Schoolreglement

Model van schoolreglement buitengewoon basisonderwijs

MPI Zonneken
Schooljaar 2014 – 2015

 

Onderwijsorganisatie en –personeel
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Willebroekkaai 36
1000 Brussel


Inhoud

Deel 1 Informatie bij inschrijving. 5

1       Schoolbestuur. 6

2       Pedagogisch project. 7

3       Actief  pluralisme. 8

4       Organisatie van de schooluren en vakantieregeling. 8

5       Leerlingenvervoer. 8

6       Voor- en naschoolse opvang. 9

7       Samenstelling van de scholengemeenschap. 9

8       Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding. 9

9       Algemene klachtenprocedure. 10

10          Inschrijving en leerplicht. 11

10.1      Inschrijving. 11

10.2      Gegevensdoorstroming. 12

10.3      Voorrangsregeling voor broers en zussen. 12

10.4      Weigering tot inschrijven. 12

10.5      Veranderen van school12

10.6      Overdracht van het multidisciplinair dossier. 12

10.7      Regelmatige leerling. 13

10.8      Leerplicht en geregeld schoolbezoek. 13

Deel 2 Decretaal verplichte informatie en regelgeving. 15

1       Studiereglement. 16

1.1         Begeleiding en evaluatie. 16

1.2         Inzagerecht, recht op toelichting en kopierecht. 17

1.3         Sanctionering van de studies. 18

2       Beroepsprocedure tegen het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs. 18

2.1         Bezwaar. 18

2.2         Beroep. 19

2.3         Beslissing van de beroepscommissie. 19

2.4         Annulatieberoep. 20

3       Engagementsverklaring. 20

4       Bijdrageregeling. 21

5       Participatie. 23

6       Rookbeleid. 23

7       Reclame en sponsoring. 24

8       Extra – muros activiteiten. 24

9       Afwezigheden. 24

9.1         Gewettigde afwezigheid. 25

9.2         Anti-spijbelbeleid. 27

9.3         Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden. 27

10          Onderwijs voor zieke kinderen– tijdelijk onderwijs aan huis. 28

11          Leefregels. 29

11.1      Ordemaatregelen. 29

11.2      Bewarende maatregel30

11.3      Tuchtmaatregelen. 30

11.4      Intern beroep bij tijdelijke uitsluiting. 32

11.5      Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting. 32

Deel 3 Afspraken en informatie. 35

1       Kledij, orde, veiligheid, hygiëne. 36

2       Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal36

3       Ziekte, ongeval en medicatie. 36

4       Gebruik van gsm en andere technologische apparatuur. 37

5       Aandachtspunten. 37

Deel 4 Bijlagen. 41

Bijlage 1: CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen. 42

Bijlage 2: Formulier diverse toestemmingen. 48

Bijlage 3: Afzonderlijk document: Ziekte, ongeval en medicatie. 49


Aandacht!

Het schoolreglement regelt de relaties tussen de school en de ouders en de leerlingen. Waar in dit model sprake is van ‘de ouders’, bedoelen we ook de meerderjarige leerling (die autonoom kan optreden) of de personen die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben.

Door het schoolreglement te ondertekenen, verbinden de ouders zich ertoe de bepalingen van het schoolreglement te respecteren.

De school moet ouders informeren over wijzigingen aan het schoolreglement. De ouders moeten zich schriftelijk met de wijzigingen akkoord verklaren. Gaan ze er niet mee  akkoord, dan eindigt de inschrijving op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Een wijziging aan het schoolreglement treedt normaal gezien  slechts effectief in werking op 1 september van het daaropvolgende schooljaar. Wijzigingen die het gevolg zijn van nieuwe regelgeving kunnen echter wel in de loop van het schooljaar in werking treden.

Bij het verzamelen van gegevens over de leerling respecteert de school de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Bij de aanvang van het schooljaar, en dit uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de eerste schooldag van september, mag de keuze van levensbeschouwelijk vak gewijzigd worden. Wie van deze mogelijkheid gebruik wil maken dient, via een speciaal aanvraagformulier, een nieuw keuzeformulier aan te vragen bij de directeur of zijn afgevaardigde, en dit keuzeformulier uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de eerste schooldag van september terug bij de directeur in te leveren.


