Nanouchka

 

Gecoöpteerde leden:

 • Bryssinck Herman
 • Beck Marina

 

4.4. Engagementsverklaring

Dit is een geheel van wederzijdse engagementen die de school met u aangaat. Het gaat over engagementen in verband met uw aanwezigheid op het oudercontact, de voldoende aanwezigheid van uw kind op school, de individuele begeleiding van uw kind als leerling en de houding tegenover de Nederlandse taal, onze onderwijstaal.

Onze school engageert zich ten aanzien van de volgende thema’s.

Een instemming met het schoolreglement betekent dat u ermee akkoord gaat om daarin constructief mee te werken.

 

 • oudercontact

We organiseren geregeld oudercontacten op school die we al van bij het begin van het schooljaar aankondigen. We verwachten dat u zich engageert om op het oudercontact aanwezig te zijn. Voor ons is dit immers een belangrijk moment om u te informeren. Kunt u niet op het oudercontact aanwezig zijn, dan engageren wij ons om naar een andere mogelijkheid te zoeken en een oplossing te bedenken.

 

 • voldoende aanwezigheid

U engageert zich om ervoor te zorgen dat uw kind (tijdig) op school is of u verwittigt de school tijdig als uw kind om een of andere reden niet aanwezig kan zijn.

 

 • individuele leerlingenbegeleiding

De school engageert zich om in overleg met u de individuele begeleiding van uw kind als leerling uit te tekenen. U wordt duidelijk geïnformeerd over wat de school aanbiedt en wat de school van de leerling verwacht. De school verwacht dat u ingaat op haar vraag tot overleg om actief mee te werken aan de vormen van individuele leerlingenbegeleiding die ze aanbiedt en om de gemaakte afspraken na te leven. Wij verwachten ook dat u met ons contact opneemt als we vragen hebben of ons zorgen maken over de leerling en engageren ons ertoe om daarover samen in gesprek te gaan.

 

 • Onderwijstaal

Onze school erkent en respecteert de anderstaligheid van sommige ouders en leerlingen. We stellen alles in het werk voor een goede communicatie met de ouders. U hebt gekozen voor Nederlandstalig onderwijs. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat de ouders hun kind aanmoedigen om Nederlands te leren.

Onze school verwacht dan ook een positief engagement tegenover deze onderwijstaal. Onze school kan bijvoorbeeld anderstalige ouders en leerlingen begeleiden naar naschoolse en buitenschoolse Nederlandstalige activiteiten en/of initiatieven.

 

 • taalachterstand

We verwachten van de ouders dat zij zich positief opstellen tegenover bijkomende inspanningen die onze school levert om de taalachterstand van leerlingen weg te werken.

 

 

 

5.    Begeleiding en evaluatie

5.1. Begeleiding en evaluatie

5.1.1.      Beginsituatie en diagnose: waar start ons team de begeleiding?

Na de inschrijving proberen de leden van  ons begeleidingsteam zo snel mogelijk de opvoedingsbehoeften van uw kind te bepalen. Ze doen dit op basis van gegevens over zijn of haar leermoeilijkheden, gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen … Hiervoor gaat ons team op diverse manieren te werk en gebruikt het verschillende middelen. Ze bestuderen de informatie die vorige of andere instellingen al over uw kind hebben verzameld . Zo nodig zullen zij deze informatie aanvullen aan de hand van bijkomende tests, dia­gnostische toetsen of observaties en via gesprekken met u. Meestal komt iemand van de school bij u op bezoek. Niet alleen bepalen we van bij de inschrijving waar onze begeleiding aanvangt, we zullen ook blijven diagnosen stellen.

 

 

5.1.2.      Speciale leerlingenbegeleiding. Hoe begeleiden we uw kind?

Na elke diagnose zetten de leerkrachten samen met de andere begeleiders de speciale leerlingenbegeleiding op die specifiek is voor het buitengewoon onderwijs.

In de klassenraden bepaalt ons team:

 

 • de doelen die we met uw kind willen bereiken;
 • de periode waarin we deze doelen willen realiseren;
 • de inhoud, de aard, de duur, de frequentie van de speciale begeleiding;
 • de leergebieden;
 • de paramedische begeleiding;
 • de specifieke begeleiding door de bijzonder leermeester,
 • individueel onderwijs of remediëring van een tijdelijk acuut probleem door een individuele begeleider;
 • de didactische middelen (leerprogramma’s, methodes, audiovisuele media…) en therapieën die wij daarbij gebruiken ;
 • de pedagogische eenheden waarin uw kind zit en hoe we daarbinnen differentiëren (groeperingsvormen).

 

In het basisonderwijs van een school voor buitengewoon onderwijs kunnen de pedagogische eenheden verschillen naargelang van :

 

 • het onderwijsniveau en -type;
 • het leergebied.

 

Al deze opties vinden hun neerslag in groepshandelingsplannen en individuele handelingsplannen en passen in het kader van het pedagogisch project van onze school. Het pedagogisch project vindt zijn neerslag in een schoolwerkplan.

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.      Evaluatie: wat hebben we bereikt?

Elke evaluatie is erop gericht bruikbare informatie te verkrijgen over het niveau en de vorderingen van elke leerling ten aanzien van de vooropgestelde doelen. Aan de hand van die informatie nemen wij nieuwe beslissingen over hoe wij elk kind verder begeleiden.

De individuele leerling en de groep vormen een pedagogische eenheid. De leerkrachten evalueren uw kind en de groep permanent en periodiek.

Het begeleidingsteam evalueert uw kind periodiek tijdens de klassenraad.

Wij evalueren niet enkel kennis en vaardigheden, maar ook gedragingen en houdingen zoals inzet, zelfstandigheid, initiatief, nauwkeurigheid, zorg en orde, sociaal gedrag, tempo…

Om te evalueren kunnen we gebruik maken van observaties, gesprekken, opdrachten, tests en toetsen. Voor elke onderwijsvorm en elk onderwijsniveau hanteert onze school een aangepast evaluatiesysteem en leerlingvolgsysteem.

 

5.1.4.      Informatie en communicatie: hoe houden we elkaar op de hoogte?

Als ouder blijft u steeds op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en de gebeurtenissen in de school.

 

Er zijn verschillende manieren om u te informeren:

 • Het rapport: wordt driemaal per jaar uitgereikt; u vindt er alle aspecten van de evaluatie zoals hierboven beschreven. Deze zijn telkens gekoppeld aan de oudercontacten (behalve deze van september).
 • De agenda of het heen-en-weerschriftje dat u meekrijgt: hier plaatsen wij informatie over uw kind of persoonlijke mededelingen.
 • Mededelingen: regelmatig geven we informatie mee over de werking van de school, bv. over schoolreizen, vakantiedagen, busvervoer…
 • Oudercontacten: sommige oudercontacten zijn gekoppeld aan het uitreiken van het rapport. Tijdens de oudercontacten kunt u spreken met elke begeleider van uw kind. In het belang van uw kind verwacht de school dat u zich engageert om altijd aanwezig te zijn op het oudercontact.
 • Ander contact met de school: wij trachten een open school te zijn. Om goed samen te werken, moeten we elkaar gemakkelijk kunnen bereiken. Als er zich pedagogische, sociale en medische problemen voordoen, kunt u altijd persoonlijk of telefonisch contact opnemen. Maar ga nooit tijdens de lessen naar de leerkracht, dat stoort de les. Kom voor of na de lessen en maak vooraf een afspraak. U hoeft ook niet een oudercontactavond af te wachten om problemen te bespreken.

5.2. Inzagerecht, recht op toelichting en kopierecht evaluatiegegevens

Op het oudercontact krijgt u natuurlijk de nodige toelichting over de (evaluatie)gegevens die betrekking hebben op uw kind. Maar u kunt ook een afspraak maken om toelichting te krijgen over (verbetering van ) huistaken of over andere leerling specifieke gegevens van uw kind. U hebt het recht om deze stukken in te kijken.

Indien er echter gegevens van een derde kind betrokken zijn, hebt u toegang tot deze gegevens via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. Mocht u  na de toelichting nog een kopie wensen van de leerling gegevens, die enkel op uw kind betrekking hebben, zult u die krijgen. U verkrijgt deze kopies persoonlijk. U moet ze dus vertrouwelijk behandelen en mag ze niet verspreiden. U engageert zich dan ook om de kopies niet openbaar te maken  en enkel te gebruiken in de privésfeer voor de schoolloopbaan van uw kind.

 

Inzagerecht

U hebt het recht de volgende documenten in te zien:

 • het individuele leerlingendossier dat alle relevante informatie over uw kind bijhoudt. Wij vragen u wel dat u hiervoor een afspraak met de directeur maakt.
  Dit recht vervalt als het beroepsgeheim dit niet toelaat of als er zeer ernstige tegenindicaties zijn.
 • de individuele handelingsplannen;
 • de groepswerkplannen;
 • de verbeterde schriftelijke kopijen van toetsen, proeven en examens van uw kind.

 

U hebt recht op overleg over de individuele handelingsplannen.

 

5.3. Studieloopbaan  en eindbeoordeling

Een attest voor het buitengewoon lager onderwijs wordt uitgereikt aan alle leerlingen die de school verlaten.

Het getuigschrift basisonderwijs kan ook in het buitengewoon onderwijs behaald worden. Als het wordt toegekend, is het dus gelijkwaardig aan het getuigschrift behaald in het gewoon lager onderwijs.
Het getuigschrift kan uitgereikt worden als de onderwijsinspectie de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan als gelijkwaardig beschouwt aan die van het gewoon lager onderwijs. Het is de klassenraad die beslist tot uitreiking van dit getuigschrift.

 

 • eerder naar het buitengewoon lager onderwijs

Net zoals in het gewoon onderwijs kan een kind dat 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar in het buitengewoon lager onderwijs ingeschreven worden. Het kind wordt automatisch leerplichtig en is onderworpen aan de controle op de leerplicht. Ouders nemen deze beslissing autonoom na kennisname van en toelichting bij de omstandig gemotiveerde adviezen van de klassenraad en van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

 

 • uitstel om in het lager onderwijs te beginnen

Ouders kunnen beslissen hun kind het eerste jaar van de leerplicht nog te laten volgen in het kleuteronder­wijs en pas later het lager onderwijs te laten beginnen. Het volgen van kleuteronderwijs kan daarna nogmaals met één schooljaar worden verlengd. De ouders beslissen daarover nadat zij verplicht de adviezen en de toelichting van de klassenraad en van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding kennen. Ook in dit geval wordt van dit kind regel­ma­tig schoolbezoek ver­wacht, zoals het ver­eist is voor alle leerplichtigen.

 

 • langer in het buitengewoon lager onderwijs

In het buitengewoon onderwijs kan een leerling die 14 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, nog één schooljaar het lager onderwijs volgen. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en het CLB nemen de ouders hieromtrent een beslissing.

Een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan niet meer toegelaten worden tot het lager onderwijs.

6.    Afspraken

6.1. Gebruik van gsm en andere nieuwe media

Het gebruik van sociale media op school is enerzijds verrijkend maar anderzijds is het een mogelijke bron van misbruik, namelijk pesterijen, wangedrag en dergelijke.

Omdat ordentelijk lesgeven onze hoofdbekommernis is, mag uw kind in de klas slechts na uitdrukkelijke toestemming van de leerkrachten gsm en andere technologische apparatuur gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld omdat de leerkracht de les levendiger wil maken, of in het kader van redelijke aanpassingen aan de onderwijsbehoeften van uw kind, of in het kader van een individueel handelingsplan, opgesteld in samenwerking met het CLB.

Indien de leerkracht misbruik in de klas en/of op het schooldomein vaststelt kan hij/zij een ordemaatregel nemen bv. uw kind opdragen om de gsm af te geven, tot op het einde van de les voormiddag/namiddag  of uw kind tijdelijk verwijderen uit de les.

 

Voor kinderen die tijdens de middag buiten de school gaan eten, geldt de regel dat zij tijdens de middagpauze hun gsm even terugkrijgen, maar deze onmiddellijk bij het betreden van de school terug af moeten geven tot het einde van de lessen.

Weigert de leerling de gsm af te geven, dan kan er een ordemaatregel worden genomen (bv. de leerling wordt tijdelijk uit de klas verwijderd) of kan er zelfs een tuchtprocedure worden opgestart.

6.2. Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal.

De school of een televisieploeg maakt foto’s, video- en televisieopnames van leerlingen tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. U ontvangt van de school een formulier waarop u toestemming geeft om beeldmateriaal te maken en te gebruiken.

 

Indien u in de loop van het schooljaar uw keuze wilt wijzigen, neem dan contact op met de directeur van de school, die u een nieuw formulier ter ondertekening zal geven.

 

In de klas of op het schooldomein mag uw kind niet filmen, tenzij de gefilmde personen (leerkracht/medeleerling, e.d.) hun uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gegeven.

Naast de uitdrukkelijke toestemming om foto’s te maken en te filmen, heeft uw kind de schriftelijke toestemming van de gefilmde of gefotografeerde personen nodig om deze foto’s en beeldmateriaal te gebruiken, te verspreiden en te publiceren.

6.3. Reclame en sponsoring

Reclame en sponsoring zijn na overleg met de schoolraad toegestaan binnen onze school, voor zover ze niet onverenigbaar zijn met de onderwijskundige en pedagogische taken van de school en voor zover ze de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van onze school niet schaden. Leermiddelen en onderwijsactiviteiten blijven vrij van reclame.

6.4. Kledij, orde, voorkomen

Onze school waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te provoceren, de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te belemmeren. Noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die van anderen mag in het gedrang komen.

In sommige lessen is, ter wille van de hygiëne en/of de veiligheid, aangepaste kledij noodzakelijk. Soms zullen haarnetjes, badmutsen of beschermkledij aangewezen of zelfs verplicht zijn. Anderzijds zal de directeur of de betrokken leerkracht, naargelang de situatie, het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes e.d. verbieden als de hygiëne of de veiligheid dit vereist. Bijvoorbeeld in de lessen Lichamelijke Opvoeding en praktijkvakken, bij sport en zwemmen.

