Schoolreglement voor het buitengewoon basisonderwijs – schooljaar 2015 – 2016

Schoolreglement voor het buitengewoon basisonderwijs
Schooljaar 2015 – 2016

 

 

 

Afdeling Onderwijsorganisatie en –personeel

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Willebroekkaai 36

1000 Brussel


 

Inhoud

 

 

Deel 1 Informatie bij inschrijving. 6

1       Schoolbestuur. 7

2       Pedagogisch project. 9

3       Levensbeschouwelijke kentekens. 9

4       Organisatie van de schooluren en vakantieregeling. 10

5       Leerlingenvervoer. 10

6       Voor- en naschoolse opvang. 11

7       Samenstelling van de scholengemeenschap. 11

8       Het begeleidend Centrum voor Leerlingenbegeleiding. 11

9       Algemene klachtenprocedure. 12

10          Inschrijving en leerplicht. 13

10.1      Inschrijving. 13

10.2      Leerlinggegevens. 13

10.3      Voorrangsregeling voor broers en zussen. 14

10.4      Weigering tot inschrijven. 14

10.5      Schoolverandering 14

10.6      Overdracht van het multidisciplinair dossier. 14

10.7      Regelmatige leerling. 15

10.8      Leerplicht en geregeld schoolbezoek. 15

Deel 2 Decretaal verplichte informatie en regelgeving. 17

1       Studiereglement. 18

1.1         Begeleiding en evaluatie. 18

1.2         Inzagerecht, recht op toelichting en kopierecht. 19

1.3         Sanctionering van de studies. 20

2       Beroepsprocedure tegen het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs. 20

2.1         Bezwaar. 20

2.2         Beroep. 21

2.4         Annulatieberoep. 22

3       Engagementsverklaring. 22

4       Bijdrageregeling. 23

5       Participatie. 25

6       Rookbeleid. 26

7       Reclame en sponsoring. 26

8       Activiteiten extra muros  27

9       Afwezigheden. 27

9.1         Gewettigde afwezigheid. 27

9.2         Anti-spijbelbeleid. 30

9.3         Afwezigheid wegens revalidatie tijdens de lestijden. 30

10          Onderwijs voor zieke kinderen– tijdelijk onderwijs aan huis. 31

Leefregels. 32

10.1      Ordemaatregelen. 32

10.2      Bewarende maatregel 33

10.3      Tuchtmaatregelen. 34

10.4      Intern beroep bij tijdelijke uitsluiting. 36

10.5      Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting. 36

Deel 3 Afspraken en informatie. 38

1       Kledij, orde, veiligheid, hygiëne. 39

2       Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal 39

3       Ziekte, ongeval en medicatie. 39

4       Gebruik van gsm en andere technologische apparatuur. 40

5       Aandachtspunten. 40

Deel 4 Bijlagen. 43

Bijlage 1: Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en rechten en plichten van ouders en leerlingen   44

1       Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) werkt onafhankelijk,  gratis en discreet. En ….. 44

2     Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding ?. 44

3       Werkingsprincipes……………………………………………………………………………………………………………………45

3.1 Mission Statement. 45

3.2 Decreet Rechtspositie Minderjarige in de Jeugdhulp. 45

3.3 Deontologische code Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). 45

3.4 Beroepsgeheim.. 46

4      Begeleiding en schoolondersteuning ……………………………………………………………………………………….46

5      Vraaggestuurde begeleiding……………………………………………………………………………………………………..46

5.1 Wat betekent vraaggestuurde begeleiding?. 46

5.2 Voor welke vragen kan je zoal bij ons terecht?. 46

.. 46

5.3 Hoe ziet onze begeleiding eruit? Handelingsgericht!. 47

6      Verplichte begeleiding……………………………………………………………………………………………………………….47

7      Leerplichtbegeleiding begeleiding  in het kader van de controle op de leerplicht …………………….48

8      Schoolondersteuning ………………………………………………………………………………………………………………..48

9      Preventieve gezondheidszorg …………………………………………………………………………………………………..48

9.1 Verplichte medische onderzoeken = Algemene en gerichte consulten. 48

9.2 Profylactische maatregelen. 50

9.3 Vaccinaties. 50

9.4 Individueel onderzoek. 51

10    Multidisciplinair dossier ……………………………………………………………………………………………………………51

10.1 Wat staat er in mijn dossier?. 52

10.2 Wie krijgt toegang tot mijn dossier?. 52

10.3 Wie is de eindverantwoordelijke voor het dossier?. 52

10.4 Wat gebeurt er met mijn dossier als ik van school verander?. 52

10.5 Ik wil niet dat het dossier aan het nieuwe Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) wordt bezorgd   53

10.6 Mag het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)  gegevens bezorgen aan anderen?. 53

10.7 Vernietiging van de gegevens uit het multidisciplinair dossier. 53

10.8 Informatieplicht van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) inzake het multidisciplinair dossier  54

11    Klachtenprocedure……………………………………………………………………………………………………………………54

12    Ik ben niet langer ingeschreven op mijn school. Welk CLB begeleidt me ?……………………………55

Modelformulier: Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal 56

Afzonderlijk document: Ziekte, ongeval en medicatie. 57

Bijlage 4: Pedagogisch project en schoolreglement vanaf  1 september 2015. 58

 

 

Aandacht!

 

 

Het schoolreglement regelt de relaties tussen de school en de ouders en de leerlingen. Waar in dit model sprake is van ‘de ouders’, bedoelen we ook de meerderjarige leerling (die autonoom kan optreden) of de personen die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben.

Door het schoolreglement te ondertekenen, verbinden de ouders zich ertoe de bepalingen van het schoolreglement te respecteren.

 

De school moet ouders informeren over wijzigingen aan het schoolreglement. De ouders moeten zich schriftelijk met de wijzigingen akkoord verklaren. Gaan ze er niet mee  akkoord, dan eindigt de inschrijving op 31 augustus van het lopende schooljaar.

 

Een wijziging aan het schoolreglement treedt normaal gezien  slechts effectief in werking op 1 september van het daaropvolgende schooljaar. Wijzigingen die het gevolg zijn van nieuwe regelgeving kunnen echter wel in de loop van het schooljaar in werking treden.

Bij het verzamelen van gegevens over de leerling respecteert de school de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Bij de aanvang van het schooljaar, en uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de eerste schooldag van september, mag de keuze voor een levensbeschouwelijk vak gewijzigd worden. Wie hiervan gebruik wil maken moet, via een speciaal aanvraagformulier, een nieuw keuzeformulier aanvragen bij de directeur of zijn afgevaardigde, en dit keuzeformulier ingevuld terug bij de directeur inleveren, uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de eerste schooldag van september.

 

 


 

 

Deel 1
Informatie bij inschrijving

 

 

 

1.Schoolbestuur

 

Overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 (BS 30 september 1998) (BDGO) is het Gemeenschapsonderwijs een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid en zijn met uitsluiting van ieder ander orgaan de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht.

Het Gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn Raad van Bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs  , hierna genoemd GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap (GO!).

Het Gemeenschapsonderwijs, hierna GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap genoemd, wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen, maar die elk hun eigen bevoegdheden hebben.

 

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad, die verplicht wordt samengesteld (zie verder “Samenstelling van de schoolraad”.

 

Op het tussenniveau zijn er 28 scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur, een college van directeurs.

 

Samenstelling Raad van Bestuur:

 

Mevr. Erna De Graef, voorzitter

Dhr. Theo Boterberg, ondervoorzitter

Dhr. Patrick Vaerewyck

Dhr. Christoph van Waerebeke

Dhr. Marc De Soete

Dhr. Ben Staes

Dhr. Bert Duellaert

Mevr. Christine Waterschoot

Dhr. Marc Van Raemdonck

 

Op het centrale niveau zijn de Raad en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd.

 

Adres:

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

 

Huis van het GO!

Willebroekkaai 36

1000 Brussel

Telefoon: (02)790 92 00

Fax: (02)790 92 01

E-mail: info@g-o.be

Website: http://www.g-o.be

Ons schoolteam bestaat uit:

 • Directie, beheerder en hoofdopvoeder semi-internaat
 • Administratief personeel

– Personeelsadministratie

– Boekhouding

– ICT en veiligheidscoördinatie

– leerlingensecretariaat

– buscoördinatie

 • Psychologisch personeel, afdelingsverantwoordelijken
 • GON-coördinator
 • Onderwijzend personeel

– kleuteronderwijzers

– onderwijzers

– bijzondere leermeesters

Lichamelijke Opvoeding

Gelijke Onderwijskansen leerkracht

Katholieke godsdienst / Islamitische godsdienst/Niet-confessionele zedenleer/ Protestantse

Godsdienst

 • Paramedisch personeel

– Logopedisten

– Kinesitherapeuten

– Ergotherapeuten

– Verpleger

– Kinderverzorger

 • Personeel internaat

– Beheerder

– Opvoeders

– Kinderverzorgers

 • Personeel semi-internaat

Hoofdopvoeder

– Ergotherapeuten

– opvoeders

– Psychologen

 • Medisch personeel

– Verplegers

– Schoolarts

 • Onderhoudspersoneel
 • Conciërge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Pedagogisch project

 

Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren.

 

Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Daarin zijn de grote principes van onze onderwijsvisie en -strategie vastgelegd. Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.

 

Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind (dat op 20 november 1989 in New York werd aangenomen).

 

Het PPGO! streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling.

Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. Bij het begeleiden van jongeren in hun ontwikkeling leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen.

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project.

 

De scholen van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Informatie, coördinatie en inspraak zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van onze school in het bijzonder.

De integrale tekst van het PPGO! vind je op www.g-o.be.

 

3.Levensbeschouwelijke kentekens

 

Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel tijdens het levensbeschouwelijk vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen.

 

De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.

 

 

 

 

 

4. Organisatie van de schooluren en vakantieregeling

 

schooluren

Maandag : 09u00 – 15u45

Dinsdag : 09u00 – 15u45

Woensdag : 08u50 – 12u25

Donderdag : 09u00 – 15u45

Vrijdag : 09u00 – 15u45

 

vakantieregeling

 

1ste SCHOOLDAG                                             dinsdag 1 september 2015

 

EERSTE TRIMESTER

 

1ste oudercontact                                        donderdag 17 september ‘15

Herfstvakantie                                                 maandag 2 november ‘15 t.e.m. zondag 8 november ‘15

Wapenstilstand                                               woensdag 11 november ’15

pedagogische studiedag                              donderdag 12 november ’15

Facultatieve  vrije dag                                   vrijdag 13 november ‘15

2de oudercontact                                         vrijdag 11 december ‘15

Kerstvakantie                                                   maandag 21 december ’15 t.e.m. zondag 3 januari ‘16

 

TWEEDE TRIMESTER

 

Krokusvakantie                                               maandag 8 februari ‘16 t.e.m. zondag  14 februari ‘16

3de oudercontact                                             donderdag 17 maart ‘16

Paasvakantie                                                    maandag 28 maart ’16 t.e.m. zondag 10 april ‘16

Semi-internaat                                                maandag 4 april ’16 t.e.m vrijdag 8 april ‘16

 

DERDE TRIMESTER

 

Pedagogische studiedag                              woensdag 4 mei ‘16

Hemelvaart                                                       donderdag 5 mei ‘16

Brugdag                                                              vrijdag 6 mei ‘16

Pinkstermaandag                                           maandag 16 mei ‘16

Facultatief vrije dag                                       dinsdag 17 mei ‘16

4de oudercontact                                         dinsdag 21 juni ‘16

Laatste schooldag                                           donderdag 30 juni ’16  (lessen  stoppen om 12u)

Semi-internaat                                                vrijdag 1 juli ’16 t.e.m. dinsdag 5 juli ‘16

Semi-internaat                                                woensdag 17 augustus ’16 t.e.m. dinsdag 30 augustus ‘16  (weekends niet inbegrepen)

5.Leerlingenvervoer

 

Busreglement wordt opgemaakt in overleg met beide scholen op campusniveau : SBSO Baken en mpi kompas.

Het busreglement kan opgevraagd worden in des betreffende school.

 

6.Voor- en naschoolse opvang

 

Opvang in vakanties

Van 4 april t.e.m. 8april 2016

Van 4 juli t.e.m. 5 juli 2016

Van 17 augustus t.e.m. 31 augustus 2016

Voor- en naschoolse opvang (semi-internaat):

Maandag                     8.00u/8.30u              15.45u/18.00u

Dinsdag                        7.30u/8.30u              15.45u/18.00u

Woensdag                  7.30u/8.30u              12.25u/18.00u

Donderdag                7.30u/8.30u                15.45u/18.00u

Vrijdag                          7.30u/8.30u              15.45u/18.00u
Het semi-internaat is bereikbaar op het nummer 03/780.97.37.   en   0496/28.60.39.

 

7. Samenstelling van de scholengemeenschap

 

Onze school behoort tot scholengemeenschap 17

Scholengroep Waasland 17 telt 23 scholen :

 • 3 minicrèches
 • 16 bassischolen met kleuter-, en lagere afdelingen
 • 1 school voor aangepast kleuter- , en lager onderwijs (mpi kompas)
 • 3 athenea (secundair onderwijs : ASO – TSO – BSO – KSO)
 • 1 secundaire school voor deeltijds onderwijs (DBSO)
 • 1 school aangepast secundair onderwijs (SBSO Baken)
 • 1 centrum voor volwassenenonderwijs (CVO)
 • 1 internaat aangepast onderwijs (De Link)
 • 1 centrum voor leerlingen begeleiding (CLB)

 

 

8. Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding

 

Onze school werkt samen met onderstaand Centrum voor Leerlingenbegeleiding of Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) (voor meer info – zie bijlage 1):

 

Hoofdzetel CLB Waasland
dr.Verdurmenstraat 2
9100 Sint-Niklaas
tel: 03/776.02.16
fax: 03/766.45.18
info@clbwaasland.be

http://www.go-Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).be/

 

 

 

 

 

9. Algemene klachtenprocedure

 

 1. Welke klachten kunnen ouders indienen?

De klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van de school, bijvoorbeeld een beslissing van de klassenraad tot zittenblijven.