 

 

Deel 1
Informatie bij inschrijving


1       Schoolbestuur

Overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 (BS 30 september 1998) (BDGO) is het Gemeenschapsonderwijs een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid en zijn met uitsluiting van ieder ander orgaan de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht.

Het Gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn Raad van Bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs  , hierna genoemd GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap (GO!).

Het Gemeenschapsonderwijs, hierna GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap genoemd, wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen, maar die elk hun eigen bevoegdheden hebben.

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad, die verplicht wordt samengesteld (zie verder “Samenstelling van de schoolraad”.

Op het tussenniveau zijn er 28 scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur, een college van directeurs.

Raad van Bestuur van Scholengroep 17 Waasland
Voorzitter: Mevr. Erna De Graef
Ondervoorzitter: Dhr. Theo Boterberg
Raadsleden: Dhr. Ben Staes, Dhr. Christophe Van Waerebeke, Mevr. Edwine Willems, Dhr. Patrick Vaerewyck, Dhr. Marc De Soete, Dhr. Bert Duellaert, Dhr. René Stroobant.
Op het centrale niveau zijn de Raad en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd.

Adres:

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

 

Huis van het GO!

Willebroekkaai 36

1000 Brussel

Telefoon: (02)790 92 00

Fax: (02)790 92 01

E-mail: info@g-o.be

Website: http://www.g-o.be

Ons schoolteam bestaat uit:

De directeur: Veerle Hollevoet

Onderwijzend personeel (kleuteronderwijzers, onderwijzers, leermeester Lichamelijke opvoeding, leermeester bijzondere leerkracht individueel onderwijs, onderwijzer ASV, leermeester Katholieke godsdienst, leermeester Islamitische godsdienst, leermeester Protestantse godsdienst, leermeester Niet-confessionele zedenleer)

Paramedisch personeel (logopedisten, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, verpleger, kinderverzorgers)

Gon-personeel: coördinator Greet Michiels

Opvoedend personeel internaat: beheerder Ina Steenwegen

Opvoedend personeel semi-internaat: hoofdopvoedster Nancy De Clippeleir

Medisch personeel: schoolarts Dr. De Cauwer

Psychologisch personeel: Magda Van Coillie, Lise Van Hemelryck, Line Steels, Lotte Tettelin, Rebekka Joye.

Administratief personeel: Tina De Decker, Marijn De Keyzer, Carina Geeraert.

2       Pedagogisch project

Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren.

Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Daarin zijn de grote principes van onze onderwijsvisie en -strategie vastgelegd. Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.

Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind (dat op 20 november 1989 in New York werd aangenomen).

Het PPGO! streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling.

Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. Bij het begeleiden van jongeren in hun ontwikkeling leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen.

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project.

De scholen van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Informatie, coördinatie en inspraak zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van onze school in het bijzonder.

De integrale tekst van het PPGO! vind je op www.g-o.be.

3       Actief  pluralisme

Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel tijdens het levensbeschouwelijk vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen.

De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.

4        Organisatie van de schooluren en vakantieregeling

Jaarlijks ontvangen de ouders de vakantieregeling via een brief. Zie bijlage.

5       Leerlingenvervoer

Busvervoer – niet-rechthebbende leerlingen
Het principe van niet-rechthebbende leerling werd afgeschaft vanaf 26 mei 2008. Na deze datum kunnen de niet-rechthebbende leerlingen geen gebruik meer maken van het gratis leerlingenvervoer.

Leerlingen die voor deze datum gebruik maken van het gratis leerlingenvervoer als niet-rechthebbende, kunnen hiervan verder gebruik maken tot zij het basisonderwijs op onze school beëindigen.