6.5. Leerlingenvervoer

 

De leerlingen kunnen gebruikmaken van de schoolbus om het traject tussen de woonplaats en de school af te leggen. Voor de rechthebbende leerlingen is dit gratis, andere leerlingen betalen het vervoer tegen kostprijs. Het busreglement wordt opgemaakt in overleg met beide scholen op campusniveau : SBSO Baken en MPI Kompas.  Het busreglement kan opgevraagd worden in de desbetreffende school.

 

6.6. Lokale leefregels

 

De belangrijkste regels op school:

 

We zorgen voor elkaar, wij zijn vrienden.
We laten anderen meespelen.
We praten verzorgd Nederlands.
We luisteren naar alle juffen en meesters.
We houden de school en het materiaal netjes.

We gebruiken de toiletten op een hygiënische, rustige en verstandige manier.

We schelden en roepen niet.
We doen niemand pijn.
We maken niets stuk.
We blijven bij de groep.
We nemen een time-out wanneer dit nodig is.

Een time-out betekent niet dat uw kind even aan de kant gaat. Het is een moment om even tot rust te komen en na te denken over wat er fout ging en hoe het beter kan. Uw kind leert hier uit.

 

Rode en gele kaarten systeem

1 gele kaart = waarschuwing

2 gele kaarten = rode kaart

1 rode kaart = bij de directeur komen

2 rode kaarten = ouders worden gebeld

3 rode kaarten = klassenraad = kan 1 dag schorsing tot gevolg hebben

Elke week krijgen de leerlingen de kans om opnieuw te beginnen

 

 

 

 

Iedere afdeling werkt teamgericht om deze afspraken na te komen.

 

7.    Afwezigheden

7.1. Aanwezigheden

 

In het kleuteronderwijs is het wenselijk dat u (tijdig) de leerkracht informeert over de afwezigheid van uw kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de leerplicht in het kleuteronderwijs doorbrengen, geldt dezelfde regeling als in het lager onderwijs.

Wat betekent dit concreet?

Een leerling die in het lager onderwijs 5 jaar wordt vóór 1 januari mag niet meer dan vier halve dagen ongewettigd afwezig zijn;

Een leerling die in het kleuteronderwijs 7 jaar wordt vóór 1 januari mag niet meer dan vier halve ongewettigd afwezig zijn.

De leerplicht veronderstelt dat een leerling op school is van 1 september tot en met 30 juni (behoudens de schoolvakanties). Het ligt niet in de bedoeling dat aan ouders toestemming wordt gegeven om vroeger met vakantie te vertrekken of om later uit vakantie terug te keren.

Hierna schetsen we even om welke redenen de leerplichtige leerling gerechtvaardigd afwezig kan zijn:

7.2. Afwezig wegens ziekte

 1. a) Verklaring door de ouders

Als uw kind niet langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is, dan volstaat een gedateerde verklaring die u als ouder(s) ondertekent.

De ouders kunnen maximum viermaal per schooljaar een zelf geschreven ziektemelding indienen (behalve bij chronisch zieke kinderen).

 

 1. b) medisch attest

Een medisch attest is nodig:

 • als de ziekte van uw kind langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen duurt;
 • als u in hetzelfde schooljaar al viermaal een zelf geschreven ziekteverklaring hebt ingediend voor een ziekteperiode van telkens drie of minder kalenderdagen.

 

Wanneer bezorgt u het attest aan de school?

 • bij terugkomst op school (in geval van korte afwezigheid);
 • of door het medisch attest naar de school te zenden (per post, fax, of een e-mail met het gescande ziekteattest toegevoegd als bijlage).

 

Wie kan een medisch attest uitschrijven?

Het attest wordt uitgereikt door een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een orthodontist, een tandarts of door de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend laboratorium.

 

Aan welke vereisten moet het medisch attest voldoen?

 • Het attest is duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd.
 • Het attest vermeldt de relevante identificatiegegevens zoals de naam, het adres, het telefoon- en RIZIV- nummer van de zorgverstrekker.
 • Het attest vermeldt welke de gevolgen zijn van de ziekte voor bepaalde lessen.
 • Het attest vermeldt duidelijk de begin- en de einddatum van de ziekteperiode, en eventueel of het gaat om de voor- of namiddag.

 

Als uw kind chronisch ziek is of een medische behandeling krijgt waardoor het verschillende keren afwezig is, dan volstaat een medisch attest waarin die verschillende afwezigheden zo gedetailleerd mogelijk worden vermeld. Bij bepaalde chronische ziektes is na overleg met de CLB-arts een nieuw medisch attest niet altijd nodig, en volstaat een attest van de ouders.

 

7.3. Afwezig tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school

De huisarts moet dit attest meegeven zodat de school kan uitmaken in welke mate uw kind wel of niet kan participeren aan deze lessen.

Blijft uw kind langdurig afwezig tijdens de lessen LO, dan kan de klassenraad eventueel een aangepast lesprogramma geven. Als uw kind om medische redenen bepaalde oefeningen of het geheel van het vak LO, dat tenslotte tot de basisvorming behoort, niet kan volgen, blijft uw kind verplicht om op zijn minst de cursus theoretisch te beheersen op de wijze waartoe de vakleraar beslist.

 

7.4. Afwezig om één van de volgende redenen

De afwezigheid wordt, naargelang het geval, gestaafd door een verklaring van de betrokken personen of een officieel document dat de reden van de afwezigheid opgeeft.

 • om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont (enkel dag van begrafenis zelf);
 • om een familieraad bij te wonen;
 • omdat de school onbereikbaar of ontoegankelijk is door overmacht;
 • omdat de leerling onderworpen is aan maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;
 • omdat de leerling opgeroepen of gedagvaard is voor de rechtbank;
 • om feestdagen te beleven die eigen zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging;
 • om in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging actief deel te nemen als topsportbelofte voor de sporttakken tennis, zwemmen of gymnastiek; aan sportieve manifestaties (wedstrijden, tornooien of manifestaties) waarvoor de leerling als lid van een unisportfederatie geselecteerd is.

 

7.5. Afwezig met  toestemming van de school

Is uw kind om een andere reden dan de hiervoor vermelde redenen afwezig, dan kan dit alleen na akkoord van de directeur en na overhandiging van een verklaring van de betrokken personen en/of een officieel document.

Bij het toestaan van dergelijke afwezigheden zal de directeur rekening houden met het belang van de leerling en met het belang van de schoolgemeenschap.

Voorbeelden van afwezigheden die de directeur kan toestaan:

 • een rouwperiode na de begrafenis van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of van een persoon die onder hetzelfde dak woont;
 • om de begrafenis bij te wonen van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad in het buitenland;
 • individuele selectie voor een culturele of sportieve manifestatie;
 • om persoonlijke redenen, in echt uitzonderlijke omstandigheden; de directeur vooraf akkoord gaat(bv. time –out);
 • afwezigheid als gevolg van een preventieve schorsing, een tijdelijke of een definitieve uitsluiting en waarbij de school motiveert dat zij de leerling niet kan opvangen, wordt een gewettigde afwezigheid.

 

7.6. Tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs

Onderwijs aan huis is mogelijk wanneer de leerling een relatief lange periode gedurende het schooljaar op school afwezig is wegens ziekte of ongeval, zodat de leerling  tijdelijk onmogelijk of minder dan halftijds de lessen kan volgen.

Als een leerling aan de voorwaarden voor tijdelijk onderwijs aan huis of synchroon internetonderwijs voldoet, zal de school de ouders wijzen op dit recht.

Om aanspraak te maken op tijdelijk onderwijs aan huis moet de leerling aan een aantal voorwaarden voldoen:

meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig op school wegens ziekte of ongeval of indien de leerling chronisch ziek is. Chronisch ziek wil zeggen dat de leerling een terugkerende behandeling krijgt van ten minste zes maanden en daardoor elke keer opnieuw een korte tijd niet naar school kan (chronisch zieke kinderen hebben recht op vier uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid).

Bij schoolhervatting, maar herval binnen een termijn van 3 maanden, dan geldt er geen wachttijd, maar gaat het recht op tijdelijk onderwijs aan huis onmiddellijk in.

De afstand tussen de school/vestigingsplaats en de verblijfplaats van de leerlingen is ten hoogste 20 kilometer.

De ouders moeten de vraag voor onderwijs aan huis schriftelijk indienen en een medisch attest voorleggen. De aanvraag gebeurt door middel van een formulier dat door de school ter beschikking wordt gesteld.

Als uw kind opgenomen is in een ziekenhuis of preventorium waaraan een ziekenhuisschool verbonden is of opgenomen is in een  K-dienst, wordt de thuisschool tijdelijk ontslagen van de verplichting om onderwijs aan huis te organiseren;

Als uw kind tussen twee behandelingen of tijdens een herstelperiode na de opname niet naar school kan, zal de thuisschool aansluitend onderwijs aan huis organiseren.

De school zal de ouders van frequent en langdurig zieke kinderen individueel informeren over het bestaan en de mogelijkheid tot het organiseren van tijdelijk onderwijs aan huis en/of synchroon internetonderwijs. Uw kind kan van synchroon internetonderwijs genieten bij een langdurig geplande afwezigheid van 6 weken, of bij frequente geplande afwezigheden van minimaal 54 halve dagen. Synchroon internetonderwijs dient door de ouder(s) te worden aangevraagd via de webstek van vzw Bednet ( http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken)

 

7.7. Problematische afwezigheid

We vragen dat alle leerlingen (ook de kleuters) tijdig aanwezig zijn (vijf minuten voor het belsignaal), zodat alle activiteiten op tijd kunnen beginnen. Bij laattijdige aankomst noteert de leerkracht dit in de agenda van de leerling. Als dit zich meermaals voordoet, neemt de directeur contact op met de ouders. Leerlingen die te laat komen missen een belangrijk deel van de leerstof en storen het klasgebeuren.

Onze school beschouwt het als haar taak om het algemeen welbevinden van de leerling te waarborgen garanderen. Als wij vaststellen dat een leerling spijbelt, nemen wij contact op met de ouders.

Wanneer een leerling ongewettigd afwezig blijft, zal de school samen met het CLB helpen om het probleem op te lossen.

Geregeld te laat komen of medische attesten inleveren waarmee zichtbaar werd geknoeid valt ook onder ongewettigde afwezigheid.

Van zodra een leerling vijf halve schooldagen ongewettigd afwezig is, moeten wij het begeleidende CLB inschakelen en wordt een begeleidingsdossier opgemaakt. Problematische afwezigheden hebben tot gevolg dat uw kind zijn statuut van regelmatige leerling verliest. In het zesde leerjaar betekent dit dat uw kind geen getuigschrift basisonderwijs meer kan krijgen. Het is ook mogelijk dat de schooltoelage wordt ingetrokken.

 

 1. CLB: schoolnabije partner

8.1. Het begeleidende centrum voor leerlingenbegeleiding

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO! werkt samen met jouw school.

Het adres van ons CLB

 

Hoofdzetel

 

CLB GO! Waasland

 1. Verdurmenstraat 2

9100 Sint Niklaas

03/776.02.16

Clb.waasland@g-o.be

 

Website : www.clbwaasland.be

 

Directeur

Mevr Sara Weyn

03/776.02.16

directie@clbwaasland.be

 

Onze school wordt begeleid vanuit de hoofdzetel  (zie adres hierboven).

 

De volgende teamleden bedienen onze school:

 

Voornaam (Naam) Functie Telefoonnummer
Evi Carleer Pysco-pedagogisch consulent 03 776 02 16
Marjolein Stevens Maatschappelijk werker 03 776 02 16
Fatih Seyhoglu  intercultureel medewerker 03 776 02 16
Inneke Haeck Paramedisch werker 03 776 02 16

 

8.2. Het CLB en haar werkingsprincipes

 • Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding?

Samen met de school willen we ervoor zorgen dat jij je goed voelt op school en daarbuiten. Zo willen we je slaagkansen verhogen. Niet alleen op school, maar ook in het latere leven.

Hoe we dit willen bereiken, lees je in de hele tekst. Maar onthoud alvast deze werkingsprincipes:

 • Alle personeelsleden van het CLB moeten het beroepsgeheim respecteren.
 • Het CLB moet vaste gedragsregels nakomen (deontologische code).
 • Het CLB moet zijn opdracht uitvoeren volgens de bepalingen van het Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp.
 • Het CLB werkt onafhankelijk, gratis en discreet. En …
 • … jouw belang staat altijd centraal!

 

 • Werkingsprincipes

In onze samenwerking met jouw school, je ouders[1] én met jou moeten we met een aantal principes rekening houden. Principes noemt men ook wel grondbeginselen of stelregels.

 

We kijken even naar het volledige ‘Mission statement’. Ook zeggen we jou waar je meer informatie kunt vinden over het beroepsgeheim, de deontologische code voor CLB’s, het Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en de Privacywet.

 

Mission statement

Alle principes waaraan de CLB’s zich houden staan opgesomd in een document. Dat document noemen we het ‘Mission statement’. Je vindt het op het internet:

 

Maar laat het maar even liggen. We vertalen het begrijpelijk voor jou over de hele tekst. Ook zeggen we je vaak waar meer makkelijke informatie staat.

 

Decreet rechtspositie minderjarige in de jeugdhulp

Minderjarigen hebben rechten in de jeugdhulp, zoals recht op inspraak, recht op informatie, e.d. Deze rechten vind je allemaal terug in het Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp van 7 mei 2004.

 

Meer informatie vind je in de volgende brochures:

 • ‘Je rechten tijdens onze begeleiding’ (voor leerlingen). Je vindt deze brochure op het internet: go-clb.be → [Jouw rechten] → [Informatie voor leerlingen] → [Lees dan de folder Je rechten tijdens onze begeleiding].
 • ‘Decreet Rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp: een gids voor ouders.’. Je vindt deze brochure op het internet: go-clb.be → [Jouw rechten] → [Informatie voor ouders] → [Lees dan de brochure DRM – Een gids voor ouders].

 

Deontologische code CLB

CLB-medewerkers moeten een deontologische code respecteren. De deontologische code omvat regels en richtlijnen. Elk CLB-personeelslid gebruikt ze om tijdens zijn werk professioneel te handelen.

 

De volledige ‘Deontologische code voor de CLB-medewerker’ vind je op het internet.