 

 1. Waar kunnen ouders met hun klacht terecht?

Een klacht over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van de school kunt u melden aan de directeur. Probeer altijd eerst om er rechtstreeks met de directeur over te praten en een oplossing te zoeken.

Komt u na dit overleg niet tot een akkoord of gaat de klacht over het optreden van de directeur zelf, dan kunt u een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep of de klachtencoördinator.

Als u uiteindelijk niet tevreden bent over de klachtenbehandeling, kunt u een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel (0800-240 50).

Wie klachten heeft in verband met discriminatie en racisme kan terecht bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding op het telefoonnummer 0800/17364. Meer informatie vindt u op http://www.diversiteit.be.

Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kunt u indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen in hun dagelijkse werking een aantal principes moeten respecteren:

 • beheersing onderwijskosten
 • eerlijke concurrentie
 • verbod op politieke activiteiten
 • beperkingen op handelsactiviteiten
 • beginselen betreffende reclame en sponsoring

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (AGODI), Secretariaat-generaal, Koning Albert II- laan 15, 1210 Brussel (02 553 65 56).
Via e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be.

Als een school weigert uw kind in te schrijven, kunt u klacht indienen bij de Commissie betreffende leerlingenrechten. Meer informatie is te vinden bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Koning Albert II- laan 15, 1210 Brussel (02 553 92 06).

 1. Hoe dienen ouders een klacht in?
 • via telefoon, brief, e-mail of fax.
 • de volgende gegevens mogen niet ontbreken:
  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is
  • in welke school het gebeurd is – bij indiening van een klacht – bij de scholengroep

 

 1. De klachtenprocedure is niet van toepassing op:
 • een algemene klacht over regelgeving
 • een klacht over feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd behandeld
 • een algemene klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid
 • een klacht over feiten die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden
 • een kennelijk ongegronde klacht
 • een klacht waarvoor u geen belang kunt aantonen
 • een klacht over feiten of handelingen waarvoor de georganiseerde administratieve mogelijkheid tot beroep nog niet benut is, bijvoorbeeld bij een definitieve uitsluiting ( infra). Klachten over het verloop van de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid zijn wel mogelijk, bijvoorbeeld te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking
 • een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure
 • een anonieme klacht
 1. Hoe verloopt de behandeling van uw klacht door de scholengroep?

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de directeur of algemeen directeur u de ontvangst van de klacht.

Als de klacht niet wordt behandeld, wordt u schriftelijk daarvan op de hoogte gebracht, met vermelding van de reden.

Wordt de klacht wel behandeld, dan volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. U wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek. De klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop ze de school of scholengroep bereikt.

De indiening van een klacht tegen een bepaalde beslissing, betekent niet dat deze beslissing wordt uitgesteld.

 

10. Inschrijving en leerplicht

 

10.1 Inschrijving

Om in onze school ingeschreven te worden, moet uw kind voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat u  uw kind aanmoedigt om Nederlands te leren.

De inschrijving van uw kind geldt voor de duur van de gehele schoolloopbaan.

 

10.2 Leerlinggegevens

Als een leerling van school verandert, worden leerlingengegevens automatisch overgedragen, tenzij de ouders zich, na inzage van de stukken, tegen deze overdracht verzetten. De overdracht kan enkel betrekking hebben op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. Ze gebeurt uitsluitend in het belang van de betrokken leerling en slaat nooit op gegevens met betrekking tot schending van de leefregels.

U kunt inzage krijgen in de over te dragen gegevens, als u er expliciet om verzoekt en u hebt het recht om toelichting te krijgen. U kunt tegen betaling van kostprijs een kopie van de gegevens verkrijgen. Na inzage van de stukken kunt u zich tegen de overdracht van bepaalde documenten verzetten behalve indien de regelgeving de overdracht verplicht stelt.

 

10.3 Voorrangsregeling voor broers en zussen

Broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen van onze school, kinderen van personeel en kinderen van de campus hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar.

Voor de start van de inschrijvingsperiode wordt u ingelicht over de periode waarbinnen u  aanspraak kunt maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en op welke wijze dit moet verlopen.

 

10.4 Weigering tot inschrijven

Aan een leerling die uit de school of campus verwijderd werd, kan het lopende schooljaar, volgende schooljaar én het daaropvolgende schooljaar de inschrijving in de school of campus geweigerd worden.

 

10.5 Schoolverandering

De beslissing om van school te veranderen ligt uitsluitend bij de ouders.

Bij schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni is de nieuwe inschrijving rechtsgeldig vanaf de dag waarop de directeur van de nieuwe school de schoolverandering schriftelijk heeft meegedeeld aan de directeur van de oorspronkelijke school. De directeur deelt dit mee bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs.

 

Wanneer een leerling een school voor buitengewoon onderwijs verlaat, hebben de ouders het recht om het attest van hun kind mee te nemen. Meestal wordt het attest en het inschrijvingsprotocol bij een overstap naar een andere school voor buitengewoon onderwijs rechtstreeks aan de nieuwe school bezorgd.
Het is duidelijk dat het kind slechts ingeschreven kan worden in een school die hetzelfde type van buitengewoon onderwijs aanbiedt dat vermeld staat op het attest.

 

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de uitschrijvende school zal daarenboven het dossier betreffende de afwezigheden doorsturen naar het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de nieuwe inschrijvende school.

10.6 Overdracht van het multidisciplinair dossier

Als een leerling van school verandert, is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding dat de vorige school begeleidt (het vorige Centrum voor Leerlingenbegeleiding er voor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is dus geen toestemming van de ouders of de leerling vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen. De ouders (voor leerlingen minder dan 12 jaar) of de leerlingen (vanaf 12 jaar) kunnen verzet aantekenen tegen het doorsturen van niet verplichte gegevens bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.
Dit verzet dient schriftelijk te gebeuren binnen een termijn van 10 dagen na de mededeling waarin de ouders of de leerling op de hoogte worden gebracht van de overdracht.
Indien de ouders of de leerling zelf willen dat hun dossier sneller wordt doorgestuurd, dienen ze schriftelijk te bevestigen dat ze afzien van de wachttijd van 10 dagen.

10.7 Regelmatige leerling

Een regelmatige leerling is een leerling die:

 • voldoet aan de toelatingsvoorwaarden
 • slechts in 1 school is ingeschreven

In het lager onderwijs, of als leerplichtige in het kleuteronderwijs, moet de leerling bovendien voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid
 • deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd behoudens vrijstelling

 

10.8 Leerplicht en geregeld schoolbezoek

Leerplicht

Voor de minderjarige is er leerplicht gedurende de periode van twaalf jaren die aanvangt na de zomervakantie van het kalenderjaar waarin het kind 6 jaar wordt.

Eerder naar het buitengewoon onderwijs

Net zoals in het gewoon onderwijs kan een kind dat 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar in het buitengewoon lager onderwijs ingeschreven worden. Het kind wordt automatisch leerplichtig en is onderworpen aan de controle op de leerplicht. Ouders nemen deze beslissing autonoom na kennisname van en toelichting bij de omstandig gemotiveerde adviezen van de klassenraad en van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Uitstel om in het lager onderwijs te beginnen

Ouders kunnen beslissen hun kind het eerste jaar van de leerplicht nog te laten volgen in het kleuteronder­wijs en pas later het lager onderwijs te laten beginnen. Het volgen van kleuteronderwijs kan nogmaals met één schooljaar worden verlengd. De ouders beslissen daarover nadat zij verplicht de adviezen en de toelichting van de klassenraad en van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding kennen. Ook in dit geval wordt van dit kind regel­ma­tig schoolbezoek ver­wacht, zoals het ver­eist is voor alle leerplichtigen.

Langer in het buitengewoon lager onderwijs

Het buitengewoon lager onderwijs duurt in principe zeven jaar. Een leerling kan echter buitengewoon lager onderwijs blijven volgen tijdens het schooljaar dat begint in het jaar waarin hij dertien jaar wordt. Het volgen van buitengewoon lager onderwijs kan daarna nog met één schooljaar verlengd worden. De ouders beslissen daarover nadat zij het advies en de toelichting van de klassenraad en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding kennen.

Regelmatig schoolbezoek

Als ouders bent u verplicht erop toe te zien dat uw kind vanaf het begin van de leerplicht regelmatig de school bezoekt. Onder regelmatig schoolbezoek verstaan we het volgen van alle lessen en activiteiten die in het leerplan voorkomen, eventuele vrijstellingen uitgezonderd [bv. een vrijstelling voor zwemmen wordt slechts toegestaan als er gewichtige medische redenen zijn die gestaafd worden door een medisch attest].

Leerlingen die niet aan één- of meerdaagse buitenschoolse activiteiten deelnemen (bos-, zeeklassen, …) zijn tijdens die periode op school aanwezig.

U kunt de deelname van uw kind aan een activiteit extra muros weigeren door dit vooraf aan de directeur te melden.

 

In het kleuteronderwijs engageert u zich ertoe dat uw kleuter voldoende aanwezig is.

Wat betekent dit concreet?

 

 • In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs vijf jaar wordt, moet die 220 halve schooldagen aanwezig geweest zijn.

U moet dit engagement naleven om het recht op een schooltoelage te behouden.

Om te kunnen overstappen naar het eerste leerjaar lager onderwijs, moet de leerling die zes jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, minstens 220 halve dagen aanwezig geweest zijn in de derde kleuterklas van een Nederlandstalige kleuterschool of de toelating hebben van de klassenraad.

Vrijstelling

In bepaalde gevallen kan de directeur een leerling voor bepaal­de lessen of vakken vrij­stelling geven. Een doktersat­test moet in principe een vrijstelling om medi­sche rede­nen staven.

De inspectie Onderwijs kan op gemotiveerd verzoek van de ouders een beslissing nemen over een tijdelijke of permanente vrijstelling van de leerplicht.

De leerplicht is bedoeld om uw kind alle kansen te geven zich te ontplooien. Een geslaagde schoolloopbaan is ook het resultaat van de samenwerking tussen de directie, de leerkrachten, de ouders en de leerlingen.

 

 

 

Decretaal verplichte informatie en regelgeving

 

 

 

 

 

 

1.Studiereglement

 

1.1 Begeleiding en evaluatie

Beginsituatie en diagnose: waar start ons team de begeleiding?

 

Na de inschrijving proberen de leden van  ons begeleidingsteam zo snel mogelijk de opvoedingsbehoeften van uw kind te bepalen. Ze doen dit op basis van gegevens over zijn of haar leermoeilijkheden, gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen … Hiervoor gaat ons team op diverse manieren te werk en gebruikt het verschillende middelen. Ze bestuderen de informatie die vorige of andere instellingen al over uw kind hebben verzameld . Zo nodig zullen zij deze informatie aanvullen aan de hand van bijkomende tests, dia­gnostische toetsen of observaties en via gesprekken met u. Meestal komt iemand van de school bij u op bezoek. Niet alleen bepalen we van bij de inschrijving waar onze begeleiding aanvangt, we zullen ook blijven diagnosen stellen.

 

 

Speciale leerlingenbegeleiding. Hoe begeleiden we uw kind?

 

Na elke diagnose zetten de leerkrachten samen met de andere begeleiders de speciale leerlingenbegeleiding op die specifiek is voor het buitengewoon onderwijs.

In de klassenraden bepaalt ons team:

 • de doelen die we met uw kind willen bereiken;
 • de periode waarin we deze doelen willen realiseren;
 • de inhoud, de aard, de duur, de frequentie van de speciale begeleiding;
 • de leergebieden;
 • de paramedische begeleiding;
 • de specifieke begeleiding door de bijzonder leermeester,
 • individueel onderwijs of remediëring van een tijdelijk acuut probleem door een individuele begeleider;
 • de didactische middelen (leerprogramma’s, methodes, audiovisuele media…) en therapieën die wij daarbij gebruiken ;
 • de pedagogische eenheden waarin uw kind zit en hoe we daarbinnen differentiëren (groeperingsvormen).

 

In het basisonderwijs van een school voor buitengewoon onderwijs kunnen de pedagogische eenheden verschillen naargelang van :

 • het onderwijsniveau en -type;
 • het leergebied.

Al deze opties vinden hun neerslag in groepshandelingsplannen en individuele handelingsplannen en passen in het kader van het pedagogisch project van onze school. Het pedagogisch project vindt zijn neerslag in een schoolwerkplan.

 

Evaluatie: wat hebben we bereikt?

 

Elke evaluatie is erop gericht bruikbare informatie te verkrijgen over het niveau en de vorderingen van elke leerling ten aanzien van de vooropgestelde doelen. Aan de hand van die informatie nemen wij nieuwe beslissingen over hoe wij elk kind verder begeleiden.

De individuele leerling en de groep vormen een pedagogische eenheid. De leerkrachten evalueren uw kind en de groep permanent en periodiek.

Het begeleidingsteam evalueert uw kind periodiek tijdens de klassenraad.

Wij evalueren niet enkel kennis en vaardigheden, maar ook gedragingen en houdingen zoals inzet, zelfstandigheid, initiatief, nauwkeurigheid, zorg en orde, sociaal gedrag, tempo…

Om te evalueren kunnen we gebruik maken van observaties, gesprekken, opdrachten, tests en toetsen. Voor elke onderwijsvorm en elk onderwijsniveau hanteert onze school voor een aangepast evaluatiesysteem en leerlingvolgsysteem.

 

Informatie en communicatie: hoe houden we elkaar op de hoogte?

 

Als ouder blijft u steeds op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en de gebeurtenissen in de school.