Op de bus
1. De leerlingen moeten de begeleider gehoorzamen.
2. Zij blijven tijdens de rit op de plaats zitten die de begeleider aanduidt.
3. Er mag niet gegeten, gedronken, gesnoept of gerookt worden in de bus.
4. De leerlingen moeten op tijd klaar staan aan de voorgeschreven halte. Zo kan het vervoer vlot verlopen.
5. Zij mogen geen ramen of deuren bedienen.
6. Gebruik van spelconsoles (game-boy, psp, ed.) of muziekspelers (walkman, mp3-speler, ed.) op de bus is toegelaten.
7. Het is de leerlingen verboden de bus te verlaten aan een niet-voorgeschreven halte. Uitzonderingen hierop worden schriftelijk toegestaan door de schooldirectie na een schriftelijke vraag van de ouders.
8. De leerlingen moeten de begeleider verwittigen van een te voorziene afwezigheid.
9. Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de hoede van de begeleider. De ouders van de vervoerde leerlingen dragen vanaf dit ogenblik de volle verantwoordelijkheid. Zij moeten de nodige voorzieningen treffen om de aan hen toevertrouwde kinderen aan de halte op te vangen langs de zijde van de weg waar de bus stopt. Deze bepaling betekent geen vermindering van de bescherming die leerlingen inzake lichamelijke ongevallen volgens de schoolpolis kunnen genieten. Deze bescherming geldt steeds op de schoolweg (dit wil zeggen: gedurende de tijd die normaal nodig is en op de wegen die normaal gevolgd worden om zich te begeven naar of terug te keren van de school  of de vastgestelde verzamelplaats).
10. Wanneer de leerling het busreglement niet naleeft of zich slecht gedraagt, kan de directie de leerling tijdelijk of definitief het gebruik van de bus ontzeggen.
11. De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aan de bus aanbrengt.

6       Voor- en naschoolse opvang

Semi-internaat
Voor- en naschoolse opvang voor externe kinderen voor het buitengewoon basisonderwijs type 1, 2, 4 en 8.
Verantwoordelijke: hoofdopvoeder: De Clippeleir Nancy
E-mail: nancy.declippeleir@mpizonneken.be

Uurregeling tijdens schooljaar
Maandag 8.00u – 8.30u en 15.45u – 18.00u
Dinsdag 7.30u – 8.30u en 15.45u – 18.00u
Woensdag 7.30u – 8.30u en 12.25u – 18.00u
Donderdag 7.30u – 8.30u en 15.45u – 18.00u
Vrijdag 7.30u – 8.30u en 15.45u – 18.00u

Opvang in vakanties
1ste week van de paasvakantie
1ste week van juli
Laatste 2 weken van augustus

Internaat
Internaat van het Gemeenschapsonderwijs voor kinderen uit het Buitengewoon Onderwijs type 1, 2, 4 en 8 vanaf 2,5 jaar.

Het internaat ligt in een groene omgeving aan de rand van Sint-Niklaas. Deze ligging biedt voordelen met betrekking tot socialisatie en integratie van de kinderen in hun culturele omgeving
Het internaat is een open gemeenschap met respect voor alle democratische levensopvattingen en religieuze of filosofische overtuigingen.

Inschrijven kan het hele jaar, bij voorkeur op afspraak. Het internaat is bereikbaar op het nummer 03/780.97.38.
Kostgelden internaat:
internen MPI: € 11.00/dag
internen Baken: € 12.50/dag
Beheerder van het internaat: Ina Steenwegen
E-mail: ina.steenwegen@sgr17.net

 

7       Samenstelling van de scholengemeenschap

Onze school behoort tot scholengemeenschap.

De samenstelling van de scholengemeenschap is terug te vinden op volgende link:
http://sgr17.g-o.be

8       Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding

 

Onze school werkt samen met onderstaand centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB (voor meer info – zie bijlage 1):

ADRES CLB

CLB WAASLAND
DR. A. VERDURMESTRAAT 2

9100 SINT-NIKLAAS

http://www.go-clb.be

 

9       Algemene klachtenprocedure

1. Welke klachten kan je indienen?

 

Je klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van de school.

2. Waar kan je met je klacht terecht?

 

Heb je een klacht over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid, dan kan je die melden aan de directeur.