 

Beroepsgeheim

Het beroepsgeheim is een complex maar belangrijk principe om hulpverlening mogelijk te maken. Je moet er immers zeker van kunnen zijn dat je aan het CLB-team dingen kunt vertellen in een relatie van wederzijds vertrouwen. De CLB-medewerkers moeten jouw informatie vertrouwelijk behandelen. Zij kunnen die informatie niet zomaar delen. In een aantal situaties kunnen ze dat wel, bv. met je ouders of

de school. Ze doen dit altijd in overleg met jou. Als je echt in gevaar  bent, kan het CLB-team besluiten om het beroepsgeheim te doorbreken. Maar ze zullen dit altijd vooraf met jou bespreken.

 

Voor leerkrachten, leerlingenbegeleiders, e.a. geldt het ambtsgeheim, zij moeten discreet met gegevens omgaan, maar moeten een aantal dingen melden aan de directeur, aan collega’s, aan de politie, enz.

 

Voor meer informatie over het beroepsgeheim kun je terecht bij je CLB-medewerker.

 

8.3. Begeleiding, preventieve gezondheidszorg & schoolondersteuning

8.3.1.      Begeleiding en schoolondersteuning

Het CLB werkt op verschillende manieren voor de leerlingen.

 

Een deel van ons werk bestaat in  het begeleiden van leerlingen. Wij ‘begeleiden’ één of meer leerlingen. In CLB-taal zijn er twee soorten begeleiding:

 • de vraag gestuurde begeleiding;
 • de verplichte begeleiding.

 

Een andere taak van het CLB is de school te ondersteunen. Daarover vind je verder in deze tekst meer informatie.

 

De school en het CLB maken afspraken over hun samenwerking in een afsprakennota.

8.3.2.      Vraag gestuurde begeleiding

 

Wat is vraag gestuurde begeleiding?

Een deel van onze begeleiding is vraag gestuurd. Vraag gestuurd betekent dat jij, je ouders of de school een vraag stellen. Soms wachten we die vraag ook niet af. Dan doen we zelf al een voorstel tot begeleiding. Dit doen we als we na een gesprek met de school merken dat je bijvoorbeeld leermoeilijkheden hebt of niet goed in je vel zit.

 

De vraag gestuurde begeleiding is een ‘vrijwillige’ begeleiding. We moeten hier toestemming voor krijgen. We gebruiken hierbij de volgende vuistregel:

 • Ben je zelf 12 jaar of ouder én word je bekwaam geacht? Dan kun je zelf toestemming geven.
 • Ben je jonger dan 12 jaar en niet bekwaam? Dan moeten je ouders toestemming geven.

 

Meer informatie over bekwaamheid kun je vragen aan de CLB-medewerker.

 

 

8.3.3.      Met welke vragen kun je zoal bij ons terecht?

Het CLB werkt rond vier grote thema’s. De vragen van leerlingen, ouders of school hebben hiermee te maken. We sommen ze even op en geven ook een extra woordje uitleg.

 • leren en studeren

Bij het CLB kun je terecht met vragen over je studiemethode, voor een diagnose van een leerstoornis of informatie hierover (bv. dyslexie), gesprekken over je studiemotivatie, e.d.

 • onderwijsloopbaan

Het CLB geeft bv. uitleg over studierichtingen en helpt je bij het kiezen.

 • preventieve gezondheidszorg

Preventieve gezondheidszorg ken je het best van de ‘medische onderzoeken’. Wat je misschien minder weet is dat je ook bij ons terecht kunt met vragen over veilig vrijen, eetproblemen, enz.

 • psychisch en sociaal functioneren

Heb je het momenteel moeilijk door problemen thuis? Voel je je niet goed in je vel? Heb je faalangst? Je kunt ermee bij ons terecht.

Uiteraard kun je ook met andere vragen bij ons aankloppen.

 

Hoe ziet onze begeleiding eruit? Handelingsgericht!

Zoals gezegd, houden wij rekening met onze werkingsprincipes. Bij onze begeleiding werken wij ‘handelingsgericht’. Ook hier gaan we uit van een ‘aantal principes’. Twee voorbeeldjes:

 • We houden er altijd rekening mee dat een probleem (én het vinden van een oplossing!) niet ‘bij de leerling alleen’ ligt. We bekijken ook wie uit jouw omgeving hulp kan bieden: school, gezin, vrienden, e.d.
 • We gaan ook na wat er goed loopt. Zo vinden we ook makkelijker oplossingen.

 

Binnen een begeleiding doorlopen we altijd een aantal ‘fasen’, zoals bijvoorbeeld een ‘intakefase’. Op die manier bieden we een goede structuur en vergeten we niets. Zo kunnen we tot een goede samenwerking komen.

 

We werken ook volgens de principes van een zorgcontinuüm. Hierbij gaan we ervan uit dat we de ‘minst ingrijpende hulp’ moeten aanbieden. We gaan na welke hulp jou het meest kan vooruithelpen. Enkele voorbeelden:

 • Je zit niet goed in je vel. Soms is het nodig dat we je doorverwijzen naar een externe dienst, zoals een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Soms kunnen gesprekken op school al voldoende zijn.
 • Je hebt lees- en spellingmoeilijkheden. Soms gaan we met de school in overleg en zal zij je andere leerstof geven of jou ‘bijwerken’. Soms zal het nodig zijn dat je begeleid wordt door een externe logopedist of iemand anders.

 

Meer informatie over het handelingsgericht werken en over handelingsgerichte diagnostiek vind je op het internet: www.prodiagnostiek.be → [Protocollen] → [Algemeen Diagnostisch Protocol (in cirkel)] → [Denkkaders en begrippen] → [Handelingsgericht Werken].

8.3.4.      Verplichte begeleiding

Sommige vormen van begeleiding zijn verplicht. Dit betekent dat medewerking van jou, je ouders en/of de school vereist is.

 

Het gaat hier om taken in verband met:

 • preventieve gezondheidszorg ;

 

Ook bij deze begeleiding gaan we handelingsgericht te werk.

 

 

Leerplichtbegeleiding: begeleiding in het kader van de controle op de leerplicht

De overheid wil dat alle leerplichtige kinderen naar school gaan, tenzij ze huisonderwijs volgen. De overheid wil niet dat leerlingen ‘ongewettigd’ van school blijven. Meer informatie over gewettigde afwezigheden vond je al op een andere plaats in het schoolreglement.

 

De overheid verplicht CLB’s, minderjarige leerlingen en hun ouders om bij schoolverzuim samen te werken. We willen samen met jou (en je ouders, school, e.a.) uitzoeken waarom je niet naar school komt. Misschien loopt het thuis niet zo goed. Misschien wil je een andere studierichting. Misschien kun je het niet zo goed vinden met een leerkracht of met medeleerlingen … Daar proberen we dan samen een oplossing voor te vinden.

 

Preventieve gezondheidszorg

De preventieve gezondheidszorg wil de gezondheid, groei en ontwikkeling bewaken, bevorderen en beschermen. Een goede gezondheid is belangrijk voor een vlotte schoolloopbaan.

Een van de manieren waarop een CLB dit doet, zijn de medische onderzoeken die met een vaste regelmaat worden uitgevoerd. Meewerken aan deze onderzoeken is bij wet verplicht.

We maken een onderscheid tussen eerder uitgebreide onderzoeken en kleinere korte onderzoeken.

 

Verplichte medische onderzoeken = algemene en gerichte consulten

Algemene en gerichte consulten

Aan een aantal medische onderzoeken ben je verplicht om deel te nemen. Het gaat hier om de ‘algemene consulten’ en de ‘gerichte consulten’.

 

 • Algemene consulten: tijdens een algemeen consult onderzoekt een arts of een verpleegkundige alle leerlingen van een bepaald leerjaar (gewoon onderwijs) of van een bepaalde leeftijd (buitengewoon onderwijs). Het algemeen consult heeft, naargelang de leeftijd, aandacht voor aspecten van groei en ontwikkeling van de leerlingen (groei, taal, motoriek, sociale en emotionele ontwikkeling, enz.). De algemene consulten vinden plaats in de gebouwen van het CLB. Het kan soms ook op een andere plaats met ‘een medisch circuit’ zijn.
 • Gerichte consulten: tijdens een gericht consult onderzoekt een arts of verpleegkundige alle leerlingen van een bepaald leerjaar (gewoon onderwijs) of van een bepaalde leeftijd (buitengewoon onderwijs). Het gericht consult is minder uitgebreid en richt zich naargelang de leeftijdscategorie op bepaalde aspecten van groeien en ontwikkelen (groei en gewicht, visuele functie, kleurenzin, oogstand, gebit, enz.). De gerichte consulten kunnen op school of in het CLB plaatsvinden.

 

De deelname aan deze onderzoeken is door de overheid verplicht.

 

Doel van het onderzoek is niet een gezondheidscheck maar wel je groei en ontwikkeling op te volgen en die aspecten van je gezondheid te controleren die belangrijk zijn om te groeien, te ontwikkelen en te leren. Via deze onderzoeken willen we problemen vaststellen die bij de huisarts of de gewone dokter niet systematisch worden gecontroleerd en die je soms zelf nog niet hebt opgemerkt. Bijvoorbeeld: een gehoordaling, een verminderd zicht (slechter zien), een bezorgdheid over een aspect van de ontwikkeling. Als wij ze tijdig vaststellen, kunnen we samen erger voorkomen.

 

Even belangrijk voor ons is of een kind zich lekker voelt in zijn vel (psychosociale ontwikkeling).

 

Meer informatie over deze algemene en gerichte consulten vind je ook op het internet:

Aanwezigheid ouders bij de medische onderzoeken

We hebben graag dat ouders de onderzoeken van hun kinderen in het kleuteronderwijs bijwonen. Dat geldt zowel voor het gewoon als voor het buitengewoon kleuteronderwijs.

 

Verzet tegen onderzoek door een bepaalde arts van het CLB

 • Het kan gebeuren dat het niet klikt tussen jou en een arts van het CLB. In dat geval mag je zelf ‘verzet aantekenen’ tegen het onderzoek als je 12 jaar of ouder bent. Ben je jonger dan 12, dan moeten je ouders verzet aantekenen.
 • Je ouders of jijzelf laten dit weten aan het CLB en dat kan enkel met een aangetekende brief aan de directeur van het CLB. Je kunt ‘het verzet’ ook persoonlijk afgeven op het CLB. In het laatste geval krijg je een ontvangstbewijs. De brief moet gedateerd en ondertekend zijn!
 • Dit verzet heeft wel enkele gevolgen:
  • Je moet het onderzoek door een andere arts laten uitvoeren
   • ofwel een andere arts van ons CLB;
   • ofwel een andere arts van een ander CLB naar keuze;
   • ofwel een andere arts die geen CLB-arts is. Deze arts moet wel over het juiste bekwaamheidsbewijs beschikken, het diploma master na master in de jeugdgezondheidszorg.
  • Het onderzoek moet plaatsvinden:
   • ofwel binnen de 90 kalenderdagen na het versturen van de aangetekende brief;
   • ofwel binnen de 90 kalenderdagen na het afgeven van de brief op het CLB.
  • Als het onderzoek uitgevoerd wordt door een arts van een ander CLB of een arts die geen CLB-arts is, dan moeten de gegevens binnen de vijftien dagen na het onderzoek aan het CLB bezorgd worden.
  • Als het onderzoek door een arts wordt uitgevoerd die geen CLB-arts is, dan zijn de kosten van het onderzoek voor jou en je ouders.
  • Welke aspecten van je gezondheid, groei en ontwikkeling door de andere arts moeten worden onderzocht is te raadplegen op http://www.ond.vlaanderen.be/clb/CLB-medewerker/Verplicht_consulten.htm. Hier vind je ook het model van verslaggeving voor de arts die het onderzoek uitvoert. Vraag dan aan de arts om dit model te gebruiken.

 

Leerlingen of ouders tekenen soms verzet aan. Ze laten dan het onderzoek elders uitvoeren. We raden dit verzet stellig af: het vraagt een hele procedure voor jou, medeleerlingen van je klas zitten met vragen, enz. Als je je niet goed voelt bij het onderzoek is het beter om er eerst met ons over te praten. Misschien vinden we samen wel een oplossing waar jij je goed bij voelt.

 

 

Besmettelijke ziekten

Besmettelijke ziekten verspreiden zich gemakkelijker op plaatsen waar mensen dicht bij elkaar leven. De school is zo’n plaats. Soms moet de CLB-arts maatregelen nemen om de verspreiding van een besmettelijke ziekte op school te helpen voorkomen. Heb jij of heeft iemand van jouw gezin een van de ziekten die hieronder zijn opgesomd, zorg er dan voor dat die informatie snel tot bij de CLB-arts komt. Dit kan op drie manieren: je meldt het aan de schooldirecteur die dan verder het CLB informeert, je informeert zelf het CLB of jouw huisarts verwittigt het CLB.

 • Bof (dikoor)
 • Maag-darminfecties / voedselvergiftiging
 • Buiktyfus
 • Difterie
 • Hepatitis A
 • Hepatitis B
 • Hersenvliesontsteking (meningitis)
 • Kinderverlamming (polio)
 • Kinkhoest (pertussis)
 • Krentenbaard (impetigo)
 • Mazelen
 • Rode hond (rubella)
 • Roodvonk (scarlatina)
 • Schimmelinfecties
 • Schurft (scabiës)
 • Tuberculose
 • Windpokken (varicella, waterpokken)
 • Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten die niet in bovenstaande lijst vermeld worden.

 

Je bent verplicht om deze besmettelijke ziekten te melden als die zich in jouw omgeving voordoen en om mee te werken aan de maatregelen die getroffen worden om te helpen voorkomen dat sommige besmettelijke ziekten zich op school verspreiden. Men noemt deze maatregelen ook wel profylactische maatregelen.

 

Vaccinaties

Het CLB biedt de vaccins van het vaccinatieprogramma in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gratis aan. Informatie over het vaccinatieprogramma is te lezen op http://www.zorg-en-gezondheid.be/basisvaccinatieschema.

 

Bij elk medisch onderzoek wordt nagekeken of je alle aanbevolen vaccinaties gekregen hebt. Is dit niet het geval, dan word je verwittigd en kan het CLB inhaalvaccinaties aanbieden.