Er zijn verschillende manieren om u te informeren:

 • Het rapport: wordt drie- tot vijfmaal per jaar uitgereikt; u vindt er alle aspecten van de evaluatie zoals hierboven beschreven. Vermeld de data waarop de rapporten worden uitgedeeld aan de leerlingen
 • De agenda of het heen-en-weerschriftje dat u meekrijgt: hier plaatsen wij informatie over uw kind of persoonlijke mededelingen.
 • Mededelingen: regelmatig geven we informatie mee over de werking van de school, bv. over schoolreizen, vakantiedagen, busvervoer…
 • Oudercontacten: sommige oudercontacten zijn gekoppeld aan het uitreiken van het rapport. Tijdens de oudercontacten kunt u spreken met elke begeleider van uw kind. In het belang van uw kind verwacht de school dat u zich engageert om altijd aanwezig te zijn op het oudercontact.

Ander contact met de school: wij trachten een open school te zijn. Om goed samen te werken, moeten we elkaar gemakkelijk kunnen bereiken. Als er zich pedagogische, sociale en medische problemen voordoen, kunt u altijd persoonlijk of telefonisch contact opnemen. Maar ga nooit tijdens de lessen naar de leerkracht, dat stoort de les. Kom voor of na de lessen en maak vooraf een afspraak. U hoeft ook niet een oudercontactavond af te wachten om problemen te bespreken.

 

1.2 Inzagerecht, recht op toelichting en kopierecht

Op het oudercontact krijgt u natuurlijk de nodige toelichting over de (evaluatie)gegevens die betrekking hebben op uw kind. Maar u kunt ook een afspraak maken om toelichting te krijgen over (verbetering van ) huistaken of over andere leerlingspecifieke gegevens van uw kind. U hebt het recht om deze stukken in te kijken. Indien er echter gegevens van een derde kind betrokken zijn, hebt u toegang tot deze gegevens via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. Mocht u  na de toelichting nog een kopie wensen van de leerlinggegevens, die enkel op uw kind betrekking hebben, zult u die tegen betaling van kostprijs krijgen. U verkrijgt deze kopies persoonlijk. U moet ze dus vertrouwelijk behandelen en mag ze niet verspreiden. U engageert zich dan ook om de kopies niet openbaar te maken  en enkel te gebruiken in de privésfeer voor de schoolloopbaan van uw kind.

 

Inzagerecht

 

U hebt het recht de volgende documenten in te zien:

 • het individuele leerlingendossier dat alle relevante informatie over uw kind bijhoudt. Wij vragen u wel dat u hiervoor een afspraak met de directeur maakt.
  Dit recht vervalt als het beroepsgeheim dit niet toelaat of als er zeer ernstige tegenindicaties zijn.
 • de individuele handelingsplannen;
 • de groepswerkplannen;
 • de verbeterde schriftelijke kopijen van toetsen, proeven en examens van uw kind.

 

U hebt recht op overleg over de individuele handelingsplannen.

 

Participatie

 

U kunt rechtstreeks betrokken worden bij het klasgebeuren door bijvoorbeeld mee te werken aan activiteiten.

 

1.3 Sanctionering van de studies

Een attest voor het buitengewoon lager onderwijs wordt uitgereikt aan alle leerlingen die de school verlaten.

 

Getuigschrift basisonderwijs

Het getuigschrift basisonderwijs kan ook in het buitengewoon onderwijs behaald worden. Als het wordt toegekend, is het dus gelijkwaardig aan het getuigschrift behaald in het gewoon lager onderwijs.

Het getuigschrift kan uitgereikt worden als de onderwijsinspectie de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan als gelijkwaardig beschouwt aan die van het gewoon lager onderwijs. Het is de klassenraad die beslist tot uitreiking van dit getuigschrift.

 

 

2. Beroepsprocedure tegen het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs

 

De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen.

 

2.1 Bezwaar

De beslissing van de klassenraad om een getuigschrift basisonderwijs niet  toe te kennen, kan door de ouders worden betwist. Binnen een termijn van drie dagen, zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend, volgend op de dag waarop de beslissing van niet uitreiken aan de ouders wordt kenbaar gemaakt, kunnen de ouders die deze beslissing betwisten een persoonlijk overleg met de directeur of zijn afgevaardigde aanvragen om hun bezwaren kenbaar te maken. De datum van het gesprek wordt hen schriftelijk meegedeeld.

 

Tijdens het gesprek kunnen de ouders het dossier inkijken en worden de elementen aangegeven die hebben geleid tot de genomen beslissing. Van dit overleg wordt een schriftelijke neerslag gemaakt.

 

Na het overleg zijn  de volgende  scenario’s mogelijk:

 • De ouders zijn ervan overtuigd dat de klassenraad de juiste beslissing heeft genomen en trekken de betwisting in.
 • De directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad opnieuw te laten samenkomen, waarna de klassenraad beslist om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.
 • De directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen.

 

Je ouders nemen kennis van de beslissing van de klassenraad  brief.  Dit is ofwel de beslissing dat de klassenraad niet opnieuw is samengekomen en dus de bevestiging van de oorspronkelijke beslissing van de klassenraad, ofwel de beslissing van de klassenraad die opnieuw is samengekomen.

 

2.2 Beroep

De mogelijkheid tot beroep ontstaat pas, nadat via overleg  tussen de partijen gepoogd is om constructief tot een oplossing te komen. De ouders verzenden het beroep het best aangetekend; op die manier kunnen zij bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben ingediend.

 

Als na het overleg met de directeur of zijn afgevaardigde of nadat de klassenraad opnieuw is samengekomen, de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders schriftelijk (gedateerd en ondertekend; met beschrijving van de feiten en het voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren) beroep instellen bij de algemeen directeur van de scholengroep binnen een termijn van drie dagen, zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend, binnen de 3 dagen nadat het resultaat van het overleg of nadat de beslissing van de klassenraad aan de ouders schriftelijk werd   meegedeeld.

 

De algemeen directeur stelt de beroepscommissie samen en roept deze zo vlug mogelijk samen.
De beroepscommissie bestaat uit:

 • interne leden:
  leden van de klassenraad die beslisten het getuigschrift niet toe te kennen. De directeur of zijn afgevaardigde maakt in ieder geval deel uit van de beroepscommissie. Hieraan kan een lid van de raad van bestuur of de algemeen directeur worden toegevoegd.
 • externe leden:
  personen extern aan het schoolbestuur en aan de school die beslisten het getuigschrift basisonderwijs niet uit te reiken. Dit kan een directeur of een leerkracht van een andere school van de scholengroep zijn, een lid van de ouderraad, een lid van de schoolraad met uitzondering van de geleding personeel van de school die besliste het getuigschrift basisonderwijs niet uit te reiken, …

Een intern lid , kan nooit behoren tot de geleding van de externen.
De voorzitter van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid onder de externe leden.

 

 

2.3  Beslissing van de beroepscommissie

Elk lid van de beroepscommissie is stemgerechtigd.

Bij de stemming is het aantal stemgerechtigde interne leden gelijk aan het aantal stemgerechtigde externe leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.

De ouders worden door de beroepscommissie  gehoord. Ook de leden van de klassenraad kunnen worden gehoord.

De behandeling van het beroep door de beroepscommissie leidt tot:

 • een gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laattijdige indiening of het niet voldoen aan de vormvereisten
 • of een bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs
 • of de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs

 

Elk lid van de beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen.

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september aan de betrokken personen schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld, met vermelding van de verdere mogelijkheid tot beroep.

Binnen het GO! zelf is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk.

 

2.4 Annulatieberoep

Als de beroepsprocedure binnen het GO! is uitgeput, kunnen de ouders bij de Raad van State een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging indienen. Zij hebben hiervoor zestig kalenderdagen de tijd vanaf het moment dat zij kennis namen van de beslissing van de  beroepscommissie.
Deze procedure heeft geen opschortende werking. De betwiste beslissing kan dus onmiddellijk uitgevoerd worden.

 

3. Engagementsverklaring

 

Dit is een geheel van wederzijdse engagementen die de school met u aangaat. Het gaat over engagementen in verband met uw aanwezigheid op het oudercontact, de voldoende aanwezigheid van uw kind op school, de individuele begeleiding van uw kind als leerling en de houding tegenover de Nederlandse taal, onze onderwijstaal.

Als u het schoolreglement  ondertekent, gaat u ermee akkoord om hier constructief aan mee te werken. Ook onze school engageert zich ten aanzien van deze thema’s.

 

 

1e engagement: oudercontact

We organiseren geregeld oudercontacten op school die we al van bij het begin van het schooljaar aankondigen. We verwachten dat u zich engageert om op het oudercontact aanwezig te zijn. Voor ons is dit immers een belangrijk moment om u te informeren. Kunt u niet op het oudercontact aanwezig zijn, dan engageren wij ons om naar een andere mogelijkheid te zoeken en een oplossing te bedenken.

 

2e engagement: voldoende aanwezigheid

U engageert zich om ervoor te zorgen dat uw kind (tijdig) op school is of u verwittigt de school tijdig als  uw kind om één of andere reden niet aanwezig kan zijn.

 

3e engagement: individuele leerlingbegeleiding

De school engageert zich om in overleg met u de individuele begeleiding van uw kind als de leerling uit te tekenen. U wordt duidelijk geïnformeerd over wat de school aanbiedt en wat de school van de leerling verwacht. De school verwacht dat u ingaat op haar vraag tot overleg om actief mee te werken aan de vormen van individuele leerlingbegeleiding die ze aanbiedt en om de gemaakte afspraken na te leven. Wij verwachten ook dat u met ons contact opneemt als we vragen hebben of ons zorgen maken over de leerling en engageren ons ertoe om daarover samen in gesprek te gaan.

 

4e engagement: engagement ten opzichte van de onderwijstaal

Onze school erkent en respecteert de anderstaligheid van sommige ouders en leerlingen. We stellen alles in het werk voor een goede communicatie met de ouders. Voor ons is de boodschap belangrijker dan de vorm. U hebt gekozen voor  Nederlandstalig onderwijs. Onze school verwacht dan ook  een positief engagement tegenover deze onderwijstaal. Onze school kan bijvoorbeeld anderstalige ouders en leerlingen begeleiden naar naschoolse en buitenschoolse Nederlandstalige activiteiten en/of initiatieven.

 

5e engagement: taalachterstand

We verwachten van de ouders dat zij zich  positief opstellen ten aanzien van bijkomende inspanningen die onze school levert om de taalachterstand van leerlingen weg te werken.

 

4. Bijdrageregeling

 

In het GO! betaalt u geen inschrijvingsgeld voor uw kind, noch bijdragen voor kosten die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen na te streven of de eindtermen te behalen. De materialen die hiervoor nodig zijn, krijgen de leerlingen kosteloos in gebruik, ze blijven eigendom van de school. Worden de materialen beschadigd of raken ze zoek, dan  worden ze op uw kosten vervangen.

 

 

Lijst met materialen Voorbeelden
Bewegingsmateriaal Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers,…
Constructiemateriaal Karton, hout, hechtingen, gereedschap,
katrollen, tandwielen, bouwdozen,…
Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes,
fotokopieën, software
ICT-materiaal Computers inclusief internet, tv, radio, telefoon,…
Informatiebronnen (Verklarend) woordenboek, (kinder)krant,
jeugdencyclopedie, documentatiecentrum,
cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal,…
Kinderliteratuur Prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans,
poëzie, strips,…
Knutselmateriaal Lijm, schaar, grondstoffen, textiel,…
Leer- en ontwikkelingsmateriaal Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspellen,
materiaal voor sociaal-emotionele ontwikkeling,…
Meetmateriaal Lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek,
klok (analoog en digitaal), thermometer, weegschaal,…
Multimediamateriaal Audiovisuele toestellen, fototoestel, casetterecorder,
dvd-speler,…
Muziekinstrumenten Trommels, fluiten,…
Planningmateriaal Schoolagenda, kalender, dagindeling,…
Schrijfgerief Potlood, pen,…
Tekengerief Stiften, kleurpotloden, verf, penselen,…
Atlas
Globe
KaartenKompas
Passer
Tweetalige alfabetische woordenlijst Zakrekenmachine

 

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen.

Bijvoorbeeld : didactische uitstappen, toneel, zwemmen, schoolreis, semi-internaat, maaltijden en soep.

 

Er zijn  verschillende categorieën kosten:

 • De scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor eendaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd,…). Ook de zwembeurten behoren tot deze categorie (behalve het één jaar verplicht aan te bieden gratis zwemonderricht).
  Per schooljaar mag de school voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van 25 euro voor de kleuters en 45 euro in het lager onderwijs. Dit zijn basisbedragen die worden aangepast ingevolge de gezondheidsindex. 
 • De minder scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd. Dit zijn de GWP’s zoals bos-, zee-, boerderij-, plattelandsklassen, …

[Voor dit soort activiteiten mag de school in de kleuterafdeling aan de ouders geen bijdrage meer vragen (dus 0 euro) en in de lagere school nog slechts 360 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs. Momenteel voor 2014-2015 bedraagt dit 410 euro. Ook dit bedrag dient te worden aangepast aan de gezondheidsindex.

 

 • De diensten die de school vrijblijvend aanbiedt alsook een raming van de kostprijs ervan. We denken hierbij aan toezicht, warme maaltijden, drankjes, leerlingenvervoer, activiteiten op woensdagnamiddag, …
  De kostprijs die de school hiervoor aanrekent moet in verhouding staan tot de geleverde prestaties.

 

Onze school heeft in overleg met de schoolraad een regeling uitgewerkt die het mogelijk maakt dat kinderen van minder gegoede ouders tegen een verminderde prijs aan activiteiten kunnen deelnemen. In samenwerking met de stad Sint-Niklaas probeert de school de gezinnen die recht hebben op een kansenpas te selecteren. De stad biedt de kansenpashouders een tal van financiële voordelen.