Je moet altijd eerst proberen om er rechtstreeks met de directeur over te praten en een oplossing te zoeken.

Kom je na dit overleg niet tot een akkoord of gaat de klacht over het optreden van de directeur zelf, dan kan je een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep of de klachtencoördinator dhr. Guy Van Lancker, Theo De Deckerlaan 2 te 9140 Temse.

Als je uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop je behandeld werd of over het resultaat van de klachtenbehandeling, kun je een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel (0800-240 50).

Wie klachten heeft in verband met discriminatie en racisme kan terecht bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding op het telefoonnummer 0800/17364. Meer informatie vind je op http://www.diversiteit.be.

Als een school weigert je kind in te schrijven, kan je klacht indienen bij de Commissie betreffende leerlingenrechten. Meer informatie vind je bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (02 553 93 82) voor het basisonderwijs.

Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kun je indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen in hun dagelijkse werking een aantal principes moeten respecteren:

–              beheersing onderwijskosten

–              eerlijke concurrentie

–              verbod op politieke activiteiten

–              beperkingen op handelsactiviteiten

–              beginselen betreffende reclame en sponsoring

Voor meer informatie kun je terecht bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (AGODI), Secretariaat-generaal,  Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 02 553 65 56 .

Via e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be.

3. Hoe dien je een klacht in?

 

Je kan je klacht melden via telefoon, brief, e-mail of fax.

Opdat je klacht kan behandeld worden, mogen de volgende gegevens niet ontbreken:

 • je naam, adres en telefoonnummer;
 • wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is;
 • in welke school het gebeurd is als je een klacht indient bij de scholengroep.
 • een algemene klacht over regelgeving
 • een klacht over feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd behandeld
 • een algemene klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid
 • een klacht over feiten die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden
 • een kennelijk ongegronde klacht
 • een klacht waarvoor je geen belang kan aantonen
 • een klacht over feiten of handelingen waarvoor je de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid nog niet hebt benut, bijvoorbeeld bij een definitieve uitsluiting (cfr. infra). Klachten over het verloop van de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid zijn wel mogelijk, bijvoorbeeld te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking.
 • een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure
 • een anonieme klacht

4. De klachtenprocedure is niet van toepassing op:

 

5. Hoe verloopt de behandeling van je klacht door de scholengroep?

 

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de directeur of algemeen directeur jou de ontvangst van je klacht.

Als je klacht niet wordt behandeld, word je daarvan met vermelding van de reden, schriftelijk op de hoogte gebracht.

Als je klacht wel wordt behandeld, dan volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek. Je klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop ze de school of scholengroep bereikt.

Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit niet dat deze beslissing wordt uitgesteld.

10 Inschrijving en leerplicht

 1. Inschrijving
 2. Gegevensdoorstroming
 3. Voorrangsregeling voor broers en zussen
 4. Weigering tot inschrijven
 5. Veranderen van school
 6. Overdracht van het multidisciplinair dossier
 7. Regelmatige leerling
 8. Leerplicht en geregeld schoolbezoek
 9. Leerplicht
 10. Eerder naar het buitengewoon onderwijs
 11. Uitstel om in het lager onderwijs te beginnen
 12. Langer in het buitengewoon lager onderwijs
 13. Regelmatig schoolbezoek

Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn/haar hele schoolloopbaan, tenzij hij / zij in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten of tenzij hij / zij zelf een andere schoolkeuze maakt.

Als een leerling van school verandert, worden leerlingengegevens automatisch overgedragen, tenzij de ouders zich, na inzage van de stukken, tegen deze overdracht verzetten. De overdracht kan enkel betrekking hebben op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. Ze gebeurt uitsluitend in het belang van de betrokken leerling en slaat nooit op gegevens met betrekking tot schending van de leefregels.

Ouders kunnen inzage krijgen in de over te dragen gegevens, indien ze er expliciet om verzoeken en hebben het recht om toelichting te krijgen. Een kopie van de gegevens kan verkregen worden tegen vergoeding. De ouders kunnen zich, na inzage van de stukken, tegen de overdracht van bepaalde documenten verzetten, behalve indien de regelgeving de overdracht verplicht stelt.