 

Het CLB biedt de vaccinaties gratis aan, maar je bent niet verplicht om erop in te gaan. Het CLB vaccineert enkel na schriftelijke toestemming. De toestemming wordt gegeven door de ouder, voogd of mature leerling.

 

Voor sommige studierichtingen kunnen bepaalde vaccinaties wel vereist zijn, maar die vallen onder een andere regelgeving – de regelgeving van de arbeidsgeneeskunde.

 

 

 

Individueel onderzoek

We kunnen ook een niet-verplicht  individueel onderzoek uitvoeren. Dan onderzoeken we alleen jou. Dit kan in de volgende gevallen:

 • We doen nazorg na een consult.
 • We onderzoeken je op jouw eigen vraag, van de school of van je ouders.
 • We doen dit omdat we als CLB denken dat dit echt nodig is.

8.3.5.      Schoolondersteuning

Een ander deel van ons werk is de school te ondersteunen. Dan werken we voor groepen leerlingen, bijvoorbeeld een klas. Soms ook voor alle  leerlingen van de school. Zo helpen we de school om haar leerlingenbegeleiding zo goed mogelijk uit te bouwen. Dat doen we bijvoorbeeld door haar te helpen bij het gezondheidsbeleid op school. Maar ook door bijvoorbeeld groepen van leerlingen te informeren over studierichtingen.

 

De schoolondersteuning kan ook gaan over de thema’s ‘leren en studeren’, ‘onderwijsloopbaan’, ‘preventieve gezondheidszorg’ en ‘psychisch en sociaal functioneren’.

 

8.3.6.      Ik ben niet langer ingeschreven in mijn school. Welk CLB begeleidt me?

 • Als je van school verandert (bv. bij overgang van lager naar secundair onderwijs) blijven we bevoegd en verantwoordelijk om je te begeleiden. Dat blijft zo tot je in een nieuwe school met een nieuw CLB bent ingeschreven.
 • Ook als je uitgesloten werd van school, blijven we beschikbaar voor jou tot je een nieuwe school gevonden hebt. In de zoektocht naar een nieuwe school moeten je ouders en jij wel actief meewerken.

8.4. Opdrachten inzake verslaggeving voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet)

8.4.1.      Opdrachten inzake verslaggeving voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

inleiding

Het doel van onderwijs is bij elke leerling maximale vooruitgang te realiseren. Het doel is elke leerling het gemeenschappelijk curriculum[2] te laten volgen. Om die reden hebben leerlingen recht op aanpassingen die het hen mogelijk maken om dat doel te bereiken.

 

Deze aanpassingen moeten dan wel redelijk zijn. Om de aanpassingen redelijk of haalbaar te maken voor het schoolteam, is er soms ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs nodig. Deze ondersteuning heet geïntegreerd onderwijs (verder: GON). Voor sommige leerlingen zijn de aanpassingen die nodig zijn om de leerdoelen te halen niet mogelijk of onvoldoende. Deze leerlingen kunnen een individueel aangepast curriculum volgen in het gewoon onderwijs, en ook dan kunnen ze  ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs in de vorm van GON krijgen. Als het voor zo’n leerling niet mogelijk is om het gemeenschappelijk curriculum in het gewoon onderwijs te volgen, kan hij indien nodig overstappen naar het buitengewoon onderwijs. Men kan ook onmiddellijk voor buitengewoon onderwijs kiezen.

 

Geïntegreerd onderwijs, individueel  aangepast curriculum en buitengewoon onderwijs

Geïntegreerd onderwijs (GON)

Sommige leerlingen met bijzondere hulpvragen kunnen gewoon onderwijs volgen met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs. Personeelsleden van het buitengewoon onderwijs helpen de leerling, de ouders, de klasleraar, enz. Zij helpen de school bij het aanbrengen van de redelijke aanpassingen die de leerling nodig heeft. De aard van de ondersteuning wordt in overleg bepaald.

 

Het krijgen van deze ondersteuning is een recht dat aan sommige leerlingen verleend wordt. Men kan je dus niet verplichten om deze ondersteuning te aanvaarden. Maar we raden aan om het te zien als een extra hulp die je dan mag gebruiken.

 

Om deze ondersteuning te bieden, krijgt de school voor buitengewoon onderwijs (les)uren of lestijden toebedeeld vanuit het geïntegreerd onderwijs (GON).

 

Als je overstapt naar gewoon onderwijs met ondersteuning via GON, dan kan dat op twee manieren:

 1. Je volgde les in het buitengewoon onderwijs en keert terug naar het gewoon onderwijs.
 2. Je volgde geen les in het buitengewoon onderwijs. Na overleg tussen school, ouders en CLB besluit men dat je extra hulp vanuit het buitengewoon onderwijs kunt gebruiken.

 

Toelating  tot geïntegreerd onderwijs (GON)

Van buitengewoon onderwijs naar gewoon onderwijs met GON

 

 • Na terugkeer uit het buitengewoon onderwijs wordt soms GON toegekend. Dit is niet altijd en automatisch zo. Wie in aanmerking komt voor GON, staat duidelijk omschreven in de regelgeving. Bovendien gaat het CLB na of de school en de leerling GON nodig hebben. Men gaat ook na of GON wel voldoende is voor leerling en schoolteam. Het CLB doet dit in overleg met ouders en school, door middel van een ‘handelingsgericht traject’ (zie 4.3.). Zaken die meespelen kunnen bijvoorbeeld zijn: de vorderingen die de leerling maakte in zijn vroegere school, zijn mogelijkheden, het advies dat gegeven werd over het verder volgen van buitengewoon onderwijs, de aanpassingen die de school kan doen, enz.
 • Als de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan volgen, heft het CLB het oude verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs definitief op. Het CLB maakt dan een ander officieel document op: een ‘gemotiveerd verslag’. Het CLB doet dat in samenspraak met school, ouders of leerling, e.a. Dit gemotiveerd verslag is nodig om ondersteuning vanuit GON te krijgen.
 • Een leerling die les volgde in het type basisaanbod van het buitengewoon onderwijs (voor meer uitleg over de types van het buitengewoon onderwijs, zie 8.2.2.1.), moet daar minstens negen maanden les gevolgd hebben om voor GON in aanmerking te komen.
 • Als de leerling het gemeenschappelijk curriculum niet kan volgen, wordt het oude verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs niet opgeheven. De school kiest er dan voor om na overleg met CLB en ouders een individueel aangepast curriculum uit te tekenen. Ze maakt daarbij leerdoelen op maat van de leerling. Het doel is de leerling zo ver mogelijk in zijn ontwikkeling te krijgen. Een getuigschrift behalen is niet de eerste prioriteit, maar is ook niet uitgesloten. Het individueel aangepast curriculum kan – indien nodig en als de wetgeving dit toelaat – ondersteund worden met GON.

 

Van gewoon onderwijs naar gewoon onderwijs met GON

 

 • Sommige leerlingen kunnen onmiddellijk GON volgen. Wie daarvoor in aanmerking komt, staat duidelijk omschreven in de regelgeving.
 • Het CLB maakt een officieel document op: een ‘gemotiveerd verslag’. Zonder dit gemotiveerd verslag kan de ondersteuning met GON niet worden opgestart. Het CLB maakt dit verslag op in samenspraak met school, ouders of leerling, e.a.
 • Om in aanmerking te komen voor GON-ondersteuning type basisaanbod, moet je eerst negen maanden les hebben gevolgd in buitengewoon onderwijs.

 

Buitengewoon onderwijs

Wat is buitengewoon onderwijs?

Soms besluiten school, ouders en CLB dat de aanpassingen die nodig zijn om een leerling het gemeenschappelijk curriculum in het gewoon onderwijs te laten volgen, niet volstaan of onredelijk zijn. Zij doen dat in principe altijd na een ‘handelingsgericht traject’ (zie 4.3.). Men besluit dan de leerling een recht op toegang tot buitengewoon onderwijs toe te kennen. Buitengewoon onderwijs volgen is een recht. Het kan slechts heel zelden verplicht worden. Terugkeren uit buitengewoon onderwijs naar gewoon onderwijs is altijd mogelijk. Soms zijn er hierbij bijzondere voorwaarden.

 

Het buitengewoon basisonderwijs is verdeeld in verschillende types. In het buitengewoon secundair onderwijs zijn er types en onderwijsvormen. In elk type en in elke onderwijsvorm zijn er bijzondere aandachtspunten.

 

Verslag voor toelating tot het buitengewoon onderwijs

Als de ouders ermee akkoord zijn dat de nodige aanpassingen onvoldoende of onredelijk zijn, dan maakt het CLB een verslag voor de toelating tot het buitengewoon onderwijs. Als ouders niet akkoord gaan, blijft het CLB streven naar een gezamenlijk genomen besluit over het al dan niet schrijven van een verslag. Enkel als dit echt niet lukt, kan het CLB beslissen een verslag te schrijven zonder het akkoord van de ouders. Het verslag is eigendom van de ouders. De ouders kunnen vrij een school kiezen. Maar ze kunnen enkel inschrijven in het type (en opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs) dat het verslag vermeldt.

 

Het verslag kan geëvalueerd worden en kan nadien opgeheven worden. Hierbij geldt het volgende:

 • Het CLB kan op eigen initiatief, op vraag van de ouders of van de school, het verslag opheffen. Vooraleer we het verslag opheffen, is er overleg.
 • Als een kind les volgt in het type basisaanbod, dan moeten de school voor buitengewoon onderwijs en het CLB van die school het verslag evalueren. Zij doen dat na maximum twee schooljaren in het basisonderwijs, en ten laatste na de opleidingsfase in het secundair onderwijs.
  • Soms besluit men dat de leerling beter nog langer les volgt in de school voor buitengewoon onderwijs. We streven ook hier naar een akkoord met de ouders. Dan maakt het CLB een nieuw verslag. Heel uitzonderlijk maakt het CLB op eigen initiatief een verslag op.
  • Soms heft men het verslag op. Het kan niet meer gebruikt worden om ingeschreven te blijven of in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs. De leerling moet dan terug les volgen in het gewoon onderwijs. Hier kan hij ondersteuning krijgen via GON (zie boven) als hij in het basisonderwijs zit.

 

Meningsverschillen?

Alvorens zich tot andere instanties te wenden, is het belangrijk om terug met CLB-medewerkers, de CLB-directeur, de school en eventuele andere partners in overleg te gaan. Vaak leidt dit tot oplossingen. Ook hier blijven wij het welzijn van de leerling centraal stellen. Ouders kunnen een bemiddelingsverzoek indienen bij de Vlaamse Bemiddelingscommissie als er discussie is over de inhoud of het al dan niet afleveren van een verslag. Als er onenigheid is over de redelijkheid van aanpassingen kunnen ouders dit melden bij Unia.

 

Onenigheid over het afleveren van een verslag

Bij onenigheid tussen ouders, school en CLB over de inhoud of het al dan niet afleveren van het verslag kan een van de betrokken partijen het initiatief nemen om een beroep te doen op een Vlaamse Bemiddelingscommissie.

 

De commissie bemiddelt om een consensus te bereiken tussen de partijen. Een bemiddelingsverzoek kan alleen worden ingediend nadat het CLB samen met alle betrokkenen nader bekeken heeft wat de leerling nodig heeft, en of de nodige aanpassingen onvoldoende of onredelijk zijn.

 

Als de ouders de vraag om bemiddeling willen stellen, moeten ze eerst de procedures van de school of het CLB doorlopen.

 

Je CLB-medewerker kan je hier meer informatie over geven.

 

Betwisting in verband met redelijkheid van aanpassingen

Bij betwisting in verband met de redelijkheid van aanpassingen kunnen ouders zich wenden tot Unia. Unia is het onafhankelijke mechanisme voor België voor de bekendmaking, bescherming en opvolging van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Wie vragen heeft over het M-decreet, over redelijke aanpassingen, of wie melding wil maken van problemen om redelijke aanpassingen te verkrijgen, kan Unia bereiken via: http://www.unia.be/nl/contact-opnemen-met-unia.

 

8.5. Multidisciplinair dossier en klachtenprocedure

8.5.1.      het multidisciplinaire dossier

Hier vind je meer informatie over je dossier. Officieel heet dat het multidisciplinaire dossier. We geven de belangrijkste puntjes mee. Via het internet is zeker meer informatie te vinden:

 

 • ond.vlaanderen.be/wetwijs → [zoek via een lijst met zoekwoorden] … klik op letter [L] → [Leerlingendossier] → [Omzendbrief CLB/2008/02 van 18/11/2008]

 

En natuurlijk kun je ook terecht bij je eigen CLB-medewerker.

 

8.5.2.      Wat staat er in mijn dossier?

Voor iedere leerling leggen we een dossier aan. Dit dossier bevat onder meer:

 • administratieve gegevens: je naam, klas, adres, de telefoonnummers van je ouders, e.d.;
 • gegevens over de verplichte begeleiding in het kader van de preventieve gezondheidszorg naar aanleiding van een algemeen of gericht consult (zie 5.2.1. Preventieve gezondheidszorg);
 • gegevens over de vaccinaties;
 • gegevens over de profylactische maatregelen (zie 5.2.2. Besmettelijke ziekten);
 • gegevens over de verplichte begeleiding bij ongewettigde afwezigheden;
 • verslagen van gesprekken;
 • resultaten van testen;

 

8.5.3.      Wie krijgt toegang tot mijn dossier?

 

Het CLB-team

Sommige gegevens kunnen – in het belang van betrokkenen – voor bepaalde CLB-medewerkers ontoegankelijk gemaakt worden. Men doet dat op verzoek van de bekwame minder- of meerderjarige leerling. Het verzoek kan ook komen van ouders en opvoedingsverantwoordelijken. Zij verzoeken dan in eigen naam of in naam van de niet-bekwame minder- of meerderjarige leerling. Soms maakt men de gegevens on toegankelijk om de rechten van ‘derden’  te vrijwaren. En het kan ook gebeuren dat een CLB-medewerker in uitzonderlijke gevallen ambtshalve geen toegang meer heeft.