 

 

 

 

 

 

5. Participatie

 

Wij hechten veel belang aan de participatie van alle personen die bij de school betrokken zijn. Daarom is er voor iedere geleding een participatieorgaan.

 

Ouderparticipatie :

Oudercontacten

Per schooljaar worden er (3) 4 oudercontacten georganiseerd. Deze gaan door in september, december, (voor de paasvakantie) en in juni. De ouders kunnen de leerkracht, therapeuten en teamverantwoordelijke spreken over de vorderingen en welbevinden van hun kind. Ook directie, verpleging en CLB zijn steeds aanwezig. Op het eerst oudercontact kunnen ouders die dat wensen ook hulp krijgen voor het invullen van de studietoelagen.

Klassenraden

Het kan zijn dat er na een klassenraad verdere bespreking met ouders wenselijk is (info over de thuissituatie, verder onderzoek, evolutie van het kind, heroriëntering ….) De ouders worden voor een gesprek uitgenodigd.
Ouders die het wensen kunnen ook op de klassenraad aanwezig zijn.

Klasblogs

Elke klas heeft een blog. Deze kunnen via de website bekeken worden. Foto’s en activiteiten van de klas zijn hierop te zien.

Schoolkrantje

Twee keer per schooljaar wordt er door de leerlingen een schoolkrantje gemaakt. Hierin staan tal van weetjes wat er zoal op school gebeurt.

Uitnodiging in de klas

Wij nodigen graag onze ouders uit om eens mee te helpen bij een activiteit, te komen vertellen over een hobby of beroep. (kookactiviteit, prins carvnaval, huisdieren …).

Open klasdag

Eén keer per schooljaar worden de ouders uitgenodigd op de open klasdag. Ouders en grootouders kunnen dan hun kind aan het werk zien in de klas.

Verkeersouders

Onze school werkt heel actief rond verkeersvaardigheden. Voetgangers- en fietsbrevetten worden afgenomen. Wij nodigen de ouders heel graag uit om de brevetten mee  af te nemen. Ouders die dit wensen kunnen officiële verkeersouder worden.

Ouderraad

Ouders kunnen zich aansluiten bij de ouderraad. Deze raad komt regelmatig samen om hun wensen en ideeën met de school te delen.

 

Leerlingenparticipatie :

Onze school heeft ook een leerlingenraad.

De leerlingenraad wordt verkozen door de leerlingen en de leerkrachten. Er wordt een verkiezingscampagne op touw gezet.
Van de hoogste klassen worden er telkens 2 leerlingen verkozen (1 vast lid en 1 reserve).

Alle kinderen kunnen hun ideeën binnenbrengen bij de leerlingen van de leerlingenraad of via de ideeënbus.

Wekelijks komt de leerlingenraad samen. De ideeën worden besproken en voorgelegd bij de leerkrachten en directie. Zoveel mogelijk ideetjes worden gerealiseerd. (bijv organiseren van voetbalmatchen, soepdag, ideeën voor verfraaiing en spelen voor op de speelplaats, problemen met gsm, ….)

Voor elke vakantie wordt er ook een forum gepland. Op dit forum brengen klassen een korte voorstelling waaraan zij in de klas bezig zijn geweest. De leerlingenraad brengt hier ook het nieuws.

Leerlingen die verkozen zijn in de leerlingenraad moeten zich ook houden aan bepaalde afspraken :

 • Luisteren naar hun medeleerlingen en de boodschap helpen overbrengen
 • Zelf het voorbeeldgedrag kunnen stellen
 • Nadenken over wensen en problemen die niet direct die van zichzelf zijn
 • Correct navolgen van gemaakte beslissingen

Indien de regels meermaals worden overtreden kan er beslist worden dat er een tijdelijke schorsing komt.

 

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld.

De schoolraad is samengesteld uit:

3 leden verkozen door en uit het personeel;

2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;

3 leden verkozen door en uit de ouders;

de directeur van de school.

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

 

Samenstelling van de schoolraad :

 

 • Bryssinck Herman (gecoöpteerd)
 • De Meester Conny (gecoöpteerd)
 • Van den Bossche Marisa (voorzitter- ouder)
 • Peeters Gitte (ouder)
 • Baitar Redouan (ouder)
 • Joye Rebekka (psycholoog dagschool)
 • Bindeman Guido (opv. internaat)
 • De Clippeleir Nancy (secretaris)
 • Hollevoet Veerle (directeur)

 

 

6. Rookbeleid

 

In onze school geldt een algemeen rookverbod.
De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtbeleid.

 

7. Reclame en sponsoring

 

Reclame zijn mededelingen die tot doel hebben de verkoop te bevorderen. Sponsoring houdt een bijdrage in die tot doel heeft de bekendheid te verhogen.

 

Reclame en sponsoring door derden zijn toegestaan binnen onze school, voor zover ze niet onverenigbaar zijn met de onderwijskundige en pedagogische taken van de school en voor zover ze de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van onze school niet schaden.

 

Elke aanvraag tot reclame en sponsoring zal worden voorgelegd aan de schoolraad die hierover zal adviseren.

 

8. Activiteiten extra muros

Onze school organiseert jaarlijks een aantal activiteiten die tot doel hebben de leerstof op een levendiger wijze aan te bieden. Deze buitenschoolse activiteiten worden in de bijlage verder gespecificeerd. Het ligt in de bedoeling om zo veel mogelijk kinderen aan de activiteit extra muros te laten deelnemen. Leerplichtige leerlingen die niet deelnemen aan een buitenschoolse activiteit, moeten gedurende die periode op school aanwezig zijn. De school organiseert vervangende activiteiten voor deze leerlingen.  Indien u beslist om uw kind niet mee te laten gaan op een buitenschoolse activiteit van een (of meer) volledige dag(en), dan moet  u dat vooraf en schriftelijk meedelen aan de directeur van de school.

 

9. Afwezigheden

 

In het kleuteronderwijs is het wenselijk dat u (tijdig) de leerkracht informeert over de afwezigheid van uw kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de leerplicht in het kleuteronderwijs doorbrengen, geldt dezelfde regeling als in het lager onderwijs.

 

Concreet betekent dit:

 • In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs zes jaar oud wordt niet meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn geweest;
 • In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs zeven jaar oud wordt niet meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn geweest;

 

De leerplicht veronderstelt dat een leerling op school is van 1 september tot en met 30 juni (behoudens de schoolvakanties). Het ligt niet in de bedoeling dat aan ouders toestemming wordt gegeven om vroeger met vakantie te vertrekken of om later uit vakantie terug te keren.

In het lager onderwijs geldt de volgende regeling met betrekking tot afwezigheden .

 

9.1 Gewettigde afwezigheid

In het lager onderwijs kan een leerling om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn.

 

Afwezigheid om medische redenen

 

Verklaring door de ouders

Als de ziekte een periode van 3 opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijdt, volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd door de ouders.

Een dergelijke verklaring kan echter hoogstens viermaal per schooljaar aangewend worden (behalve bij chronisch zieke kinderen).

 

Medisch attest

Een medisch attest is vereist:

 • als de ziekte een periode van 3 opeenvolgende kalenderdagen overschrijdt;
 • als de leerling al viermaal in hetzelfde schooljaar een verklaring heeft ingediend voor een ziekteperiode van 3 of minder kalenderdagen.

Alle afwezigheden om medische redenen moeten worden gewettigd:

 • wanneer de leerling terug op school komt;
 • door het attest onmiddellijk aan de school te bezorgen als het een periode van meer dan 10 opeenvolgende lesdagen betreft.

 

Het medisch attest is pas rechtsgeldig als het:

 • uitgereikt wordt door een geneesheer, geneesheer-specialist, een psychiater, een orthodontist, een tandarts of door de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo;
 • duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is;
 • de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het adres, telefoonnummer en RIZIV-nummer van de verstrekker;
 • aangeeft wat de gevolgen zijn van de ziekte voor bepaalde lessen;
 • de begin- en de einddatum aangeeft van de ziekteperiode, met in desbetreffend geval de vermelding van voor-of namiddag.

 

Eenzelfde medische behandeling met verschillende afwezigheden tot gevolg:

 • hiervoor volstaat één medisch attest waarop de verschillende afwezigheden zo gedetailleerd mogelijk worden vermeld.
  Voor bepaalde chronische ziektebeelden die leiden tot verschillende afwezigheden zonder dat een doktersconsultatie noodzakelijk is, kan één medisch attest volstaan na samenspraak met de Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-arts.
  Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

 

Men kan ook de “modelbrief aan de ouders” toevoegen als bijlage aan het schoolreglement (BaO/2002/11) ipv deze rubriek over de vormen van afwezigheid.

 

Het medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school

Indien om medische reden bepaalde oefeningen of het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dat tenslotte tot de basisvorming behoort, niet kan worden gevolgd, dan blijft de verplichting dat de betrokken leerling op zijn minst de cursus theoretisch benadert op de wijze waartoe de vakleraar beslist.

 • Er werd een uniform medisch attest ontworpen voor wie niet deelneemt aan de lessen lichamelijke opvoeding.
 • Als de leerling niet kan deelnemen aan deze lessen, moet dit attest door de huisarts meegegeven worden zodat de school kan uitmaken wat wel en wat niet kan in deze lessen.
 • Bij langdurige afwezigheid in deze lessen, bestaat een specifiek formulier.
  Hierin vraagt het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) een nieuwe evaluatie aan de behandelende geneesheer.

 

Afwezigheden om levensbeschouwelijke redenen

 

Wegens de eigen levensbeschouwelijke overtuiging van de leerling en mits akkoord van de directeur kan de leerling afwezig zijn bij de verstrekking van het vak godsdienst of niet-confessionele zedenleer.

In voorkomend geval:

 • Zal de leerling de vrijgekomen lestijden besteden aan de studie van de eigen levensbeschouwing;
 • Is een afwezigheid op school tijdens deze lestijden dus niet toegelaten.

 

Van rechtswege gewettigde afwezigheden op basis van diverse redenen

 

De afwezigheid om één van aangegeven redenen mits overhandiging aan de school van, naargelang van het geval, een verklaring van de betrokken personen of een officieel document dat de reden van de afwezigheid opgeeft.

 • om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont (enkel dag van begrafenis zelf)
 • om een familieraad bij te wonen
 • omdat de instelling onbereikbaar of ontoegankelijk is door overmacht
 • onderworpen zijn aan maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming
 • opgeroepen of gedagvaard zijn voor de rechtbank
 • om feestdagen te beleven die inherent zijn aan de eigen door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging
 • om in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging actief deel

 

Afwezigheden om diverse redenen mits akkoord van de directeur

 

De afwezigheid om bovenstaande reden kan slechts mits akkoord van de directeur en mits overhandiging van, al naargelang het geval, een verklaring van de betrokken personen of een officieel document.
Bij het toestaan van dergelijke afwezigheden zal de directeur rekening houden met het belang van de leerling, dan wel met het belang van de schoolgemeenschap.

 • voor een rouwperiode na de begrafenis van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of van een persoon die onder hetzelfde dak woont
 • of om de begrafenis bij te wonen van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad in het buitenland
 • wegens de individuele selectie voor een culturele of sportieve manifestatie
 • om persoonlijke redenen, in echt uitzonderlijke omstandigheden; voor deze afwezigheid moet de directeur vooraf zijn akkoord verleend hebben
 • om deel te nemen aan time-outprojecten
 • om persoonlijke redenen, in echt uitzonderlijke omstandigheden; voor deze afwezigheid moet de directeur vooraf zijn akkoord verleend hebben.
 • deelname aan time-out projecten.

 

Afwezigheden tijdens activiteiten extra muros

 

 • studie-uitstappen, stages, theater- of filmvoorstellingen, gezamenlijke bezoeken aan musea, enz. worden tot de normale schoolactiviteiten gerekend; ouders hebben echter het recht om hun kind(eren) niet mee te laten gaan op dergelijke activiteiten extra muros
 • leerlingen die niet deelnemen aan de activiteiten extra muros moeten wel degelijk aanwezig zijn op school; voor hen worden vervangende activiteiten georganiseerd
 • activiteiten die volledig buiten de schooluren plaatsvinden, zijn geen activiteiten extra muros

 

In uitzonderlijke gevallen de afwezigheid van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en – artiesten en woonwagenbewoners, om de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen ( de zgn. ‘trekperiodes’)

 

Afwezigheid op basis van een overeenkomst tussen de ‘ankerschool’ en de ouders

 • In principe moeten deze kinderen elke dag aanwezig zijn op school.
 • In uitzonderlijke omstandigheden kunnen kinderen die met hun ouders meereizen gedurende de zogenaamde ‘trekperiodes’, genieten van deze vorm van tijdelijk huisonderwijs, ondersteund vanuit een ‘ankerschool’.
 • Afwezigheid van deze kinderen is gewettigd mits:
  • De school tijdens de afwezigheid voor een vorm van onderwijs op afstand zorgt;
  • De school, maar ook de ouders, zich engageren dat er regelmatig contact is over het leren van het kind.

 

9.2 Anti-spijbelbeleid

Ongewettigd afwezig blijven van school helpt niet om problemen op te lossen. Als er een probleem is, zal de school samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) helpen om een oplossing te vinden.

 

Wanneer de school vaststelt dat een leerling spijbelt, neemt zij contact op met de ouders.

Regelmatig te laat komen of medische attesten inleveren waarmee  zichtbaar werd geknoeid valt ook onder ongewettigde afwezigheid.

Van zodra een leerling tien halve schooldagen ongewettigd afwezig is, moet het begeleidend Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) ingeschakeld worden en wordt er een begeleidingsdossier opgemaakt.

Problematische afwezigheden kunnen ertoe leiden dat de schooltoelage wordt ingetrokken.