Broers en zussen of kinderen van eenzelfde leefentiteit van al ingeschreven leerlingen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar.

De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode waarin zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en op welke wijze dit moet gebeuren.

De school kan weigeren om een leerling die definitief uitgesloten werd, het lopende, het volgende en het daaropvolgende schooljaar in te schrijven in de school.

De beslissing om van school te veranderen ligt uitsluitend bij de ouders .

Bij schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni is de nieuwe inschrijving rechtsgeldig vanaf de dag waarop de directie van de nieuwe school de schoolverandering schriftelijk heeft meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school. De mededeling gebeurt ofwel bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs.

Wanneer een leerling een school voor buitengewoon onderwijs verlaat, hebben de ouders het recht om het attest van hun kind mee te nemen. Meestal wordt het attest en het inschrijvingsprotocol bij een overstap naar een andere school voor buitengewoon onderwijs rechtstreeks aan de nieuwe school bezorgd.
Het is duidelijk dat het kind slechts ingeschreven kan worden in een school die hetzelfde type van buitengewoon onderwijs aanbiedt dat vermeld staat op het attest.

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de uitschrijvende school zal daarenboven het dossier betreffende de afwezigheden doorsturen naar het CLB van de nieuwe inschrijvende school.

Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt (het vorige CLB) er voor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is dus geen toestemming van de ouders of de leerling vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen. De ouders (voor leerlingen minder dan 12 jaar) of de leerlingen (vanaf 12 jaar) kunnen verzet aantekenen tegen het doorsturen van niet verplichte gegevens bij het CLB.
Dit verzet dient schriftelijk te gebeuren binnen een termijn van 10 dagen na de mededeling waarin de ouders of de leerling op de hoogte worden gebracht van de overdracht.
Indien de ouders of de leerling zelf willen dat hun dossier sneller wordt doorgestuurd, dienen ze schriftelijk te bevestigen dat ze afzien van de wachttijd van 10 dagen.

Een regelmatige leerling is een leerling die:

 • voldoet aan de toelatingsvoorwaarden
 • slechts in 1 school is ingeschreven

In het lager onderwijs, of als leerplichtige in het kleuteronderwijs, moet de leerling bovendien voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid
 • deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd behoudens vrijstelling

Voor de minderjarige is er leerplicht gedurende de periode van twaalf jaren die aanvangt na de zomervakantie van het kalenderjaar waarin het kind 6 jaar wordt.

Net zoals in het gewoon onderwijs kan een kind dat 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar in het buitengewoon lager onderwijs ingeschreven worden. Het kind wordt automatisch leerplichtig en is onderworpen aan de controle op de leerplicht. Ouders nemen deze beslissing autonoom na kennisname van en toelichting bij de omstandig gemotiveerde adviezen van de klassenraad en van het Centrum voor leerlingenbegeleiding.

Ouders kunnen beslissen hun kind het eerste jaar van de leerplicht nog te laten volgen in het kleuteronder­wijs en pas later het lager onderwijs te laten beginnen. Het volgen van kleuteronderwijs kan nogmaals met één schooljaar worden verlengd. De ouders beslissen daarover nadat zij verplicht de adviezen en de toelichting van de klassenraad en van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding kennen. Ook in dit geval wordt van dit kind regel­ma­tig schoolbezoek ver­wacht, zoals het ver­eist is voor alle leerplichtigen.

Het buitengewoon lager onderwijs duurt in principe zeven jaar. Een leerling kan echter buitengewoon lager onderwijs blijven volgen tijdens het schooljaar dat begint in het jaar waarin hij dertien jaar wordt. Het volgen van buitengewoon lager onderwijs kan daarna nog met één schooljaar verlengd worden. De ouders beslissen daarover nadat zij het advies en de toelichting van de klassenraad en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding kennen.