 

De leerling zelf en de ouders

De bekwame minderjarige leerling of de meerderjarige leerling heeft recht op toegang tot zijn dossier. Maar er zijn enkele uitzonderingen op die regel. Staat er in het dossier bv. informatie die enkel over een derde gaat, dan is daar geen toegang toe. Over de andere wettelijke uitzonderingen kan je CLB-medewerker je meer vertellen.

 

Het recht op toegang tot het dossier wordt altijd uitgeoefend onder begeleiding van een CLB-medewerker.

 

Als je niet bekwaam bent, zijn het in principe je ouders die het toegangsrecht uitoefenen. Ook voor hen gelden bovenstaande uitzonderingen. Daarbij komt nog de bepaling dat ouders geen recht hebben op de contextuele gegevens die over de andere ouder gaan.

 

Daarbuiten hebben ouders altijd een toegangsrecht tot de gegevens die enkel henzelf betreffen.

 

Meer informatie vind je in de folder “Je dossier in het CLB”. Deze folder vind je terug op het internet:

www.go-clb.be → [Het leerlingendossier] → [Lees dan de folder Je dossier in het CLB]

De leerling, bijgestaan door een vertrouwenspersoon

 

De leerling kan het recht op toegang zelfstandig uitoefenen of zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon die

 • meerderjarig is;
 • op een ondubbelzinnige wijze door de leerling aangewezen is;
 • niet rechtstreeks betrokken is bij de jeugdhulpverlening;
 • beschikt over een uittreksel uit het strafregister dat een model 2 omvat.

 

Wie is de eindverantwoordelijke voor het dossier?

De ‘eindverantwoordelijkheid’ voor de gegevens in het dossier ligt bij de directeur van het CLB. Voor het verwerken van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, ligt die eindverantwoordelijkheid bij de verantwoordelijke beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van het centrum.

 

Wat gebeurt er met mijn dossier als ik van school verander?

Als je ooit van school verandert, bezorgt het CLB van je oude school het dossier aan het CLB van je nieuwe school. De directeur van het CLB van je oude school is de ‘eindverantwoordelijke’ voor deze overdracht.

 

Ik wil niet dat het dossier aan het nieuwe CLB wordt bezorgd

Sommige gegevens moeten we bezorgen!

Er zijn gegevens die we aan het nieuwe CLB moeten bezorgen, namelijk:

 • je identificatiegegevens (bv. adres, geboortedatum, e.d.);
 • de vaccinatiegegevens;
 • de gegevens in het kader van de algemene, de gerichte consulten en de medische onderzoeken;
 • de gegevens in het kader van de leerplichtbegeleiding (schoolverzuim);
 • het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs;
 • het gemotiveerd verslag voor een leerling die recht heeft op GON.

 

Wie kan verzet aantekenen?

Tegen het overdragen van andere gegevens kun je ‘verzet aantekenen’. Hierbij geldt de volgende  vuistregel:

 • Ben je zelf 12 jaar of ouder en bekwaam? Je tekent zelf verzet aan.
 • Ben je jonger dan 12 jaar en niet bekwaam? Je ouders tekenen verzet aan.

 

Hoe teken ik verzet tegen overdracht aan?

Het verzet moet schriftelijk ingediend worden bij de CLB-directeur van het ‘vorige’ begeleidende CLB binnen een termijn van tien dagen nadat de geplande overdracht aan de ouders of de leerling is meegedeeld.

 

8.5.4.      Mag het CLB gegevens aan anderen bezorgen?

Het CLB en CLB-medewerkers mogen enkel in het belang van de leerling gegevens uit het multidisciplinaire dossier aan anderen bezorgen. Het is slechts in een aantal gevallen mogelijk. Voor onze samenwerking met de school mogen we bijvoorbeeld wel gegevens doorgeven.

 

In onze samenwerking met de school geven we zeker niet alle gegevens door. We geven enkel die gegevens door die de school nodig heeft om jou op een passende manier te begeleiden. We gaan dit ook op voorhand met jou bespreken. Bij het doorspelen van deze gegevens houden we rekening met onze werkingsprincipes (zie 2. Werkingsprincipes).

 

Vernietiging van de gegevens uit het multidisciplinaire dossier

 

Dossiers van leerlingen uit het gewoon onderwijs

 • De multidisciplinaire dossiers worden door het CLB bewaard tot ten minste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde consult of vaccinatie.

 

Bijvoorbeeld:

Het laatste consult wordt uitgevoerd op 10 februari 2015. Het dossier blijft zeker bewaard tot en met 10 februari 2025.

 

 • Bovendien mag je dossier niet vernietigd worden voor je 25 jaar bent geworden. In bovenstaand voorbeeld zou dit betekenen dat je op 10 februari 2025 al 25 jaar moet zijn. Anders mogen we je dossier niet vernietigen.

 

 • Na die periode mag de directeur van het CLB beslissen dat de dossiers vernietigd worden. De procedure daarvoor moet hij correct volgen.

 

Dossiers van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs

Dossiers van leerlingen die hun allerlaatste schooljaar les volgden in het buitengewoon onderwijs worden langer bewaard. Deze dossiers mogen pas vernietigd worden als de leerlingen minimum 30 jaar zijn. Ook hier mag het pas tien jaar na het laatste consult.

 

Rijksarchief

Een heel beperkt aantal dossiers wordt permanent bewaard en kan worden overgedragen aan het Rijksarchief. Ook hiervoor is er een procedure. Als een dossier daar terechtkomt, wordt het ook daar met respect voor de privacy behandeld.

 

8.5.5.      Informatieplicht in verband met het multidisciplinaire dossier

De CLB-directeur moet ervoor zorgen dat jij en je ouders op de gepaste wijze over jouw dossier worden geïnformeerd.

 

Als er, na overleg met het CLB, ‘betwisting’ is over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (schending van de privacy), kan men zich wenden tot de

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Hoogstraat 139 – 1000 Brussel

Tel.: 02 213 85 40

 

8.5.6.      Klachtenprocedure

Voor klachten over het CLB (behalve de klachten over het beroepsgeheim van CLB-personeelsleden) gelden dezelfde bepalingen als die voor de school. Ze zijn opgenomen in de zogenaamde “algemene klachtenprocedure” van het schoolreglement.

 

Heb je een klacht over het beroepsgeheim van de CLB-personeelsleden, dan geldt de volgende procedure.

 

 • Klachten over de werking van het CLB of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid, moeten kort na de feiten gemeld worden aan de directeur van het CLB en met hem besproken worden.
 • Komt men na overleg met de directeur niet tot een akkoord, dan kan men schriftelijk klacht indienen bij de directeur van het CLB.
 • Binnen een termijn van tien kalenderdagen stuurt de directeur de klager een ontvangstbevestiging waarin hij informatie geeft over de behandeling van de klacht.
 • De directeur start een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Na het onderzoek stuurt hij de klager een brief met een samenvatting van het onderzoek en zijn gemotiveerde bevindingen over de klacht. Als de klacht afgewezen wordt, brengt hij de klager hiervan op de hoogte met een motivatie.
 • De directeur behandelt de klacht binnen een termijn van 45 kalenderdagen na ontvangst van de klacht.
 • Deze klachtenprocedure schorst de beslissingen waartegen klacht ingediend wordt niet op.

 

9.    Veiligheid en gezondheid

9.1. Ziekte, ongeval en medicatie

In onze school wordt geen medicatie aan de leerlingen toegediend. De school of de leerkracht kan niet op eigen initiatief medicatie verstrekken.

Als je tijdens de schooluren medicatie moet innemen, doe je dit op eigen verantwoordelijkheid. Niet zorgvuldig omspringen met deze medicatie (bv. verspreiden onder andere leerlingen op school), valt onder het sanctiebeleid van de school. Soms vragen ouders aan de leerkracht om toezicht te houden bij het nemen van de medicatie.
Het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als je na het correct innemen van voorgeschreven medicatie bijwerkingen ondervindt .

9.2. Eerste hulp bij ongevallen (EHBO)

Bij een ongeval op school kun je terecht bij de verpleegsters Veerle of Chris.

Het verpleeglokaal bevindt zich op de benedenverdieping van het eekhoorn-gebouw.

Als je op school pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij je ouders, eveneens conform de procedure. Bij dringende gevallen contacteren wij de hulpdiensten rechtstreeks.

Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk gemeld worden aan het CLB of de directeur.

9.3. Tabak

In onze school geldt een algemeen rookverbod:

 • in gesloten ruimten: altijd
 • in de buitenlucht: altijd
 • tijdens activiteiten extra muros: altijd

 

De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig de leefregels. Ook de elektronische sigaretten vallen onder het rookverbod.

Alcohol en drugs

Het bezit, gebruik, onder invloed zijn, dealen en delen van alcohol en illegale drugs zijn niet toegelaten op school.

 

 • De regelgeving alcohol en drugs heeft betrekking op alle leerlingen. Ook derden die de school betreden zijn eraan onderworpen.
 • Het reglement is van toepassing op de school en in de nabije omgeving van de school. Het geldt ook als  leerlingen zich tijdens de schooluren tussen de vestigingsplaatsen verplaatsen.
 • Tijdens extra activiteiten zowel binnen als buiten de school geldt de algemene regel.

De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig de leefregels.

9.4. Welbevinden

Het welbevinden van leerlingen op school is een fundamentele voorwaarde voor gunstige leerprocessen en een beschermende factor tegen risicogedrag.

9.4.1.      Respect

Het pedagogisch project ‘samen leren samenleven’ benadrukt de nood om respectvol om te gaan met elkaar. Op school heerst een klimaat van verdraagzaamheid, openheid en respect ten aanzien van de diversiteit in seksuele geaardheid, genderidentiteit, religie, huidskleur, beperkingen, cultuur, enz.

9.4.2.      Geweld, pesterijen en ongewenst (seksueel) gedrag

Onze school wil de integriteit beschermen van de leerlingen die ons zijn toevertrouwd. Situaties van (vermoedelijk) (seksueel) misbruik en geweld worden met zorg behandeld. Leerlingen met vragen, problemen of noden kunnen terecht bij de leerlingenbegeleider, vertrouwenspersoon of het CLB.

Leerlingen die toch on-respectvol gedrag stellen, zowel online als offline, worden hiervoor gesanctioneerd. Dit past in het kader van het ruimere pestactieplan.

9.4.3.      Zorg en leerlingenbegeleiding

Leerlingen met zeer specifieke individuele noden kunnen met problemen, vragen of twijfels terecht bij vertrouwensleerkrachten of leerlingenbegeleiders. Per afdeling is er een teamverantwoordelijke (psycholoog), waar de kinderen steeds terecht kunnen met hun problemen en vragen.

9.4.4.      Participatiecultuur

Participatie op school bevordert het welbevinden. In het onderdeel ‘participatie’ lees je alles over de betrokkenheid van leerlingen en ouders bij ons schoolbeleid. Voeding, dranken en tussendoortjes

 

9.5. Voeding, dranken en tussendoortjes

Het reguliere aanbod in onze school

 • Bij ons op school wordt er permanent gratis drinkwater voorzien. Als leerlingen meer drinken, moeten ze ook meer naar het toilet. Daar houden we rekening mee. Dit actiepunt gaat dus hand in hand met een drink- en plasbeleid op school.
 • Het aanbod dranken en tussendoortjes bij ons op school stimuleert leerlingen tot een gezonde keuze. De aanbevelingen uit het GO! standpunt zijn hierbij richtinggevend (zie visietekst op GO! pro: http://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/gezondheid/themas/voeding-en-dranken )
  Er geldt een verbod op alcoholische dranken, energiedranken (met cafeïne en/of taurine) en hypertone sportdranken.

 

 • Er geldt een verbod op het meebrengen naar school van producten uit de categorieën ‘uitzonderlijk’ en ‘te mijden’ (zie tabel (link) : frisdrank, gezoete fruitsappen, light frisdranken, sportdranken, enz. en snoep, chocoladekoeken, wafels, chips, repen, enz.)
 • Uitzonderingen: frisdranken of snoep zijn op school enkel in beperkte mate toegestaan bij schoolfeesten, verjaardagstraktaties, e.d.
 • Het is de leerlingen toegestaan om in de klas een (hervulbaar) flesje drinkbaar water te gebruiken waarvan ze tijdens de lesdag mogen drinken en dat ze tijdens de pauzes kunnen (bij)vullen.
 • Onze school stimuleert de leerlingen om fruit mee te brengen. Wij nemen deel aan het tutt-frutti-project, waarbij wekelijks een stuk fruit wordt aangeboden aan de kinderen. Dit project wordt gesponsord door de school.

 

9.6. Verkeersveilige schoolomgeving

Leerlingen worden gestimuleerd om op een duurzame manier naar school te komen: te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. De volgende afspraken gelden op school:

 • Parkeren in de omgeving van de schoolpoort wordt zoveel mogelijk vermeden, zodat de zwakke weggebruikers meer ruimte krijgen om zich comfortabel en veilig te bewegen.
 • De (brom)fietsenstallingen voor leerlingen bevinden zich op het schoolterrein. Voor bromfietsers en fietsers geldt ook dat ze hun snelheid op het schooldomein moeten beperken en in bepaalde gevallen van de fiets moeten stappen.
 • Bij elke verplaatsing in klas- en schoolverband gebruiken we een fluohesje en met de fiets ook een fietshelm.

 

10.           Schoolkosten

In het GO! betaalt u geen inschrijvingsgeld voor uw kind, noch bijdragen voor kosten die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen na te streven of de eindtermen te behalen. De materialen die hiervoor nodig zijn, krijgen de leerlingen kosteloos in gebruik, ze blijven eigendom van de school. Worden de materialen beschadigd of raken ze zoek, dan worden ze op uw kosten vervangen.

 

Lijst met materialen (voorbeelden)
Bewegingsmateriaal ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers,…
Constructiemateriaal karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, bouwdozen,…
ICT-materiaal: computers inclusief internet, tv, radio, telefoon,…
Informatiebronnen (verklarend) woordenboek, (kinder)krant, jeugdencyclopedie, handboeken, schriften, werkboeken en blaadjes, fotokopieën, software, documentatiecentrum, cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal
Kinderliteratuur prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, poëzie, strips,…
Knutselmateriaal lijm, schaar, grondstoffen, textiel,…
Multimediamateriaal audiovisuele toestellen, fototoestel, cassetterecorder, dvd-speler,…
Muziekinstrumenten trommels, fluiten,…
Planningsmateriaal schoolagenda, kalender, dagindeling,…
Schrijfgerief potlood, pen,…
Tekengerief stiften, kleurpotloden, verf, penselen,…
Leer- en ontwikkelingsmateriaal  spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspellen, materiaal voor sociaal emotionele ontwikkeling
Meetmateriaal lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok (analoog en digitaal), thermometer, weegschaal,…
Atlas – Globe – Kaarten – Kompas – Passer – Tweetalige alfabetische woordenlijst – Zakrekenmachine

 

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen.