Het aantal problematische afwezigheden dat een leerling in de loop van het schooljaar heeft opgebouwd wordt bij verandering van school overgedragen. Verzet is niet mogelijk.

De school beschouwt het als haar taak om het algemeen welbevinden van de leerling te garanderen. Wanneer een leerling toch ongewettigd afwezig blijft, zal de school samen met het CLB helpen om het probleem op te lossen.

 

9.3 Afwezigheid wegens revalidatie tijdens de lestijden

Een groeiend aantal ouders doet een beroep op schoolexterne hulpverleners.

De directeur van een school kan een leerling toestaan om afwezig te zijn wegens revalidatie tijdens de lestijden. De revalidatie moet worden uitgevoerd door bij wet gemachtigde hulpverleners.

 

De regelgeving onderscheidt twee situaties:

 

 1. Afwezigheid wegens revalidatie na ziekte of ongeval (die niet behoort tot situaties die vallen onder b) , gedurende maximaal 150 minuten per week, reistijd inbegrepen. Daartoe is een verklaring van de ouders nodig waaruit blijkt waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden. Er moet ook een medisch attest zijn waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijken. Uit het advies van het centrum voor leerlingenbegeleiding (na overleg met de klassenraad en de ouders) moet blijken waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden. De directeur verleent toestemming om afwezig te zijn voor de periode die in het medisch attest werd vermeld.
 2. Afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, reistijd inbegrepen, voor de behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose. Een bewijs van deze diagnose moet terug te vinden zijn in het revalidatiedossier voor deze leerling op school. Indien dit voor specifieke diagnoses omwille van privacy (persoonsgegevens over de gezondheid) niet mogelijk is, kan het bewijs geleverd worden op basis van een verklaring van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) dat het een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose zoals omschreven in artikel 5, 4° van het BVR tot vaststelling van de operationele doelen van Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)’s.

Dit besluit voorziet in een vierledige procedure waarbij vooral het advies van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in overleg met de klassenraad en de ouders belangrijk is. Het advies van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daar geen antwoord op kan geven. Het advies moet ook aangeven dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. De school moet met de revalidatieverstrekker een samenwerkingsovereenkomst opstellen over de wijze waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie daarover wordt uitgewisseld. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directeur van de school en aan het centrum voor leerlingenbegeleiding (met inachtneming van de privacywetgeving). De toestemming van de directeur moet jaarlijks vernieuwd worden en wordt gemotiveerd op basis van het evaluatieverslag.

 

In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in overleg met de klassenraad en de ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor de leerplichtige kleuters uitgebreid worden tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen.

 

 

10. Onderwijs voor zieke kinderen– tijdelijk onderwijs aan huis

 

Onderwijs aan huis is mogelijk wanneer de leerling een relatief lange periode gedurende het schooljaar op school afwezig is wegens ziekte of ongeval en hierdoor tijdelijk onmogelijk of minder dan halftijds de lessen kan volgen op school.

 

Om voor tijdelijk onderwijs aan huis in aanmerking te komen moeten alle volgende voorwaarden gezamenlijk worden vervuld:

 • De leerling is meer dan 21 kalenderdagen (schooljaaroverschrijdend) ononderbroken afwezig op school wegens ziekte of ongeval.
  Wanneer de leerling de lesbijwoning op school hervat, maar binnen een termijn van 3 maanden opnieuw afwezig is wegens ziekte of ongeval, dan geldt er geen wachttijd, maar gaat het recht op tijdelijk onderwijs aan huis onmiddellijk in.
  Uitzondering: chronisch zieke kinderen hebben recht op vier uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid.
 • de school zal de ouders van frequent en langdurig zieke kinderen individueel informeren over het bestaan en de mogelijkheid tot het organiseren van tijdelijk onderwijs aan huis

en synchroon internetonderwijs

 • De ouders moeten de vraag voor onderwijs aan huis schriftelijk formuleren en staven met een medisch attest. De aanvraag gebeurt door middel van een formulier dat door de school ter beschikking wordt gesteld.
 • De afstand tussen de school/vestigingsplaats en de verblijfplaats van betrokken leerlingen is ten hoogste 20 kilometer.
 • Dit recht wordt uitgebreid tot de leerlingen die 5 jaar geworden zijn voor 1 januari van het lopende jaar.

Als uw kind opgenomen is in een ziekenhuis of preventorium waaraan een ziekenhuisschool verbonden is of opgenomen is in een  K-dienst:

 • wordt de thuisschool tijdelijk ontslagen van de verplichting om onderwijs aan huis te organiseren;
 • als uw kind tussen twee behandelingen of tijdens een herstelperiode na de opname niet naar school kan, zal de thuisschool aansluitend onderwijs aan huis organiseren.

 

Leefregels

 

10.1 Ordemaatregelen

Een goede samenwerking tussen kind, ouder en personeel van de school is een noodzakelijke voorwaarde voor een vlot functioneren. Als deze samenwerking niet volgens de afspraken verloopt, kan de school passende maatregelen nemen.

 

Voor kleuters die niet leerplichtig zijn, passen deze maatregelen volledig in de speciale begeleiding zoals hiervoor uiteengezet. Bijgevolg wordt normaliter niet in een orde- en tuchtregeling voor kleuters voorzien.

Leerplichtige kinderen die  in het buitengewoon kleuteronderwijs zitten, kunnen niet worden geschorst of uitgesloten.

 

Bij leerplichtigen in het lager onderwijs geldt het principe dat de leerling de gevolgen voor zijn/haar daden draagt:

 • Wie iets opzettelijk of door verregaande onachtzaamheid beschadigt, moet het vergoeden of herstellen
 • Wie iets besmeurt, moet het reinigen
 • Wie afval achterlaat, moet het opruimen

Bij leerplichtigen in het buitengewoon lager onderwijs kunnen er orde- en tuchtmaatregelen genomen worden.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke ordemaatregelen.

 

Onderstaande ordemaatregelen kunnen genomen worden. Het is niet verplicht ze allemaal te nemen vooraleer over te gaan tot tuchtmaatregelen. Het zijn ‘mogelijk’ ordemaatregelen.

Binnen de drie lesdagen na kennisname van de ordemaatregel heeft de betrokkene recht op overleg met de directeur.

Tegen een ordemaatregel kan geen beroep aangetekend worden.

 

 1. Ordemaatregelen die kunnen genomen worden door de directeur, alle leraars, therapeuten en opvoedende personeelsleden:
  1. Een waarschuwing: mondeling

Dit dient vermeld te worden in de schoolagenda (maar hoeft niet ondertekend te worden) en wordt genoteerd in het tuchtdossier in Integrado.

 

 1. Een vermaning: nota in de agenda. Nota moet door ouders ondertekend worden.

Noteren in tuchtdossier Integrado

 

 1. Een straftaak: extra schriftelijke of praktische taak, wordt aan de ouders gemeld via de agenda. De vermelding wordt door de ouders getekend.

Noteren in tuchtdossier Integrado

 

 1. Tijdelijke verwijdering uit de les: tot het einde van de les. De leerling kan ondertussen een strafwerk of taak krijgen. Ouders worden op de hoogte gebracht via de agenda. Deze worden door de ouders ondertekend.

Noteren in tuchtdossier Integrado

 

 1. Ordemaatregelen die enkel door de directeur kunnen genomen worden:

Binnen de 3 dagen na kennisname van de ordemaatregel hebben de ouders recht op overleg met de directeur. Tegen een ordemaatregel kan geen beroep aangetekend worden.

 

Een begeleidingsovereenkomst: een contract met duidelijke omschrijving wat er van de leerling verwacht wordt en wat de gevolgen zijn. Dit heeft een beperkte duur, wordt geëvalueerd. Wordt schriftelijk meegedeeld aan de ouders.

Leerlingen die herhaaldelijk in de fout gaan, krijgen een contract waarin omschreven wordt wat uitdrukkelijk van de leerling verwacht wordt en wat de gevolgen zijn van het niet naleven van de bepalingen. Het contract heeft een beperkte duur, wordt geregeld geëvalueerd en leidt uiteindelijk al dan niet tot het opstarten van een tuchtprocedure.

 

 

 

 

10.2 Bewarende maatregel (kan enkel door de directie genomen worden)

Een preventieve schorsing.

In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan de directeur of zijn afgevaardigde een leerplichtige leerling lager onderwijs preventief schorsen, d.w.z. voorlopig uit de school sluiten.

Deze  bewarende maatregel geldt maximaal 5 opeenvolgende schooldagen. De directeur of zijn afgevaardigde kan beslissen om de desbetreffende periode éénmalig met 5 opeenvolgende schooldagen te verlengen indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet kan worden afgerond binnen deze periode.

De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt aan de ouders ter kennis gebracht.

De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom de opvang niet haalbaar is. Dit staat gelijk met een gewettigde afwezigheid.

Tegen een bewarende maatregel kan geen beroep aangetekend worden.

 

10.3 Tuchtmaatregelen

De directeur kan een tuchtmaatregel nemen als het gedrag werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of de verwezenlijking van het eigen opvoedingsproject van onze school in het gedrang brengt.

De directeur zal slechts tuchtmaatregelen nemen als de maatregelen van orde geen effect hebben of bij zeer ernstige overtredingen. Zeer ernstige overtredingen zijn onder meer:

 • opzettelijke slagen en verwondingen toebrengen, dwz opzettelijke agressief gedrag met verwondingen tot gevolg.

!NB: indien er een eerste keer geslagen wordt zonder verwondingen, wordt er een ordemaatregel genomen. Indien dit herhaaldelijk gebeurt kan er overgegaan worden tot dit stappenplan, en valt dit onder ‘opzettelijk en blijvend storend gedrag’.

 • opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden
 • opzettelijk en blijvend storend gedrag, o.a. herhaaldelijk agressief gedrag. Bij ‘blijvend storend gedrag’ moet er kunnen aangetoond worden dat er reeds ordemaatregelen genomen zijn voor dit gedrag.
 • zware schade toebrengen
 • diefstal plegen. Dit wordt steeds gemeld bij de directie . Directie verwittigt de ouders (zowel van de dader als slachtoffer).

Bij ernstige diefstal beslist de directeur over wel/geen preventieve schorsing. Bij preventieve schorsing wordt er beslist of een klassenraad nodig is.

 • bezit, verhandelen of gebruik van drugs, alcohol of sigaretten

Bij gebruik van sigaretten worden ze afgenomen, geen schorsing maar ouders worden telefonisch verwittigd

 • seksueel grensoverschrijdend gedrag. De ouders van alle betrokkenen worden steeds verwittigd. Samen met de psycholoog wordt ingeschaald of er echt seksueel grensoverschrijdend gedrag is.

 

Binnen de 3 werkdagen na kennisname van de tuchtmaatregel hebben de betrokken leerling en/of de ouders recht op overleg met de directeur. De datum van het onderhoud wordt schriftelijk meegedeeld aan de ouders.

 

Mogelijke tuchtmaatregelen:

 

 1. Tijdelijke uitsluiting uit alle lessen voor een minimale duur van 1 schooldag en voor een maximale duur van 15 opeenvolgende schooldagen.

Voorafgaand wordt een klassenraad georganiseerd.

De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is. Dit staat gelijk aan een gewettigde afwezigheid.

 

 

 1. Een definitieve uitsluiting

Een definitieve uitsluiting gaat onmiddellijk in na de schriftelijke kennisgeving aan de ouders van de leerling tijdens het schooljaar en uiterlijk op 31 augustus.

Als de leerling vóór 30 juni definitief wordt uitgesloten, blijft deze in onze school ingeschreven tot aan de inschrijving in een andere school. Uiterlijk 1 maand, vakantieperioden tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van definitieve uitsluiting wordt de leerling hoe dan ook uitgeschreven.

De uitsluiting op zich doet geen afbreuk aan het statuut als regelmatige leerling. Samen met het begeleidende CLB zal de school de leerling actief helpen zoeken naar een andere school. De school bepaalt of de aanwezigheid van de leerling verplicht is of niet. Indien de ouders vragen om opvang en de school acht dit niet haalbaar, motiveert zij dit en deelt dit schriftelijk mee aan de ouders. Ook deze periode staat gelijk met een gewettigde afwezigheid.

Bij manifeste onwil om op het aanbod van verandering van school in te gaan, kan de school de leerling uitschrijven.

Hou er ook rekening mee dat een leerling die uit de school uitgesloten werd, het lopende, volgende schooljaar én het daaropvolgende schooljaar geweigerd kan worden in de school/campus. Dit geldt ook voor de school of scholen waar onze school mee samenwerkt, voor zover de controversiële handelingen zich in die andere school hebben voorgedaan.

 

 

Bij een tijdelijke en definitieve uitsluiting gelden volgende regels:

 

 1. het voorafgaand advies van de klassenraad moet worden ingewonnen. In geval van een definitieve uitsluiting moet de klassenraad uitgebreid worden met een vertegenwoordiger van het CLB, die een adviserende stem heeft.
 2. De intentie tot het nemen van een tuchtmaatregel wordt door de school schriftelijk aan de ouders gemeld
 3. De ouders en de leerling hebben vervolgens inzage in het tuchtdossier van de leerling, met inbegrip van het advies van de klassenraad, en worden gehoord. Zij kunnen eventueel bijgestaan worden door een vertrouwenspersoon.
 4. De tuchtstraf moet pedagogisch verantwoord zijn en in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten.
 5. De beslissing tot tijdelijke of definitieve uitsluiting wordt genomen door de directeur of zijn afgevaardigde. Deze beslissing wordt schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd aan de ouders ter kennis gebracht vóór het ingaan van de tuchtmaatregel met vermelding van de datum waarop de maatregel ingaat.
 6. De school vermeldt in de kennisgeving van de definitieve beslissing de mogelijkheid tot het instellen van het beroep en neemt de desbetreffende bepalingen uit het schoolreglement op in die kennisgeving
 7. Het tuchtdossier en de tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van de ene school naar de andere school.
 8. Er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen.