De ouders zijn verplicht er op toe te zien dat hun kind vanaf het begin van de leerplicht regelmatig de school bezoekt. Onder regelmatig schoolbezoek verstaan we het volgen van alle lessen en activiteiten gedurende alle schooldagen, eventuele vrij­stellin­gen uitge­zon­derd.

[Voorbeeld: een vrijstelling voor zwemmen zal slechts worden toegestaan indien er gewichtige medische redenen worden aangevoerd die gestaafd worden door een medisch attest].

Leerlingen die niet aan één- of meerdaagse buitenschoolse activiteiten deelnemen (bos-, zeeklassen, …) zijn gedurende die periode op school aanwezig.

U kan de deelname van uw kind aan een extra-murosactiviteit weigeren door middel van een voorafgaandelijke  kennisgeving ervan aan de directeur.

In het kleuteronderwijs engageren de ouders zich ertoe dat hun kleuter in voldoende mate aanwezig is. Concreet betekent dit:

       In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs drie jaar wordt, moet hij 150 halve schooldagen aanwezig zijn geweest, of 100 halve schooldagen indien de leerling na 31 december van hetzelfde schooljaar de leeftijd van drie jaar bereikt;

       In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs vier jaar oud wordt moet hij 185 halve schooldagen zijn aanwezig geweest;

       In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs vijf jaar oud wordt moet hij 220 halve schooldagen zijn aanwezig geweest;

Het naleven van dit engagement is verplicht om het recht op een schooltoelage te behouden. Om te kunnen overstappen naar het eerste leerjaar lager onderwijs moet de leerling, die zes jaar wordt vóór 1 januari van het lopend schooljaar, minstens 220 halve dagen aanwezig geweest zijn in de derde kleuterklas van een Nederlandstalige kleuterschool of de toelating hebben van de klassenraad.

 1. Vrijstelling

In bepaalde gevallen kan de directeur een leerling voor bepaal­de lessen of vakken vrij­stelling geven. Een doktersat­test moet in principe een vrijstelling om medi­sche rede­nen staven.

De inspectie Onderwijs kan op gemotiveerd verzoek van de ouders een beslissing nemen over een tijdelijke of permanente vrijstelling van de leerplicht.

De leerplicht is bedoeld om uw kind alle kansen te geven zich te ontplooien. Een geslaagde schoolloopbaan is ook het resultaat van de samenwerking tussen de directie, de leerkrachten, de ouders en de leerlingen.


Deel 2
Decretaal verplichte informatie en regelgeving


1       Studiereglement

 1. 1Begeleiding en evaluatie

Beginsituatie en diagnose: waar start ons team de begeleiding?

 

Na de inschrijving proberen de leden van  ons begeleidingsteam zo snel mogelijk de opvoedingsbehoeften van uw kind te bepalen. Ze doen dit op basis van gegevens over zijn of haar leermoeilijkheden, gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen …

Hiervoor gaat ons team op diverse manieren te werk en gebruikt het verschillende middelen.

Ze bestuderen de informatie die vorige of andere instellingen al over uw kind hebben verzameld .

Zo nodig zullen zij deze informatie aanvullen aan de hand van bijkomende tests, dia­gnostische toetsen of observaties en via gesprekken met u. Meestal komt iemand van de school bij u op bezoek.

Niet alleen bepalen we van bij de inschrijving waar onze begeleiding aanvangt, we zullen ook blijven diagnosen stellen.

Speciale leerlingenbegeleiding. Hoe begeleiden we uw kind?

 

Na elke diagnose zetten de leerkrachten samen met de andere begeleiders de speciale leerlingenbegeleiding op die specifiek is voor het buitengewoon onderwijs.