Als bijlage volgt een lijst van de ouderbijdragen die de school u tijdens het schooljaar kan aanrekenen.  (bijlage Schoolkosten)

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Tina De Decker op het secretariaat.

Deze lijst vermeldt de verschillende kostencategorieën die deel uitmaken van de bijdrageregeling:

 • De scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor eendaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd, e.d.). Ook de zwembeurten behoren tot deze categorie (behalve het één jaar verplicht aan te bieden gratis zwemonderricht).

Per schooljaar mag de school voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van  45 euro voor de kleuters en 45 euro in het lager onderwijs.

Ten slotte vermeldt de lijst de diensten die de school vrijblijvend aanbiedt, alsook een raming van de kostprijs ervan. We denken hierbij aan toezicht, warme maaltijden, drankjes, leerlingenvervoer, activiteiten op woensdagnamiddag, e.d.
De kostprijs die de school hiervoor aanrekent moet in verhouding staan tot de geleverde prestaties.

Wij werken met Europese overschrijvingen.  Bij niet betaling van facturen, wordt een deurwaarder ingeschakeld, en worden ook de onkosten hiervan aangerekend.

Bij openstaande schoolfacturen, zal de school vanaf een schriftelijke aanmaning met de post 1%

Intresten aanrekenen, alsook 10% schadevergoeding.

Het staat de school vrij om de inning van haar (achterstallige) facturen over te dragen aan een derde partij en dit zonder voorafgaande aanmaning en /of ingebrekestelling.

Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke* en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarder- en advocaatkosten, worden integraal doorgerekend.

 

*kosten : schadevergoeding € 40 vermeerderd met de wettelijke intresten vanaf de vervaldatum.

11.           Leefregels

11.1.     Ordemaatregelen

Een goede samenwerking tussen kind, ouder en personeel van de school is  nodig om vlot te functioneren. Als deze samenwerking niet volgens de afspraken verloopt, kan de school passende maatregelen nemen.

Voor kleuters die niet leerplichtig zijn, voorzien we speciale begeleiding. Bijgevolg wordt normaliter niet in een orde- en tuchtregeling voor kleuters voorzien.

Leerplichtige kinderen die  in het buitengewoon kleuteronderwijs zitten, kunnen niet worden geschorst of uitgesloten.

Bij leerplichtigen in het buitengewoon lager onderwijs geldt het principe dat de leerling de gevolgen voor zijn/haar daden draagt:

 • Wie iets opzettelijk of door verregaande onachtzaamheid beschadigt, moet het vergoeden of herstellen
 • Wie iets besmeurt, moet het reinigen
 • Wie afval achterlaat, moet het opruimen

 

Bij leerplichtigen in het buitengewoon lager onderwijs kunnen er maatregelen genomen worden. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke ordemaatregelen.

Ordemaatregelen die zowel door de directeur als door alle onderwijzende en opvoedende personeelsleden kunnen genomen worden:
Een waarschuwing Mondeling met vermelding in de schoolagenda.

Notering in tuchtdossier in Integrado

Een vermaning Nota in de agenda met eventueel een strafwerk.

Elke aanmerking of strafwerk wordt ondertekend door de ouders.

Notering in tuchtdossier in Integrado

Een straftaak Extra schriftelijke taak.

Deze taak wordt via de agenda aan de ouders gemeld.

Notering in tuchtdossier in Integrado

Tijdelijke verwijdering uit de les/studie tot het einde van de les/studie.

Ondertussen krijgt de leerling een strafwerk of een taak.

De ouders worden hierover geïnformeerd.

Notering in tuchtdossier in Integrado

Ordemaatregelen die enkel de directeur kan nemen:  Binnen de 3 dagen na kennisname van de ordemaatregel hebben de ouders recht op overleg met de directeur. Tegen een ordemaatregel kan geen beroep aangetekend worden.
Een begeleidings-overeenkomst Leerlingen die herhaaldelijk in de fout gaan, krijgen een contract waarin omschreven wordt wat uitdrukkelijk van hen verwacht wordt en wat de gevolgen zijn als ze het contract niet naleven.

Het contract heeft een beperkte duur, wordt geregeld geëvalueerd en leidt uiteindelijk al dan niet tot het opstarten van de tuchtprocedure.

Dit wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld.

Een strafstudie Buiten de lesuren wordt aan de leerling een straf opgelegd.

Dit wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld.

 

Binnen de drie lesdagen na kennisname van de ordemaatregel hebben de ouders recht op overleg met de directeur.

 

Tegen een ordemaatregel kan geen beroep worden aangetekend.

Volstaat een ordemaatregel niet, dan kan de directeur met de leerling een begeleidingsovereenkomst sluiten waarin duidelijk omschreven wordt wat van de leerling wordt verwacht en wat de gevolgen zijn als de leerling de afspraken niet nakomt. De ouders worden hierover geïnformeerd. Het contract heeft een beperkte duur en wordt voortdurend geëvalueerd. Eventueel kan daarop een tuchtprocedure volgen.

11.2.     Preventieve schorsing

Om de leefregels te handhaven kan de directeur of zijn afgevaardigde in zeer uitzonderlijke omstandigheden een leerplichtige leerling lager onderwijs  preventief schorsen;  d.w.z. voorlopig uit de school sluiten.

Deze bewarende maatregel geldt maximaal vijf opeenvolgende schooldagen. Het schoolbestuur kan beslissen om deze periode één keer met vijf opeenvolgende schooldagen te verlengen indien het tuchtonderzoek  niet binnen deze periode kan worden afgerond.

De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt aan de ouders meegedeeld.

De school voorziet  in opvang voor de leerling, tenzij ze aan de ouders motiveert  waarom dit niet haalbaar is. Dit staat gelijk met een gewettigde afwezigheid. Tegen een bewarende maatregel kan geen beroep aangetekend worden.

11.3.     Tuchtmaatregelen

De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel nemen bij zeer ernstige overtredingen.
Dit is het geval wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een gevaar voor anderen vormt of een belemmering is voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of de verwezenlijking van het eigen opvoedingsproject van onze school in het gedrang brengt.

De directeur of zijn afgevaardigde zal slechts tuchtmaatregelen nemen als de ordemaatregelen geen effect hebben. Zeer ernstige overtredingen zijn onder meer opzettelijk slagen en verwondingen toebrengen, opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden, opzettelijk en blijvend de lessen en activiteiten storen, zware schade toebrengen, drugs dealen of diefstal plegen, e.d.

11.3.1.  Tjjdelijke uitsluiting

Een tijdelijke uitsluiting uit alle lessen voor een minimale duur van één schooldag en voor een maximale duur van vijftien opeenvolgende schooldagen. De directeur  of zijn afgevaardigde spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de klassenraad. De school voorziet  in opvang voor de leerling, tenzij ze aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is. De school kan  voorwaarden aan de opvang koppelen en zal met de ouders hierover afspraken maken.

11.3.2.  Definitieve uitsluiting

De directeur of zijn afgevaardigde spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de klassenraad waarin ook het CLB  vertegenwoordigd is.

Een definitieve uitsluiting gaat in hetzij onmiddellijk na de schriftelijke kennisgeving aan de ouders van de leerling, hetzij op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Wordt de leerling in de loop van het schooljaar definitief uitgesloten, dan blijft de leerling in de school ingeschreven tot aan de inschrijving in een andere school. Uiterlijk één maand (vakantieperioden tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen) na de schriftelijke kennisgeving van de definitieve uitsluiting, wordt de leerling definitief uitgeschreven, zelfs als er dan nog geen andere school voor de leerling gevonden is.

De uitsluiting op zich doet geen afbreuk aan het statuut van regelmatige leerling. Samen met het begeleidende CLB zal de school de leerling actief helpen zoeken naar een andere school.

De school bepaalt of de aanwezigheid van de leerling verplicht is of niet. Als de ouders om opvang vragen en de school acht dit niet haalbaar, dan motiveert zij dit en deelt dit schriftelijk mee  aan de ouders.

Bij manifeste onwil om op het aanbod van verandering van school in te gaan, kan de school de leerling  uitschrijven.

Een leerling die uit de campus uitgesloten werd gedurende het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar en zich opnieuw wenst in te schrijven in de campus, kan geweigerd worden.

Dit geldt ook voor de  school of scholen waarmee onze school samenwerkt, voor zover de  controversiële handelingen zich  in die andere school hebben voorgedaan.

11.4.     Regels bij tuchtmaatregelen

De tijdelijke en definitieve uitsluiting kunnen enkel uitgevoerd worden na een procedure die de rechten van verdediging waarborgt, mits men de volgende principes respecteert:

 • Men moet het voorafgaand advies van de klassenraad inwinnen. Bij een definitieve uitsluiting moet de klassenraad uitgebreid worden met een vertegenwoordiger van het CLB, die een adviserende stem heeft.
 • De intentie tot het nemen van een tuchtmaatregel wordt door de school schriftelijk aan de ouders gemeld
 • De ouders en de leerling hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling. In dit tuchtdossier wordt het advies van de klassenraad opgenomen. De ouders worden gehoord. Ze  kunnen  eventueel worden bijgestaan door een vertrouwenspersoon.
 • De tuchtstraf moet pedagogisch verantwoord kunnen worden en in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten.
 • Je uitsluiting heeft geen invloed op je eventuele lidmaatschap in de leerlingenraad of de schoolraad.
 • De beslissing tot tijdelijke of definitieve uitsluiting wordt genomen door de directeur of zijn afgevaardigde. Deze beslissing wordt schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd aan de ouders meegedeeld vóór de tuchtmaatregel ingaat met vermelding van de datum waarop de maatregel ingaat.
 • De school geeft in de mededeling van de definitieve beslissing aan dat de ouders een beroep kunnen instellen en verwijst tegelijk ook naar de bepalingen daaromtrent uit het schoolreglement.
 • Het tuchtdossier en de tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van de ene school naar de andere school.
 • Er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen.

 

12.           Betwistingen en klachten

12.1.        Algemene klachtenprocedure

12.1.1.  Een klacht ?

Bent u niet tevreden over de werking van de school rond een bepaald aspect ? Of hebt u bedenkingen bij een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van de school, dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen.

In principe kan iedere belanghebbende dergelijke klacht indienen.

12.1.2.  Waar kun je met een klacht terecht ?

De eerste stap bestaat erin om de klacht rechtstreeks aan de directeur van de betrokken school of instelling te bezorgen en samen te zoeken naar een oplossing.
Lukt dit niet en komt u na overleg met de directeur niet tot een akkoord – of handelt de klacht over het optreden van de directeur zelf – dan kunt u vervolgens formeel een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep.

 

Bent u niet tevreden over het resultaat van de klachtenbehandeling of de geboden oplossing door de algemeen directeur dan kunt u tot slot eventueel een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst,  Leuvenseweg 86 , 1000 Brussel, telefoonnummer 0800 240 50 of via volgende website : www.vlaamseombudsdienst.be

 

De afgevaardigd bestuurder van het GO! – mevrouw Raymonda Verdyck – is enkel bevoegd voor klachten in verband met de administratieve diensten van het GO!. Voor klachten in verband met een school, instelling of scholengroep kunt u terecht bij de betrokken directeur of algemeen directeur. Hebt u vragen over de toepassing van de diverse procedures dan kunt u dit aankaarten via klachten@g-o.be

12.1.3.  Hoe dient u een klacht in ?

U kunt telefonisch een klacht indienen of via brief, mail- of faxbericht. U kunt eventueel ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

Volgende gegevens mogen zeker niet ontbreken bij de klachtmelding :

 • uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer of mailadres)
 • een feitenrelaas – wat is er precies gebeurd en wanneer
 • de naam van de school waar de feiten zich voordeden als u een klacht indient bij de algemeen directeur van de scholengroep

12.1.4.  Hoe verloopt de behandeling van een klacht ?

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen ontvangt u in principe een ontvangstmelding.
Indien de klacht niet wordt behandeld omdat deze niet ontvankelijk is conform de bepalingen van het Vlaams klachtendecreet, zult u daarvan op de hoogte worden gebracht.
Als de klacht wel ontvankelijk is, volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. U wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek.

De klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop de klacht de betrokken directeur of algemeen directeur heeft bereikt.
Als u een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit evenwel niet dat deze beslissing automatisch wordt uitgesteld of ingetrokken.

12.1.5.  Welke klachten worden niet behandeld ?

Volgens de bepalingen van het Vlaams klachtendecreet dienen volgende klachten niet behandeld te worden :

 • een klacht die betrekking heeft op feiten waarover reeds eerder een klacht is ingediend en die al behandeld werd
 • een klacht die betrekking heeft op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden
 • een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure of waarvoor een jurisdictioneel beroep is ingediend (o.a. Raad van State)
 • een beroepschrift tegen het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs (inhoudelijke aspecten)
 • een beroepschrift tegen een definitieve uitsluiting (inhoudelijke aspecten)
 • een kennelijk ongegronde klacht
 • een klacht waarvoor je als klager geen belang kunt aantonen
 • een anonieme klacht
 • een klacht over het algemeen beleid en  regelgeving van de Vlaamse overheid

 

Dient u toch dergelijke klacht in, dan is de kans zeer groot dat deze zal worden afgewezen en als niet ontvankelijk zal worden verklaard.

12.1.6.  Specifieke procedures

Voor een aantal specifieke klachten kunt u terecht bij een welbepaald orgaan of een daartoe bevoegde organisatie of commissie. U moet er een afzonderlijke klachtenprocedure volgen.