 

De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel nemen als het gedrag werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of de verwezenlijking van het eigen opvoedingsproject van onze school in het gedrang brengt.

 

De directeur of zijn afgevaardigde zal slechts tuchtmaatregelen nemen als de maatregelen van orde geen effect hebben of bij zeer ernstige overtredingen. Zeer ernstige overtredingen zijn ondermeer  opzettelijk slagen en verwondingen toebrengen, opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden, opzettelijk en blijvend de lessen en activiteiten storen, zware schade toebrengen of diefstal plegen.

 

 

10.4 Intern beroep bij tijdelijke uitsluiting

De ouders beschikken over de mogelijkheid om binnen de 3 dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na kennisname van de tuchtmaatregel schriftelijk een beroep bij de algemeen directeur in te dienen. Het onderhoud met de algemeen directeur vindt plaats binnen de 3 dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na ontvangst van het beroep.

De ouders kunnen bij dit onderhoud redenen aanhalen om de uitsluiting in te trekken.

De algemeen directeur beslist de dag  na het onderhoud  of de beslissing al dan niet gehandhaafd blijft. De algemeen directeur brengt de ouders binnen de 3 dagen na het overleg schriftelijk op de hoogte van deze beslissing.

 

10.5 Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting

Alleen tegen de definitieve uitsluiting kan bij een beroepscommissie in beroep worden gegaan.

Opstarten van het beroep

 • De ouders moeten het beroep schriftelijk (gedateerd en ondertekend; met omschrijving van het voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren) indienen bij de algemeen directeur uiterlijk binnen drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na de schriftelijke kennisgeving van de definitieve uitsluiting. De ouders doen dit het best via een aangetekende zending: op die manier kunnen zij bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben ingediend.
 • Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op.

Beroepscommissie

 

De algemeen directeur duidt de beroepscommissie aan en roept deze zo vlug mogelijk samen.

De beroepscommissie bestaat uit:

 • Interne leden:
  Dit zijn de leden intern  aan de school waar de betwiste beslissing  tot definitieve uitsluiting is genomen, met uitzonderling van de directeur of zijn afgevaardigde die de beslissing heeft genomen. Hieraan kan een lid van de raad van bestuur of de algemeen directeur worden toegevoegd.
 • Externe leden:
  Dit zijn personen die extern zijn aan het schoolbestuur en aan de school waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen. Dit kan een directeur of een leerkracht van een andere school van de scholengroep zijn, een lid van de ouderraad, een lid van de schoolraad met uitzondering van de geleding personeel van de school waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen…

Een lid dat vanuit zijn hoedanigheden intern is, kan nooit behoren tot de geleding van de externen.
De voorzitter van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid onder de externe leden.

 

Elk lid van de beroepscommissie is stemgerechtigd. Elk lid van de beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen. Bij de stemming is het aantal stemgerechtigde interne leden gelijk aan het aantal stemgerechtigde externe leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.

 

 

 • De beroepscommissie hoort de ouders.
 • Elk lid van de beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen.
 • De behandeling van het beroep door de beroepscommissie leidt tot:
 • een gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laattijdige indiening of het niet voldoen aan de vormvereisten
  • de bevestiging van de definitieve uitsluiting
  • de vernietiging van de definitieve uitsluiting
 • De algemeen directeur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie.
 • Binnen het GO! is er geen verder beroep meer mogelijk tegen de in beroep genomen beslissing.
 • Het resultaat van het beroep wordt aan de ouders schriftelijk en gemotiveerd ter kennis gebracht uiterlijk 21 à 45 kalenderdagen -vakantieperioden niet meegerekend- nadat het beroep werd ingediend. De directeur ontvangt hiervan een afschrift.
 • Bij overschrijding van deze vervaltermijn wordt de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege vernietigd.

 

Annulatieberoep

 

Als de hierboven beschreven beroepsprocedure uitgeput is, kunnen ouders een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad van State indienen. Zij hebben hiervoor zestig kalenderdagen de tijd vanaf het moment dat zij kennisnamen van de beslissing van de beroepscommissie, overeenkomstig Titel 1, Hoofdstuk 1 van het besluit van Regent van 23 augustus 1948. De procedure heeft geen opschortende werking. De betwiste beslissing kan dus onmiddellijk uitgevoerd worden.

 

 

 

Afspraken en informatie


1.Kledij, orde, veiligheid, hygiëne

Onze school waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te provoceren, de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te belemmeren. Noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die van anderen mag in het gedrang komen.

In sommige lessen is, ter wille van de hygiëne en/of de veiligheid, aangepaste kledij noodzakelijk. Soms zullen haarnetjes, badmutsen of beschermkledij aangewezen of zelfs verplicht zijn. Anderzijds zal de directeur of de betrokken leerkracht, naargelang de situatie, het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes e.d. verbieden als de hygiëne en/of de veiligheid dit vereisen. Bijvoorbeeld in de lessen Lichamelijke Opvoeding en praktijkvakken, bij sport en zwemmen.

 

2.    Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal

 

De school  of een televisieploeg maakt foto’s, video- en televisieopnames van leerlingen tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. De school heeft daarvoor jouw individuele toestemming nodig. Je krijgt daarvoor van ons een document.

 

Je kunt je verzetten tegen het gebruik van beeldmateriaal  en een gegeven toestemming kun je herroepen.

 

3.    Ziekte, ongeval en medicatie

 

Op onze school wordt geen medicatie aan de leerlingen toegediend. De school of de leerkracht kan niet op eigen initiatief medicatie verstrekken.

 

Als uw kind tijdens de schooluren medicatie moet nemen, kan dit enkel op doktersvoorschrift. Bovendien moet de school dit eerst duidelijk afspreken met u en uw kind.

Het  schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als uw kind na het correct nemen van voorgeschreven medicatie bijwerkingen ondervindt.

Aan de ouder of de behandelende arts wordt gevraagd om de verklaring als bijlage in te vullen en te ondertekenen.

Als uw kind op school pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij u conform de procedure. Bij dringende gevallen contacteren wij de hulpdiensten rechtstreeks.

 

Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk gemeld worden aan het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) of de directeur, dit geldt voor volgende infecties:

 • Bof (dikoor)
 • Buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een (klas)groep)
 • Buiktyfus
 • Hepatitis A
 • Hepatitis B
 • Hersenvliesontsteking (meningitis)
 • Infectie met EHEC (enterohemorragische Escherichia coli, verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)
 • Infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)
 • Kinderverlamming (polio)
 • Kinkhoest (pertussis)
 • Krentenbaard (impetigo)
 • Kroep (difterie)
 • Mazelen
 • Rubella (rode hond)
 • Roodvonk (scarlatina)
 • Schimmelinfecties
 • Schurft (scabiës)
 • Tuberculose
 • Windpokken (varicella, waterpokken)

 

 

4.    Gebruik van gsm en andere technologische apparatuur

 

In de klas  en op het schooldomein mogen de leerlingen geen gsm en andere technologische apparatuur gebruiken. Het verhindert immers het ordentelijk lesgeven. Gebruikt een leerling toch een gsm in de klas, dan moet hij die aan de leerkracht geven, die het apparaat tot op het einde van de schooltijd (van de voormiddag/namiddag) in bewaring houdt.

Weigert de leerling de gsm af te geven, dan kan er een ordemaatregel worden genomen (bv. de leerling wordt tijdelijk uit de klas verwijderd) of kan er zelfs een tuchtprocedure worden opgestart.

In de klas of op het schooldomein mogen de leerlingen niet filmen, tenzij de gefilmde personen (leerkracht/medeleerling) hun uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gegeven.

 

5.    Aandachtspunten

 

Algemeen

 • de eigen mening vertolken en de manier waarop leerlingen dit doen tegenover leeftijdgenoten, leerkrachten, bezoekers
 • orde en wellevendheid
 • verzorgd taalgebruik
 • richtlijnen van directeur en personeel opvolgen, onder andere bij verkoop van maaltijdbonnetjes, inzameling van spaargelden, melding van afwezigheid
 • zich houden aan de aangewezen, afgebakende speelruimte
 • zich ordelijk verplaatsen in groep zowel binnen als buiten de school, bijvoorbeeld tijdens uitstappen en bij het vormen van rijen
 • respect voor school en schoolomgeving

 

In de klas

 • spreek- en luisterhouding
 • aandacht
 • zich verplaatsen in de klas
 • orde en netheid in en op de tafels, in de boekentassen, de kasten…
 • speel- en werkhoeken opruimen na de activiteiten
 • respect en zorg voor eigen materiaal en dat van de anderen, voor het materiaal in de klas en in de school

 

Op de speelplaats

 • aard van de spellen en van het speelgoed
 • vuilnisbakken gebruiken
 • respect voor begrenzing
 • respect voor beplanting
 • aandacht voor belsignaal
 • rijen vormen

 

In het toilet (drink- en plasbeleid)

 • voorkeurtijdstip van toiletbezoek;
 • verblijf in toiletruimte;
 • toiletten gebruiken

 

In de refter

 • al dan niet een vaste plaats innemen
 • tafelleider (in voorkomend geval de tafelleider bepalen)
 • begeleiding (leerkracht, toezichthouder,…)
 • elementaire tafelmanieren
 • zich verplaatsen in het schoolrestaurant
 • het schoolrestaurant binnenkomen en verlaten (wanneer, hoe, houding,…)

 

In de bus

 • begeleiding van de kinderen tijdens de busrit
 • al dan niet een vaste plaats innemen
 • al dan niet toelaten om de plaats te verlaten
 • afspraken bij het in- en uitstappen

 

Bij het begin en einde van de lessen en activiteiten

 • het klaslokaal binnenkomen en verlaten (in rij, vrij,…)
 • zich verplaatsen tot aan resp. de rijen voor voetgangers, fietsers, de opvang, de bus
 • plaats waar de ouders de kinderen brengen en afhalen

 

Tijdens de opvang (georganiseerd door de school of onder verantwoordelijkheid van de school)

 • indeling van de ruimte in een rustige hoek en een speelhoek
 • indeling volgens leeftijdsgroepen
 • hulp bij huiswerk of begeleiding bij spel
 • richtlijnen van toezichthouder volgen
 • zie afspraken op de speelplaats, in toilet

 

 

Buitenschoolse activiteiten

 • richtlijnen van begeleiders
 • voorkomen
 • taalgebruik
 • zich in groep verplaatsen

 

De belangrijkste regels op school

 • We zorgen voor elkaar, wij zijn vrienden.
 • We laten anderen meespelen.
 • We praten verzorgd Nederlands.
 • We luisteren naar alle juffen, meesters en begeleiding.
 • We houden de school en het materiaal netjes.
 • We gebruiken de toiletten op een hygiënische, rustige en verstandige manier.
 • We schelden en roepen niet.
 • We doen niemand pijn.
 • We maken niets stuk.
 • We blijven bij de groep.
 • We nemen een time-out wanneer dit nodig is.

Een time-out betekent niet dat uw kind aan de kant gaat. Het is een moment om even tot rust te komen en na te denken over wat er fout ging en hoe het beter kan. Uw kind leert hier uit.

ðIedere afdeling  werkt teamgericht om deze afspraken na te komen.

 

 

 

Deel 4
Bijlagen


Bijlage 1: Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en rechten en plichten van ouders en leerlingen

 

1.Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

 

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO!  (CLBGO) werkt samen met jouw school.

Het adres van ons Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB):

Hoofdzetel CLB Waasland
Dr.Verdurmenstraat 2
9100 Sint-Niklaas
tel: 03/776.02.16
fax: 03/766.45.18
info@clbwaasland.be

 

Directeur

Mevr. Weyn Sara

 

 

CLB-medewerker verbonden aan onze school :

Naam en voornaam Functie Mailadres
De Bock Marjolein Psychisch Pedagogisch consulent marjolein@clbwaasland.be
Seyhoglu Fatih Intercultureel medewerker fatih@clbwaasland.be

 

 

 1. Wat doet een Centrum voor Leerlingenbegeleiding?

 

Samen met de school willen we ervoor zorgen dat je je goed voelt op school en daarbuiten. Zo willen we je slaagkansen verhogen. Niet alleen op school, maar ook in het latere leven.

 

Hoe we dit willen bereiken, lees je in de hele tekst. Maar onthoud alvast deze werkingsprincipes:

 • Alle personeelsleden van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) moeten het beroepsgeheim respecteren
 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft een deontologische code
 • Bij de uitvoering van haar opdracht moet het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) zich houden aan het ‘Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp’
 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) werkt onafhankelijk, gratis en discreet. En …
 • … jouw belang staat altijd centraal!

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Werkingsprincipes

 

In onze samenwerking met je school, je ouders én met jou  moeten we met een aantal principes rekening houden. Principes noemt men ook wel grondbeginselen of stelregels.

 

We kijken even naar de volledige ‘Mission Statement’. Ook zeggen we je waar je meer informatie kunt vinden over het beroepsgeheim, de deontologische code voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), het ‘Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp’ en de ‘Privacywet’.

 

3.1 Mission Statement

Alle principes waaraan de Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)’s zich houden staan opgesomd in een document. Dat document noemen we de ‘Mission statement’. Je vindt het op het internet:

 

 • ond.vlaanderen.be/Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) → [Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-medewerker] → [Organisatie van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)] → [Mission Statement]

 

Maar laat het maar even liggen. We vertalen het begrijpelijk doorheen de hele tekst. Ook zeggen we je vaak waar meer makkelijke informatie staat.

 

3.2 Decreet Rechtspositie Minderjarige in de Jeugdhulp

Minderjarigen hebben rechten in de jeugdhulp, zoals recht op inspraak, recht op informatie,… Deze rechten vind je allemaal terug in het Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp van 7 mei 2004.