Voor beroepschriften tegen het niet toekennen van een getuigschrift of een definitieve uitsluiting is een georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid voorzien. Deze procedures kunt u terugvinden in het schoolreglement en moet u nauwgezet opvolgen en doorlopen (focus op inhoudelijke aspecten). Klachten over het verloop van dergelijke procedures kunnen worden ingediend bij de directeur of algemeen directeur van de school of scholengroep (bijvoorbeeld te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking).

Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kunnen worden ingediend bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden (o.a. kosteloosheid, eerlijke concurrentie, verbod op politieke activiteiten, handelsactiviteiten, reclame en sponsoring). Meer informatie kunt u vinden via de website www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur

Bij een niet gerealiseerde of ontbonden inschrijving van een kind kunt u klacht indienen bij de Commissie inzake leerlingenrechten. Meer informatie hierover kunt u vinden via de website www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten

Hebt u een klacht in verband met toegang tot het buitengewoon onderwijs dan kunt u terecht bij de Vlaamse Bemiddelingscommissie. Informatie kunt u vinden via volgende website : www.agodi.be/vlaamse-bemiddelingscommissie

Voor klachten in verband met discriminatie kunt u terecht bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Meer informatie vindt u terug via www.unia.be

 

12.2.     Beroepsprocedure tegen het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs

De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen.

12.2.1.  Bezwaar

De beslissing van de klassenraad om een getuigschrift basisonderwijs niet  toe te kennen, kan door de ouders worden betwist. Binnen een termijn van drie dagen, zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend, volgend op de dag waarop de beslissing van niet uitreiken aan de ouders wordt kenbaar gemaakt, kunnen de ouders die deze beslissing betwisten, een persoonlijk overleg met de directeur of zijn afgevaardigde aanvragen om hun bezwaren kenbaar te maken. De datum van het gesprek wordt hen schriftelijk meegedeeld.

Tijdens het overleg kunnen de ouders het dossier inkijken en wordt uitgelegd waarom de beslissing werd genomen. Van dit overleg wordt een schriftelijke neerslag gemaakt.

Na het overleg zijn de volgende scenario’s mogelijk:

 • De ouders zijn ervan overtuigd dat de klassenraad de juiste beslissing heeft genomen en trekken de betwisting in.
 • De directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad opnieuw te laten samenkomen, waarna de klassenraad beslist om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.
 • De directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen.

De ouders nemen kennis van de beslissing van de klassenraad per aangetekende brief.

Het gaat ofwel om de oorspronkelijke beslissing van de klassenraad ofwel om de herziene beslissing van de klassenraad. Als de ouders de beslissing niet in ontvangst nemen op de voorziene datum, beschouwen we de beslissing als ontvangen en begint de beroepstermijn te lopen.

De school wijst de ouders schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep.

 

12.2.2.  Beroep

Tegen eindbeslissingen over het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kunnen  de ouders in beroep gaan.

De mogelijkheid tot beroep ontstaat pas, nadat via overleg geprobeerd is om constructief tot een oplossing te komen.

Als na het overleg met de directeur of zijn afgevaardigde of nadat de klassenraad opnieuw is samengekomen, de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders schriftelijk (gedateerd en ondertekend; met beschrijving van de feiten en het voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren) beroep instellen bij de algemeen directeur binnen een termijn van drie dagen na het in ontvangst nemen van de beslissing. In deze termijn worden zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen en de statutaire verlofdagen niet meegerekend. Het beroep kan ingesteld worden ofwel tegen de oorspronkelijke beslissing van de klassenraad ofwel tegen de herziene beslissing van de klassenraad.

De algemeen directeur stelt de beroepscommissie samen en roept deze zo vlug mogelijk samen. Deze bestaat uit interne leden en externe leden. De voorzitter van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid onder de externe leden.

12.2.3.  Beslissing van de beroepscommissie

Elk lid van de beroepscommissie is stemgerechtigd en is aan discretieplicht onderworpen. Bij stemming is het aantal stemgerechtigde interne leden gelijk aan het aantal stemgerechtigde externe leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.

De ouders worden door de beroepscommissie gehoord.  Dit gebeurt binnen de 15 kalenderdagen, vakantieperiodes niet meegerekend.

Ook de leden van de klassenraad kunnen worden gehoord.

De beroepscommissie neemt één van de volgende beslissingen:

 • de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laattijdig indienen of het niet voldoen aan de vormvereisten;
 • de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs;
 • het toekenning van het getuigschrift basisonderwijs.

 

De algemeen directeur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie.

Het resultaat van het beroep wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders meegedeeld uiterlijk op 15 september, met vermelding van de verdere beroepsmogelijkheid bij de Raad van State (termijn en modaliteiten).

Binnen het GO! zelf is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk.

 

12.3.     Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting

Men kan  tegen een definitieve uitsluiting  als tuchtmaatregel in beroep gaan. Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie.

12.3.1.  Opstarten van het beroep

De ouders moeten het beroep schriftelijk indienen bij de algemeen directeur uiterlijk binnen drie dagen  (zaterdag, zondag, wettelijke  en reglementaire feestdagen en de statutaire verlofdagen niet meegerekend)  na de schriftelijke mededeling van de definitieve uitsluiting. Ze doen dit het best via een aangetekende zending. Op die manier kunnen zij bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben ingediend.

Het beroep moet gedateerd en ondertekend zijn, met omschrijving van de feiten en het voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren.

Tijdens de beroepsprocedure blijft de leerling definitief uitgesloten.

12.3.2.  Beroepscommissie

De algemeen directeur duidt de beroepscommissie aan en roept deze zo vlug mogelijk samen.

De beroepscommissie bestaat uit interne leden en externe leden. De voorzitter van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid onder de externe leden.

Elk lid van de beroepscommissie is stemgerechtigd en is aan discretieplicht onderworpen. Bij stemming is het aantal stemgerechtigde interne leden gelijk aan het aantal stemgerechtigde externe leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.

De beroepscommissie hoort de ouders. Dit gebeurt binnen de 15 kalenderdagen, vakantieperiodes niet meegerekend.

De beroepscommissie kan één of meer leden van de klassenraad, die een advies over de definitieve uitsluiting hebben gegeven, horen.

De beroepscommissie neemt een van de volgende beslissingen:

 • de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laattijdig indienen of het niet voldoen aan de vormvereisten
  • de bevestiging van de definitieve uitsluiting
  • de vernietiging van de definitieve uitsluiting

De algemeen directeur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing van de beroepscommissie

Het resultaat van het beroep wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders ter kennis gebracht uiterlijk 21 à 45 kalenderdagen – vakantieperioden niet meegerekend – nadat het beroep werd ingediend. De directeur ontvangt hiervan een afschrift. Bij overschrijding van deze vervaltermijn is de definitieve uitsluiting van rechtswege nietig.

Bij de kennisgeving van de beslissing moet de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State worden vermeld (termijn en modaliteiten).

Binnen het GO! zelf is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk.

 

12.4.     Intern schriftelijk beroep bij tijdelijke uitsluiting

Binnen een termijn van drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na kennisname van de tuchtmaatregel kunnen de ouders schriftelijk een beroep indienen bij de algemeen directeur. Het gesprek met de algemeen directeur vindt plaats binnen de 3 dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na ontvangst van het beroep.

De ouders kunnen bij dit  gesprek redenen aanhalen om de uitsluiting in te trekken.

De algemeen directeur beslist de dag  na het gesprek  of de beslissing al dan niet gehandhaafd blijft. De algemeen directeur brengt de ouders binnen de drie dagen na het overleg schriftelijk op de hoogte van deze beslissing.

 

13.           Schoolverzekeringen

Aan het runnen van een school zijn aansprakelijkheidsrisico’s verbonden. Door verzekeringen af te sluiten probeert onze school die risico’s in te perken.

De volgende specifieke verzekeringen spelen hierbij een rol: de schoolpolis en de verzekering van de inboedel van de school.

Alle leerlingen zijn kosteloos verzekerd tegen alle ongevallen welke tijdens de normale schoolactiviteiten gebeuren: bij sport en spel,  bij uitstappen, tijdens de verplaatsing van huis naar school en omgekeerd bij

ETHIAS (voorheen OMOB)

             Prins Bisschopsingel 73

        3500 Hasselt

Opgelet: onder “de weg van en naar school” verstaat men: de kortste en/of veiligste weg van thuis naar school en omgekeerd.  Blijf dus nooit rondhangen aan de school of onderweg. Ga onmiddellijk naar huis.

Deze verzekering geldt niet voor materiële schade, behalve brilschade tot een door de verzekeringsinstantie bepaald bedrag.

Wat moet men doen bij een ongeval op school of op weg van en naar school ? 

 

Je kind heeft een schoolongeval. 

Wanneer het doktersbezoek buiten de schooluren gebeurt, krijg je een aangifteformulier mee.

De dokter onderzoekt je kind en vult het aangifteformulier voor de verzekering in.

Je bezorgt het aangifteformulier terug aan de school, waar het verder ingevuld en verstuurd wordt. Vergeet ook geen kleefbriefje van het ziekenfonds mee te geven met je kind.

Alle onkosten betreffende het ongeval worden aan de school bezorgd.

Dokterskosten prestatiebriefjes van de dokter dienen eerst afgegeven te worden aan je ziekenfonds.

Het kwijtschrift dat je daar ontvangt, bezorg je aan de school.

 

Apothekerskosten : vraag steeds een bijkomend attest voor de verzekering aan je apotheker.

Ziekenhuiskosten : rekening wordt je toegestuurd.

De school maakt alle onkosten over aan de verzekeringsmaatschappij.

De verzekeringsmaatschappij betaalt je onkosten uit (meestal via overschrijving)

De school maakt van alle documenten een kopie, dat in het schoolarchief bewaard wordt.

Wat gebeurt er bij ernstige ziekte of ongeval met uw kind tijdens de schooluren?

Indien, tijdens de schooluren, uw kind ernstig ziek wordt of een ongeval heeft waarbij de tussenkomst van een dokter wenselijk of zelfs noodzakelijk is, geldt de volgende regeling:

Indien het zeer ernstig is en directe hulp noodzakelijk is, zal de school ogenblikkelijk de

hulpdiensten (112) verwittigen.

 

Indien dit niet noodzakelijk is, worden de volgende stappen ondernomen:

Wij proberen steeds de ouders telefonisch te bereiken om hen op de hoogte te brengen. De ouders hebben dan de volgende keuze:

 • Ofwel komen de ouders hun kind zelf afhalen en gaan zelf naar het ziekenhuis of een dokter naar eigen keuze voor verder onderzoek en/of verzorging.
 • Ofwel vinden de ouders het niet nodig om zelf te komen of zijn zij op dat moment niet in de mogelijkheid om hun kind af te halen voor de verplaatsing naar het ziekenhuis of een dokter naar eigen keuze voor verdere verzorging en/of onderzoek. Dan bepaalt de school zelf bij welke dokter zij gaan in de buurt. Deze bepaalt dan de verzorging of indien noodzakelijk is om voor verdere verzorging en/of onderzoek naar de spoedopname van het ziekenhuis te Sint-Niklaas te rijden.

 

Invullen aangifteformulier (zie hierboven)

 

 

14.           Bijlagen

14.1.     Instemming met schoolreglement en pedagogisch project
vanaf 1 september 2017

 

 

Ondergetekende(n) (naam ouder(s))

____________________________________________                                                                                  

 

____________________________________________                                                                                  

 

en (naam van de leerling(e)),

 

____________________________________________                                                                                  

 

uit klas _____________________________________                                                                                    

 

van school ___________________________________                                                                                  

 

 

Bevestigen hierbij het schoolreglement voor het schooljaar 2017-2018 en het pedagogisch project
[in papieren versie of via elektronische weg] ontvangen te hebben en te ondertekenen voor akkoord.

 

te __________________________________________                                                                                  

 

op datum___________________________________                                                                                     

 

 

handtekeningen

 

 

de leerling(e) __________________________________                                                               

 

de ouder(s)         ____________________________________                                                                      

 

____________________________________                                                                      

 

 

 

 

 

14.2.     Privacywetgeving en  beeldmateriaal

 

Beste ouder(s)

 

Het kan gebeuren dat de school of een tv-ploeg foto’s, video- of televisieopnames van leerlingen maakt tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Door dit document te ondertekenen, geeft u hiervoor toestemming, waarvoor dank!

 

Bedenkt u zich in de loop van het schooljaar, dan geven we daar gevolg aan overeenkomstig de privacywet.

 

Met vriendelijke groeten

 

Veerle Hollevoet

directeur

 

Toestemming om beeldmateriaal te maken

 

 

Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar ……… – …….… vanaf 1 september 2017  beelden/foto’s van …………………………………………..[naam van de leerling(e)] te maken.

 

 

datum                                                                                                   handtekening ouder

 

 

 

 

Toestemming om beeldmateriaal te publiceren

 

 

Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar …….… – ……… vanaf 1 september 2017 beelden/foto’s van …………………………………………..[naam van de leerling(e)] te publiceren.

 

 

datum                                                                                                   handtekening ouder

 

 

 

14.3.     Doktersattest ‘toezicht op inname medicatie’

 

Geachte ouders,

 

In het kader van het medicatiebeleid op onze school vermijden wij zoveel mogelijk de toediening van medicatie op school. Omdat het toedienen van medicatie wettelijk niet zomaar mag, wensen wij hierover de volgende afspraken te maken:

 

–      vermijd zoveel mogelijk de toediening van medicatie op school;

–      het toezicht houden op de inname van medicatie door het schoolpersoneel kan enkel met attest van de behandelende arts;

–      het personeelslid dat toezicht houdt, engageert zich om het voorschrift zo stipt en correct mogelijk uit te voeren;

–      het personeelslid dat toezicht houdt kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de nevenwerkingen die de leerling ondervindt;

–      een leerling die zelfstandig medicatie inneemt doet dit op eigen verantwoordelijkheid; als de leerling onzorgvuldig omspringt met deze medicatie (bv. verspreiden onder andere leerlingen op school), valt dit onder het sanctiebeleid van de school.

 

met vriendelijke groet,

de directeur

 

 

 

 

attest van de behandelende arts

 

naam van de  leerling:  ………………………………………………………

naam, dosering en vorm van de medicatie: ………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

wijze van inname:                       ………………………………………………………

tijdstip van inname:        ………………………………………………………

periode van inname:       van ……………… tot ……………………… (datum)

bewaringswijze van het geneesmiddel: ………………………………………….

datum:

stempel en handtekening arts

 

 

 

akkoord van de ouder ( in overleg met het kind/de jongeren) met de afspraken:

 

 

 

 

handtekening + naam ouder(s):

 

 

 

 

 

 

 • Formulier medicatie inname

 

Naam van de leerling: …………………………………………………………………………………………………………

Naam medicatie Dosis Tijdstip en datum van inname Begeleiding bij inname

door

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 14.5 : BRIEF NAAR DE OUDERS IVM AFWEZIGHEDEN

 

Beste ouder,

De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Dit is dus ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig.

Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet.

Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.

Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn.

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

 1. Ziekte

 

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest dat het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

 

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.

U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk.

 

 1. Van rechtswege gewettigde afwezigheden

 

 • Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind;
 • Het bijwonen van een familieraad;
 • De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank);
 • Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum);
 • Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming,..)
 • Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestants-evangelische godsdienst). De anglicaanse, katholieke en protestants-evangelische feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest.
 • Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte aan sportieve manifestaties. Deze afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen. Het betreft hier niet het bijwonen van een training, maar wel het kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien of stages waarvoor de leerling (als lid van een unisportfederatie) geselecteerd is. De unisportfederatie dient een document af te leveren waaruit blijkt dat de leerling effectief geselecteerd is als topsportbelofte. Dit document is geldig voor één schooljaar en dient eventueel elk schooljaar opnieuw verlengd te worden.

 

Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document (2.1. t.e.m. 2.5 en 2.7) of een door u geschreven verantwoording (2.6).

 1. Afwezigheden mits toestemming van de directeur

 

Naast de afwezigheden wegens ziekte en de van rechtswege gewettigde afwezigheden, kunnen er zich nog een aantal situaties voordoen waarin afwezigheden gewettigd kunnen zijn. Om deze reden is een categorie afwezigheden mits akkoord van de directeur ingevoerd.

Onder deze categorie vallen de afwezigheden om “persoonlijke redenen”. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u voorafgaand een aanvraag indienen bij de directeur die dit op zijn beurt goed- of afkeurt. Voorbeelden van dergelijke afwezigheden zijn: de opname van een ouder in het ziekenhuis waarbij het kind dan in de mogelijkheid is om mee te gaan naar het ziekenhuis, het overlijden/de begrafenis van de onthaalmoeder of van een buurjongen of – meisje,…

Mits toestemming van de directeur kan uw kind ook afwezig zijn in o.a. volgende omstandigheden:

 • een rouwperiode bij een overlijden
 • actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een vereniging geselecteerd is, bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie;
 • afwezigheden wegens trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen), mits het vooraf indienen van een dossier en een goedkeuring van dit dossier door de directie.
  Het dossier bestaat uit:
  een gemotiveerde aanvraag van de ouders;
  b. een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten sportfederatie waaruit blijkt dat uw kind een trainingsschema van deze federatie volgt en dat dit trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school verantwoordt;
 • deelname aan time-out-projecten
 • revalidatie in gewoon of buitengewoon onderwijs na ziekte of ongeval (voor maximaal 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen), revalidatie in gewoon onderwijs voor de behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (voor maximaal 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen), revalidatie in het buitengewoon onderwijs (voor maximaal 250 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen); telkens mits het vooraf indienen van een dossier en een goedkeuring van dit dossier door de directie.

U dient steeds zo vlug mogelijk en tijdig de schriftelijke verantwoording van de afwezigheid en/of de nodige dossierstukken aan de school te bezorgen.

Opgelet:

Deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan.

Er kan geen toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).

Een afwezigheid ingevolge een preventieve schorsing, een tijdelijke of een definitieve uitsluiting en waarbij gemotiveerd werd dat opvang door de school niet haalbaar is, is eveneens een gewettigde afwezigheid.

 1. Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden

 

Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners, om de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen.

Behoort u tot de categorie trekkende bevolking, en kiest u voor de leerplicht van hun kind voor een inschrijving in een school, dan moet u – net als alle andere ouders – er op toezien dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is

(behoudens de gewettigde afwezigheden uit punt 1 t.e.m. 3).

Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. U moet deze situatie op voorhand goed met de school bespreken en het er over eens zijn dat het meenemen van het kind in die situatie aangewezen is. U moet met de school duidelijke afspraken maken over hoe uw kind in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in contact zal blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de school neergeschreven worden. Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig.

 

Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bijv. op een woonwagenpark), dan moeten uw kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig zijn.

xxx

Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.6   Overeenkomst schoolbijdragen schooljaar 20…. – 20…….

 

SGR:

School:

Adres:

De ondergetekenden: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(vader, moeder, voogd, persoon aan wie het kind is toevertrouwd).

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Plaats en datum van geboorte: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rijksregisternummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Verbinden er zich toe met ingang van : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Om alle verplichte schoolbijdragen van

Naam en voornaam van de leerling…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

School lopend (jaar en afdeling): …………………………………………………………………………………………………………

Te betalen .

De kosten die gepaard gaan met de eventuele procedure om achterstallige schoolkosten te innen kunnen in toepassing van het schoolreglement geïnd worden.

(Optioneel: beslissingen  Raad van Bestuur  van de scholengroep)

Opgemaakt te ……………………………………………….., op ………………………………………….20….,

Handtekeningen                                                              …………………                         …………………..                      …………………….

(moeder)                               (vader)                                 (voogd)

 

Schooljaar: 2017-2018                                         versie 1

Overzicht schoolkosten              naam school: mpi kompas

 

Kosteloos
Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen
Hiervoor mogen geen kosten aan ouders doorgerekend worden.

Om scholen en ouders duidelijkheid te verschaffen werd een lijst samengesteld van wat een basisschool gratis ter beschikking moet stellen van de leerlingen.

Voorbeeld:

Een school maakt gebruik van handboeken en werkboekjes. Deze zijn vermeld op de lijst en moeten kosteloos aan de leerlingen ter beschikking gesteld worden.

 

Verplichte kosten
Kosten die vallen onder de scherpe maximumfactuur Kleuteronderwijs Lager onderwijs
Activiteiten tijdens de schooltijd die niet noodzakelijk zijn voor het behalen van eindtermen of ontwikkelingsdoelen.

(voorbeelden: schoolreis, toneelvoorstelling, culturele uitstap, sportdag, zwemmen buiten het schooljaar gratis zwemmen,…). Zie in het kader hieronder: ter informatie – schooleigen richtprijzen

 

Materialen die niet noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen of ontwikkelingsdoelen, maar die de school toch verplicht om aan te kopen en waarvoor de ouders de kostprijs niet zelf kunnen bepalen.

(voorbeelden: turnkledij, tijdschrift verplicht aan te kopen via de school,…)

 

Ter informatie – schooleigen gegevens

 

€ 45,00 € 45,00

 

 

  Kleuteronderwijs Lager onderwijs
Andere verplichte kosten
Turn-T-shirt met logo van de school nvt Nvt
Zwemmuts nvt Nvt
Kosten die vallen onder de minder scherpe maximumfactuur (420 euro voor 2016-2017 over de 6 schooljaren heen)
Meerdaagse uitstappen

(voorbeelden: bosklassen, zeeklassen, sneeuwklassen,…)

Meerdaagse uitstappen buiten de schooluren vallen niet onder de minder scherpe maximumfactuur.

De bijdrage van de ouders wordt gespreid over de volledige schoolloopbaan in het lager onderwijs, indien zij dat wensen.(wij geven de mensen de kans maar verplichten dit niet)

Geen meerdaagse uitstappen Geen meerdaagse uitstappen

 

Niet-verplichte kosten
Kosten die vallen onder de dienstverlening van de school

Diensten aangeboden door de school waar ouders VRIJWILLIG gebruik van kunnen maken. Je hoeft je als ouder niet verplicht te voelen deze zaken aan te kopen.

Rubriek 1: Materialen
Tijdschriften (per jaar)

Dopido, Doremi, Dokadi (kleuterschool)

Zonnekind, Zonnestraal, Zonneland, Vlaamse Filmpjes (lagere school)

nvt nvt
Nieuwjaarsbrieven (per stuk) € 0,80 € 0,80
Klasfoto (per stuk) nvt nvt
Individuele foto (per stuk) nvt nvt
Vakantieblaadjes en vakantieboeken (per stuk) nvt nvt
Zwembrevet (per stuk) nvt nvt
   
Rubriek 2: Opvang    
Middagtoezicht (per middag) kosteloos Kosteloos
Studiebegeleiding (per beurt van een half uur) nvt Nvt
Voorschoolse opvang (per beurt van een uur) € 0,50 € 0,50
Naschoolse opvang (per beurt van een uur)  – voor 17u € 0,50 € 0,50
Naschoolse opvang (per beurt van een uur)  – na 17u € 1 € 1
Naschoolse opvang – woensdagnamiddag (op voorhand in te schrijven) € 3 € 3
Naschoolse opvang – Vakanties (per dag) (op voorhand in te schrijven) € 5 € 5
Facturen van de naschoolse opvang worden maandelijks opgemaakt.    
   
Rubriek 3: Eten en drinken
Water (altijd gratis) gratis Gratis
Fruitsap (alleen ’s middags) nvt Nvt
   
   
Soep (alleen ’s middags) nvt Nvt
Fruitactie (per maand) kosteloos Kosteloos
Warme maaltijd nvt nvt
   
Rubriek 4: Schooleigen aanbod    
Bijvoorbeeld: Typlessen nvt Nvt
Bijvoorbeeld: Lidmaatschap turnkring Nvt nvt
Bijvoorbeeld: Franse les na de schooluren Nvt Nvt
Sport tijdens de middagpauze en na de lessen Nvt Nvt

 

Wijze van betalen
De schoolrekeningen worden overzichtelijk aangeboden. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent 7 dagen na ontvangst.

We geven de voorkeur aan betaling via overschrijving, maar cash betalen kan ook op het secretariaat van de school.

Deel 1 van de maximumfactuur wordt meegegeven in september, deel 2 in januari.

 

Bij wie kan u terecht in geval van betalingsmoeilijkheden?
Indien u problemen heeft met het betalen van de schoolrekening, dan neemt u contact op met:

Tina De Decker, 03/776 50 18 – tina.dedecker@www.mpikompas.nl

We maken dan afspraken over een aangepast betalingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat hiervoor een aanleiding is, dan zal de school verdere stappen ondernemen.

Uiteraard zoeken we eerst naar een oplossing in overleg.  Bij afwezigheden of afzeggingen kunnen gemaakte kosten worden aangerekend.

 

 

Spreiding van de schoolrekeningen
 

 

Bijdrage

scherpe maxfactuur

Bijdrage

niet-scherpe maxfactuur

Materialen Opvang* Eten en drinken Schooleigen aanbod
Sep 25 *
Okt *
Nov *
Dec *
Jan 20 *
Feb *
Maa *
Apr *
Mei *
Jun *
Totaal € 45,00     *    

 

*De facturen van de naschoolse opvang worden maandelijks opgemaakt.

Welke voordelen biedt de kansenpas?
Houders van een kansenpas kunnen korting krijgen.

U kan een kansenpas aanvragen in het Welzijnshuis (indien u voldoet aan de voorwaarden).

De school kan u hierbij ook helpen. Daarom vragen wij u in september om de kansenpassen of de klevers van het ziekenfonds van uw kinderen te bezorgen.

 

 

Indien u bij de mutualiteit over verhoogde tegemoetkoming beschikt (dat ziet u aan het feit dat het cijfer op een 1 eindigt), dan voldoet u aan de voorwaarden voor een kansenpas.

Wie een kansenpas heeft krijgt 50% korting op alle vormen van voor- en naschoolse opvang en middagtoezicht.

Wie een kansenpas heeft krijgt 25% korting bij culturele uitstappen.

 

Schoolpremie, schooltoelage en andere tussenkomsten
 

Uw kind heeft recht op kinderbijslag.

Het kinderbijslagfonds betaalt automatisch in de maand augustus de schoolpremie uit.

Het bedrag hangt af van de leeftijd die het kind bereikt in de loop van het kalenderjaar en het feit of het kind recht heeft op een sociale toeslag.

 

In 2014 bedroeg de jaarlijks schoolpremie:

 

Leeftijdscategorie Kinderen zonder toeslag Kinderen met toeslag
Kinderen van 0 – 5 jaar € 20,00 € 27,60
Kinderen van 6 – 11 jaar € 43,00 € 58,59
Kinderen van 12 – 17 jaar € 60,00 € 82,02
Kinderen van 18 – 24 jaar € 80,00 € 110,42

 

 

U kan ook recht hebben op een schooltoelage van de Vlaamse overheid. U kan hieromtrent meer uitleg  en hulp vragen op de school van uw kind. U kan ook bij het CLB

van uw school terecht voor hulp bij het invullen van de schooltoelage. Ook het welzijnshuis in Sint-Niklaas (Abingdonstraat 99) biedt ondersteuning bij het aanvragen van uw schooltoelage.

 

Voor schooljaar 2015-2016 gaat het over de volgende bedragen:

 

Kleuteronderwijs
Vast bedrag  93,21 euro
Lager onderwijs
Minimumtoelage  104,86 euro
Volledige toelage  157,29 euro
Uitzonderlijke toelage  209,73 euro

 

Meer info: http://onderwijs.vlaanderen.be/schooltoelagen-en-studietoelagen

 

Ook de meeste ziekenfondsen voorzien tussenkomst bij meerdaagse uitstappen van klassen. Vraag dit zeker na bij uw ziekenfonds.

 

 

 

 

 

[1] Met ‘ouder(s)’ bedoelen we de ouder(s) en eventueel de opvoedingsverantwoordelijke(n) of de meerderjarige leerling zelf.

[2] Het gemeenschappelijk curriculum bevat de leerdoelen die je hiervoor moet bereiken. Het gaat over alles wat je moet kennen en kunnen om een diploma of studiebewijs te krijgen. Leerlingen die een ‘gemeenschappelijk curriculum’ volgen en hiervoor slagen, hebben recht op een getuigschrift of diploma.