 

Meer informatie vind je in de volgende brochures:

 

“Je rechten tijdens onze begeleiding” (voor leerlingen)

“Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp: Een gids voor ouders.”

 

3.3 Deontologische code CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING (CLB)

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-medewerkers moeten zich aan een deontologische code houden. De deontologische code omvat regels en richtlijnen. Elk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-personeelslid gebruikt ze om tijdens zijn werk professioneel te handelen.

 

De volledige ‘Deontologische code voor de Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-medewerker’ vind je op het internet.

 

 

 

3.4 Beroepsgeheim

Alle personeelsleden van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) moeten het beroepsgeheim respecteren. Dit wil zeggen dat ze de dingen die over jou gaan vertrouwelijk moeten behandelen. Ze mogen dus zeker niet zomaar informatie over jou met iemand delen. Het kan gebeuren dat de Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-medewerker toch zijn beroepsgeheim doorbreekt omdat je in gevaar bent. Hij zal dit echter nooit doen zonder jou daarover te informeren en je daarbij te betrekken.

 

 

 1. Begeleiding en schoolondersteuning

 

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) werkt op verschillende manieren voor de leerlingen.

 

Een deel van ons werk is echt ‘begeleiden’. Hierbij ‘begeleiden’ we één of meerdere leerlingen. In Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-taal zijn er twee soorten begeleiding:

 • De vraaggestuurde begeleiding
 • De verplichte begeleiding

 

Een andere taak van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is de school te ondersteunen. Over schoolondersteuning vind je verder in deze tekst meer informatie.

 

De school en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) maken afspraken over hun samenwerking in een afsprakennota.

 

 

 1. Vraaggestuurde begeleiding

5.1 Wat betekent vraaggestuurde begeleiding?

Een deel van onze begeleiding is vraaggestuurd. Vraaggestuurd betekent dat jij, je ouders of de school een vraag stellen. Soms wachten we die vraag ook niet af. Dan doen we zelf al een voorstel tot begeleiding. Dit doen we als we bij voorbeeld uit een gesprek met de school merken dat je bij voorbeeld leermoeilijkheden hebt of niet goed in je vel zit.

 

De vraaggestuurde begeleiding is een ‘vrijwillige’ begeleiding. Hiervoor moeten we een toestemming krijgen. De vuistregel hierbij is de volgende:

 • Ben je zelf 12 jaar of ouder én wordt je bekwaam geacht? Je geeft de goedkeuring zelf.
 • Ben je jonger dan 12 jaar? Je ouders dienen toestemming te geven.

Voor meer informatie met betrekking tot bekwaamheid kan je terecht bij de Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-medewerker.

 

5.2 Voor welke vragen kan je zoal bij ons terecht?

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) werkt rond vier grote thema’s. De vragen van leerlingen, ouders of school hebben hiermee te maken. We sommen ze even op. Ook geven we een extra woordje uitleg.

 • Leren en studeren
  • Bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) kan je terecht met vragen over je studiemethode, een diagnose van een leerstoornis of informatie hierover (bv. dyslexie), gesprekken over je studiemotivatie, …
 • Onderwijsloopbaan
  • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) geeft bv. uitleg over studierichtingen en helpt je bij het maken van keuzes hierbij.
 • Preventieve Gezondheidszorg
  • Preventieve gezondheidszorg ken je het best van de ‘medische onderzoeken’. Wat je misschien minder weet is dat je ook bij ons terecht kan met gevoelige vragen over veilig vrijen, eetproblemen, …
 • Psychisch en sociaal functioneren
  • Heb je het momenteel moeilijk omwille van problemen thuis? Voel je je niet goed in je vel? Heb je te maken met faalangst? Met dergelijke vragen kan je bij ons terecht.

Uiteraard kan je ook voor andere vragen bij ons aankloppen.

 

5.3 Hoe ziet onze begeleiding eruit? Handelingsgericht!

Zoals gezegd, houden wij rekening met onze werkingsprincipes. Bij onze begeleiding werken wij ‘handelingsgericht’. Ook hier vertrekken we vanuit een ‘aantal principes’. We geven twee voorbeeldjes:

 • We houden we er altijd rekening mee dat een probleem (én het vinden van een oplossing!) niet ‘bij de leerling alleen ligt’. We kijken ook wie uit jouw omgeving hulp kan bieden: school, gezin, vrienden, …
 • We gaan ook na wat er goed loopt. Zo vinden we ook makkelijker oplossingen.

 

Binnen een begeleiding doorlopen we altijd een aantal ‘fasen’, zoals bij voorbeeld een ‘intakefase’. Op die manier bieden we een goede structuur en vergeten we niets. Zo komen we makkelijk tot een goede samenwerking.

 

We werken ook volgens de principes van een zorgcontinuüm. Hierbij gaan we ervanuit dat we de ‘minst ingrijpende hulp’ moeten aanbieden. We gaan na welke hulp je het meest kan vooruithelpen. Enkele voorbeelden:

 • Je zit niet goed in je vel. Soms is het nodig dat we je doorverwijzen naar een externe dienst, zoals een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Soms kunnen gesprekken op school al voldoende zijn.
 • Je hebt lees- en spellingsmoeilijkheden. Soms gaan we met de school in overleg en zal zij je andere leerstof geven of ‘bijwerken’. Soms zal het nodig zijn dat je begeleid wordt door een externe logopedist of iemand anders. Soms is een diagnose voor dyslexie nodig. …

Meer informatie over het Handelingsgericht Werken en over Handelingsgericht Diagnostiek vind je op het internet:

 

 

 1. Verplichte begeleiding

 

Sommige begeleiding is verplicht. Dit betekent dat medewerking van jou, je ouders en/of de school verreist is. Het gaat hier om taken rondom:

 • Preventieve gezondheidszorg
 • Leerplichtbegeleiding

Ook in deze begeleiding gaan we handelingsgericht tewerk.

 

 

 1. Leerplichtbegeleiding Begeleiding in het kader van de controle op de leerplicht

 

De overheid wil dat alle leerplichtige kinderen naar school gaan, tenzij ze huisonderwijs volgen. De overheid wil niet dat leerlingen ‘ongewettigd’ van school blijven. Meer informatie over gewettigde afwezigheden vond je al op een andere plaats in het schoolreglement.

 

De overheid verplicht Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), minderjarige leerlingen en hun ouders om samen te werken bij schoolverzuim. Wij kunnen je echter niet verplichten om naar school te komen. Wel willen wij samen met jou (en je ouders, school, …) uitzoeken waarom je niet naar school komt.  Misschien loopt het thuis niet zo goed. Misschien wil je een andere studierichting. Misschien kan je het niet zo goed vinden met een leerkracht of met medeleerlingen. … Daar proberen we dan samen een oplossing voor te  vinden.

 

 

 1. Schoolondersteuning

 

Een ander deel van ons werk is de school te ondersteunen. Hierbij werken we voor  groepen leerlingen, bijvoorbeeld een klas. Soms ook voor alle  leerlingen van de school. Zo helpen we de school om haar leerlingenbegeleiding zo goed mogelijk uit te bouwen. Dat doen we bij voorbeeld door haar te helpen bij het gezondheidsbeleid op school. Maar ook door bij voorbeeld informatie over studierichtingen aan groepen van leerlingen te geven.

 

De schoolondersteuning kan ook gaan over de thema’s ‘Leren en studeren’, ‘Onderwijsloopbaan’, ‘Preventieve gezondheidszorg’ en ‘Psychisch en sociaal functioneren’.

 

 

 1. Preventieve gezondheidszorg

 

Alle ‘medische‘ taken van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) noemen we ‘Preventieve Gezondheidszorg’. Je vindt er hier meer informatie over.

De preventieve gezondheidszorg wil de gezondheid, groei en ontwikkeling bewaken, bevorderen en beschermen. Een goede gezondheid is belangrijk voor een vlotte schoolloopbaan.

Een van de manieren waarop een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) dit doet, zijn de medische onderzoeken die met een vaste regelmaat worden uitgevoerd. Meewerken aan deze onderzoeken is verplicht. Zo staat het in de wet neergeschreven.

We maken een onderscheid tussen eerder uitgebreide onderzoeken en kleinere korte onderzoeken

 

9.1 Verplichte medische onderzoeken = Algemene en gerichte consulten

Algemene en gerichte consulten

 

Aan een aantal medische onderzoeken moet je verplicht deelnemen. Het gaat hier om de ‘algemene consulten’ en de ‘gerichte consulten’.

 

 • Algemene consulten: Deze onderzoeken ken je best als ‘de grote medische onderzoeken’. Ze vinden plaats op het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Dat kan soms ook op een andere plaats met ‘een medisch circuit’ zijn.
 • Gerichte consulten: Deze onderzoeken zijn ‘de minder grote medische onderzoeken’. Hierbij controleren we slechts enkele gezondheidsaspecten. De gerichte consulten kunnen op school of in het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) plaats vinden.

 

De deelname aan deze onderzoeken is door de overheid verplicht.

Doel van het onderzoek is het opvolgen van je groei en ontwikkeling en het controleren van die aspecten van je gezondheid die belangrijk zijn om te groeien, ontwikkelen en leren . Dit wordt niet systematisch door de huisarts gecontroleerd. Via deze onderzoeken willen we problemen vaststellen die bij de huisarts / gewone dokter niet systematisch worden gecontroleerd. Bij voorbeeld: een te laag gewicht, een gehoordaling, een verminderd zicht (slechter zien), … Als wij ze tijdig vaststellen, kunnen we samen erger voorkomen.

 

Ook belangrijk aspect of een kind zich lekker voelt in zijn vel (psychosociale ontwikkeling)

 

Meer informatie over deze algemene en gerichte consulten vind je ook op het internet:

 

Aanwezigheid ouders bij de medische onderzoeken

 

We hebben graag dat ouders de onderzoeken van hun kinderen in kleuteronderwijs bijwonen. Dit voor het gewoon kleuteronderwijs en voor het buitengewoon kleuteronderwijs.

 

 

Verzet tegen onderzoek door een bepaalde arts van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

 

 • Soms klikt het niet tussen een leerling en een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-arts. In dat geval mag je zelf ‘verzet aantekenen’ tegen het onderzoek als je 12 jaar of ouder bent. Als je jonger bent dan 12 jaar, dan moeten je ouders het verzet aantekenen.
 • Je ouders of jijzelf laten dit weten aan het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Dit moet gebeuren via een aangetekende brief aan het de directeur van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Je kan ‘het verzet’ ook persoonlijk afgeven op het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). In het laatste geval krijg je een ontvangstbewijs. De brief moet gedateerd en ondertekend zijn!
 • Dit verzet heeft wel enkel gevolgen:
  • Je moet het onderzoek door een andere arts laten uitvoeren
   • Ofwel een andere arts van ons Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
   • Ofwel een andere arts van een ander Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) naar keuze
   • Ofwel een andere arts die geen Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-arts is. Deze arts moet wel over het juiste bekwaamheidsbewijs beschikken, het diploma master na master in de jeugdgezondheidszorg.
  • Het onderzoek moet plaats vinden:
   • Ofwel binnen de 90 kalenderdagen na het versturen van de aangetekende brief
   • Ofwel binnen de 90 kalenderdagen na het afgeven van de brief op het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
  • Indien het onderzoek uitgevoerd wordt door een arts van een ander Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) of een arts die geen Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-arts is, dan moeten de gegevens binnen de vijftien dagen na het onderzoek aan het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) bezorgd worden.
  • Als het onderzoek door een arts wordt uitgevoerd die geen Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-arts is, dan zijn de kosten van het onderzoek voor jou en je ouders.
  • Welke aspecten van je gezondheid, groei en ontwikkeling door de andere arts moeten worden onderzocht is te raadplegen op http://www.ond.vlaanderen.be/Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)/Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-medewerker/Verplicht_consulten.htm . Hier ook het model van verslaggeving voor de arts die het onderzoek dan uitvoert

 

Soms tekenen leerlingen of ouders het verzet aan. Ze laten dan het onderzoek elders uitvoeren. We raden dit verzet erg af: het vraagt een hele procedure voor jou, medeleerlingen van je klas zitten met vragen, … Als je je niet goed voelt bij het onderzoek is het beter om er eerst met ons over te praten. Misschien vinden we samen wel een oplossing waar jij je goed bij voelt.

 

 

9.2 Profylactische maatregelen

‘Profylactische maatregelen’ zijn ‘Maatregelen om de verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen’. Je bent verplicht om hieraan mee te werken.

Wanneer bij leerlingen een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld, zal het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) zal via de school de nodige stappen zetten om verspreiding hiervan te voorkomen of te beperken. Het zal de bevoegde instanties hiervan op de hoogte brengen. Die instanties richten zich niet zozeer tot jou als persoon. Wel willen ze mee helpen voorkomen dat nog meer leerlingen ziek worden. ouders en school moeten verplicht meewerken aan deze profylactische maatregelen.

De lijst van besmettelijke ziekten waarvoor profylactische maatregelen van toepassing zijn vind je hier terug.

 

 

 

Meer informatie over de profylactische maatregelen vind je ook op het internet.

 

9.3 Vaccinaties

De medische onderzoeken zijn een goede gelegenheid om je vaccinatiestatus na te kijken. Hierdoor weten we welke vaccinaties je al hebt ontvangen en welke je nog moet ontvangen.

 

De meeste vaccinaties zijn niet verplicht. Enkel de vaccinatie tegen polio is verplicht. Over de toestemming tot het toedienen van de vaccinaties beslissen in beginsel de ouders. Een minderjarige handelingsbekwame leerling mag zelf deze toestemming geven.

 

Meer informatie over de toestemming tot het toedienen van vaccinaties vind je ook op het internet.

 

 • vwvj.be → [Vaccinatie] → [Vragen van Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)] → [Vragen van Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) i.v.m. de toestemming tot vaccineren] → [4. Wie kan schriftelijk toestemmen voor vaccinatie? Kan een leerling dat?] (onderaan de pagina)

 

Jonger dan 18 jaar?

 

 • We informeren eerst jou en je ouders[1] over het soort vaccinatie en het doel van die vaccinatie.
 • We dienen de vaccinatie pas toe wanneer we de schriftelijke toestemming hebben gekregen. Deze toestemming kan voor meerdere vaccinaties tegelijk geven. Die toestemming blijft dan maximaal twee jaar geldig. Over wie de toestemming tot vaccinatie mag geven hadden we het al in de inleiding (9. Vaccinaties).
 • We houden jou en je ouders schriftelijk over de vaccinatiestatus op de hoogte. Dit doen we op vraag (verzoek).
 • Als jij of je ouders erom vragen, geven we de gegevens ook door aan de behandelende arts.

 

18 jaar of ouder? Beslissing door jezelf

 

 • We informeren je rechtstreeks. We hebben jouw schriftelijke toestemming nodig. We houden je persoonlijk op de hoogte en sturen de gegevens pas na jouw goedkeuring door naar de arts.

 

Meer informatie over de vaccinaties vind je ook op het internet:

 

 

9.4 Individueel onderzoek

Het is ook mogelijk dat we ook een niet-verplicht  individueel onderzoek uitvoeren. Dan onderzoeken we jou alleen. Dit kan in de volgende gevallen:

 • We doen nazorg na een consult.
 • We onderzoeken je op vraag van jouzelf, de school of je ouders.
 • We doen dit omdat we als Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) denken dat dit echt nodig is.

 

 

 1. Multidisciplinair dossier

 

Hier vind je meer informatie over je dossier. Officieel heet dat het multidisciplinair dossier. We geven de belangrijkste puntjes weer. Jij of je ouders kunnen zeker meer informatie vinden via het internet:

 

 • ond.vlaanderen.be/wetwijs → [zoek via een lijst met zoekwoorden] … klik op letter [M] → [multidisciplinair dossier (Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)] → [Omzendbrief Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)/2008/02 van 18/11/2008]

 

Voor meer informatie kan ook zeker terecht bij je eigen Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-medewerker.

 

10.1 Wat staat er in mijn dossier?

Voor iedere leerling leggen we een dossier aan. In dit dossier staan gegevens zoals:

 • administratieve gegevens: je naam, klas, adres, de telefoonnummers van je ouders, …
 • de gegevens over de verplichte begeleiding op het vlak van preventieve gezondheidszorg naar aanleiding van een algemeen of gericht consult, (zie 9. Medische taken = Preventieve Gezondheidszorg)
 • de gegevens over de vaccinaties en over de profylactische maatregelen
 • de gegevens over de verplichte begeleiding bij ongewettigde afwezigheden
 • verslagen van gesprekken die we hadden
 • resultaten van testen die we bij je afnamen.

 

 

10.2 Wie krijgt toegang tot mijn dossier?

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-team

Elke Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-medewerker die bij je begeleiding betrokken is heeft toegang tot je dossier. Soms krijgt een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-medewerker geen toegang. Dit kan in het belang van de leerling of ter vrijwaring van de rechten van derden, op vraag van:

 • De bekwame minderjarige
 • De ouders, in eigen naam of in naam van de niet-bekwame minder- of meerderjarige leerling
 • De directeur of de verantwoordelijke beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van het centrum (Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-arts). Dit kan enkel in uitzonderlijke gevallen die moeten worden gemotiveerd.

 

De leerling zelf en de ouders

De bekwame minderjarige leerling of de meerderjarige leerling heeft recht op toegang tot zijn dossier. Hierop zijn echter een aantal uitzonderingen voorzien. Staat er in het dossier bv. informatie die enkel over een derde gaat, is daar geen toegang toe. Zo zijn er nog een aantal wettelijke uitzonderingen waar je Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-medewerker je meer over kan vertellen.

Deze toegang gebeurt altijd onder begeleiding van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) medewerker.

Indien je niet bekwaam bent, zijn het in principe je ouders die het toegangsrecht uitoefenen. Ook daar gelden bovenstaande uitzonderingen. Voor de ouders is er nog een bijkomende bepaling, namelijk dat zij geen recht hebben op de contextuele gegevens die over de andere ouder handelen.

Ouders hebben daarbuiten altijd een toegangsrecht tot de gegevens die enkel over zichzelf handelen.

 

Meer informatie vind je in de folder “Je dossier in het CLB”.

 

10.3 Wie is de eindverantwoordelijke voor het dossier?

De ‘eindverantwoordelijkheid’ voor de gegevens in het dossier ligt bij de directeur van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Voor de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, ligt die eindverantwoordelijkheid bij de verantwoordelijke beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van het centrum, de arts of de verpleegkundige.

 

10.4 Wat gebeurt er met mijn dossier als ik van school verander?

Soms veranderen leerlingen van school. Dan bezorgt het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)  van de oude school het dossier aan het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van de nieuwe school. De  directeur van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van je laatste school is de ‘eindverantwoordelijke’ voor deze overdracht.

 

10.5 Ik wil niet dat het dossier aan het nieuwe Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) wordt bezorgd

Sommige gegevens moeten we bezorgen!

 

Er zijn gegevens die we aan het nieuwe Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) moeten bezorgen. Het gaat hier over:

 • Je identificatiegegevens (bv. adres, geboortedatum, …)
 • De vaccinatiegegevens
 • De gegevens in het kader van de algemene, de gerichte en de bijzondere consulten en de medische onderzoeken
 • De gegevens in het kader van de leerplichtbegeleiding (schoolverzuim)

 

Wie kan verzet aantekenen?

 

Tegen het overdragen van andere gegevens kan je ‘verzet aantekenen’. Hierbij is de vuistregel de volgende:

 • Ben je zelf 12 jaar of ouder en bekwaam? Je tekent zelf verzet aan.
 • Ben je jonger dan 12 jaar? Je ouders tekenen verzet aan.

Hoe teken ik het verzet tegen overdracht aan?

 

Dit verzet moet schriftelijk ingediend worden bij de Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-directeur binnen een termijn van 10 dagen na de mededeling waarin de ouders of de leerling op de hoogte worden gebracht van de geplande overdracht.

 

10.6 Mag het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)  gegevens bezorgen aan anderen?

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-medewerkers mogen enkel in het belang van de leerling gegevens uit het multidisciplinair dossier bezorgen aan anderen. Dit is slechts in een aantal gevallen mogelijk. Voor onze samenwerking met de school mogen we bij voorbeeld wel gegevens doorgeven.

 

In onze samenwerking met de school geven we zeker niet alle gegevens door. We doen dit enkel voor gegevens die de school nodig heeft om jou op een passende manier te begeleiden. We gaan dit ook op voorhand met jou bespreken. Bij het doorgeven van deze gegevens houden we rekening met onze werkingsprincipes uit het begin van onze tekst. (3. Werkingsprincipes)

 

 

10.7 Vernietiging van de gegevens uit het multidisciplinair dossier

Dossiers van leerlingen uit het gewoon onderwijs

 

 • De multidisciplinaire dossiers worden door het centrum bewaard tot ten minste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde consult of vaccinatie.

 

Bijvoorbeeld: Het laatste consult wordt uitgevoerd op 10 februari 2015. Het dossier blijft zeker bewaard tot en met 10 februari 2025.

 

 • Bovendien mogen de dossiers niet vernietigd worden voor je 25 jaar bent geworden.

In bovenstaand voorbeeld betekent dit dat je op 10 februari 2025 25 jaar moet zijn. Anders mogen we je dossier niet vernietigen.

 

 • Na die periode mag de directeur van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) beslissen dat de dossiers vernietigd mogen worden. Hiervoor dient hij een correcte procedure te volgen.

 

Dossiers van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs

 

 • De dossiers van leerlingen die hun allerlaatste schooljaar les volgden in buitengewoon onderwijs worden langer bewaard. Deze dossiers mogen pas vernietigd worden als deze leerlingen minimum 30 jaar zijn. Ook hier mag het pas 10 jaar na het laatste consult.

 

Rijksarchief

 

Een heel beperkt aantal dossiers worden permanent bewaard en kunnen worden overgedragen naar het Rijksarchief. Ook hiervoor is er een procedure. De dossiers blijven ook daar met respect voor je privacy behandeld.

 

10.8 Informatieplicht van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) inzake het multidisciplinair dossier

De Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-directeur moet ervoor te zorgen dat jij en je ouders op gepaste wijze over het dossier worden geïnformeerd.

 

Als er ‘betwisting’ is over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dan kan men zich wenden tot:

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Hoogstraat 139 – 1000 Brussel

Tel.: 02/213.85.40

 

 

 1. Klachtenprocedure

 

Voor klachten over het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) waar het beroepsgeheim van de Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-personeelsleden niet in het geding is, gelden dezelfde bepalingen als deze die gelden voor de school. Deze zijn opgenomen in de zogenaamde “algemene klachtenprocedure” van het schoolreglement.

 

Indien u een klacht heeft over het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en het beroepsgeheim van de Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)-personeelsleden is wél in het geding, dan geldt de volgende procedure.

 • Klachten over de werking van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid, dienen kort na de feiten gemeld te worden aan de directeur van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en met hem te worden besproken.
 • Wordt na overleg met de directeur niet tot een akkoord gekomen, dan kan men schriftelijk klacht indienen bij de directeur van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
 • Binnen een termijn van 10 kalenderdagen zendt de directeur de klager een ontvangstbevestiging waarbij hij informatie verstrekt inzake de behandeling van de klacht. Indien de klacht afgewezen wordt brengt hij de klager hiervan op de hoogte en wordt dit gemotiveerd.
 • De directeur start een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Na het onderzoek stuurt hij de klager een brief met een samenvatting van het onderzoek en zijn gemotiveerde bevindingen inzake de klacht.
 • De directeur behandelt de klacht binnen een termijn van 45 kalenderdagen na ontvangst van de klacht.
 • Deze klachtenprocedure schorst de beslissingen waartegen klacht ingediend wordt niet op.

 

 

 1. Ik ben niet langer ingeschreven op mijn school. Welk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) begeleidt me?

 

 • Als je van school verandert (bv. bij overgang van lager naar secundair onderwijs) blijven we bevoegd en verantwoordelijk om je te begeleiden. Dat blijft zo tot je in een nieuwe school met een nieuw Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) bent ingeschreven.
 • Als je uitgesloten werd van school, blijven we ook beschikbaar voor je tot je een nieuwe school gevonden hebt. Bij het zoeken van een nieuwe school moeten jij en je ouders wel actief meewerken.


Modelformulier: Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal

 

Eekhoornstraat 1

9100 Sint-niklaas

Tel 03 776 50 18

info@www.mpikompas.nl

 

Beste ouder(s),

 

Het kan gebeuren dat de school of een tv-ploeg foto’s, video- of televisieopnames van leerlingen maakt tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Door dit document te ondertekenen, geeft u hiervoor toestemming.

 

Bedenkt u zich in de loop van het schooljaar en vraagt u ons om bepaalde beelden te verwijderen, dan geven we daar gevolg aan overeenkomstig de privacywet.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hollevoet Veerle

directeur

 

Toestemming om beeldmateriaal te maken

 

 

Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar … – … vanaf 1 september 2015  beelden/foto’s van …………………………………………..(naam van de leerling) te maken

 

 

Datum                                                                                                Handtekening ouder

 

 

 

Toestemming om beeldmateriaal te publiceren

 

 

Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar … – … vanaf 1 september 2015  beelden/foto’s van …………………………………………..(naam van de leerling) te publiceren

 

 

Datum                                                                                                Handtekening ouder

 

 


Afzonderlijk document: Ziekte, ongeval en medicatie

 

 

Beste ouder(s),

 

De laatste jaren wordt steeds meer aan het schoolpersoneel gevraagd om toe te zien op de inname van medicatie op school. Daarom hadden wij daarover graag de volgende afspraken gemaakt:

 

•        Vermijd zoveel mogelijk dat  er op school medicatie moet worden ingenomen;

•        Is dit toch absoluut nodig, laat dan onderstaand attest door de behandelende arts invullen;

•        Het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor bijwerkingen die de leerling kan ondervinden nadat de medicatie correct op school is genomen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

de directeur

 

 

 

Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school*

 

Naam van de leerling:                   ………………………………………………………

 

Naam van de medicatie:              ………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

 

Dosis:                                                   ………………………………………………………

 

Wijze van inname:                          ………………………………………………………

 

Tijdstip van inname:                               …………………………………………………………

 

Periode van inname:              van ……………… tot ……………… [      datum        ]

 

Bewaringswijze van het geneesmiddel:               …………………………………………….

 

Tijdstip van inname op school:………………………………………………………

 

 

Stempel en handtekening arts                                                Handtekening ouder(s)

 

 

 


Bijlage 4: Pedagogisch project en schoolreglement vanaf
1 september 2015

 

 

 

 

Ondergetekenden (naam ouder(s))

____________________________________________                                                                                     

 

____________________________________________                                                                                     

 

en (naam van de leerling(e)),

 

____________________________________________                                                                                     

 

uit klas _____________________________________                                                                                         

 

van school ___________________________________                                                                                       

 

Bevestigen hierbij het schoolreglement voor het schooljaar 2015-2016 en het pedagogisch project  in papieren versie of via elektronische weg ontvangen te hebben en te ondertekenen voor akkoord.

 

te __________________________________________                                                                                     

 

op (datum) ___________________________________                                                                                     

 

 

Handtekening(en)

 

 

De leerling(e) __________________________________                                                                    

 

De ouder(s)       ____________________________________                                                                           

 

____________________________________                                                                           

 

 

[1] Of in sommige gevallen: de voogd of de persoon die de minderjarige leerling onder zijn hoede heeft.

Bekijk hier ook het overzicht van de schoolkosten
[pdf-light-viewer id=”18262″]