In de klassenraden bepaalt ons team:

 • de doelen die we met uw kind willen bereiken;
 • de periode waarin we deze doelen  willen realiseren;
 • de inhoud, de aard, de duur, de frequentie van de speciale begeleiding;
 • de leergebieden;
 • de paramedische begeleiding;
 • de specifieke begeleiding door de bijzonder leermeester,
 • individueel onderwijs of remediëring van een tijdelijk acuut probleem door een individuele begeleider;
 • de didactische middelen (leerprogramma’s, methodes, audiovisuele media…) en therapieën die wij daarbij gebruiken ;
 • de pedagogische eenheden waarin uw kind zit en hoe we daarbinnen differentiëren (groeperingsvormen).
 • Het rapport: wordt drie- tot vijfmaal per jaar uitgereikt; u vindt er alle aspecten van de evaluatie zoals hierboven beschreven.De agenda of het heen-en-weerschriftje dat u meekrijgt: hier plaatsen wij informatie over uw kind of persoonlijke mededelingen.
 • Mededelingen: regelmatig geven we informatie mee over de werking van de school, bv. over schoolreizen, vakantiedagen, busvervoer…
 • Oudercontacten: sommige oudercontacten zijn gekoppeld aan het uitreiken van het rapport. Tijdens de oudercontacten kunt u spreken met elke begeleider van uw kind. In het belang van uw kind verwacht de school dat u zich engageert om altijd aanwezig te zijn op het oudercontact.
 • Ander contact met de school: wij trachten een open school te zijn. Om goed samen te werken, moeten we elkaar gemakkelijk kunnen bereiken. Als er zich pedagogische, sociale en medische problemen voordoen, kunt u altijd persoonlijk of telefonisch contact opnemen. Maar ga nooit tijdens de lessen naar de leerkracht, dat stoort de les. Kom voor of na de lessen en maak vooraf een afspraak. U hoeft ook niet een oudercontactavond af te wachten om problemen te bespreken. Laat problemen nooit aanslepen, neem dadelijk contact op met onze school.

In het basisonderwijs van een school voor buitengewoon onderwijs kunnen de pedagogische eenheden verschillen naargelang van :

•             het  onderwijsniveau en -type;

•             het leergebied.

Al deze opties vinden hun neerslag in groepshandelingsplannen en individuele handelingsplannen en passen in het kader van het pedagogisch project van onze school. Het pedagogisch project vindt zijn neerslag in een schoolwerkplan.

Evaluatie: wat hebben we bereikt?

 

Elke evaluatie is erop gericht bruikbare informatie te verkrijgen over het niveau en de vorderingen van elke leerling ten aanzien van de vooropgestelde doelen. Aan de hand van die informatie nemen wij nieuwe beslissingen over hoe wij elk kind verder begeleiden.

De individuele leerling en de groep vormen een pedagogische eenheid. De leerkrachten evalueren uw kind en de groep permanent en periodiek.

Het begeleidingsteam evalueert uw kind periodiek tijdens de klassenraad.

Wij evalueren niet enkel kennis en vaardigheden, maar ook gedragingen en houdingen zoals inzet, zelfstandigheid, initiatief, nauwkeurigheid, zorg en orde, sociaal gedrag, tempo…

Om te evalueren kunnen we gebruik maken van observaties, gesprekken, opdrachten, tests en toetsen. Voor elke onderwijsvorm en elk onderwijsniveau hanteert onze school voor een aangepast evaluatiesysteem en leerlingvolgsysteem.

Informatie en communicatie: hoe houden we elkaar op de hoogte?

 

Als ouder blijft u steeds op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en de gebeurtenissen in de school.

Er zijn verschillende manieren om u te informeren:

 1. Inzagerecht, recht op toelichting en kopierecht
 • Op het oudercontact zal u natuurlijk de nodige toelichting bekomen aangaande de (evaluatie)gegevens die betrekking hebben op uw kind. U kan evenwel ook een afspraak maken om toelichting te bekomen, over (verbetering van) huistaken, of over andere leerling specifieke gegevens van uw kind. U heeft het recht voornoemde stukken in te kijken.  Indien evenwel gegevens van een derde kind betrokken zijn, heeft u toegang tot deze gegevens via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. Mocht u na de toelichting nog kopie wensen van de leerling gegevens, die enkel op uw kind betrekking hebben, dan zal u [tegen betaling van kostprijs ][1] kopie worden verstrekt. U verkrijgt deze kopies ten persoonlijke titel.  De kopies dienen dus vertrouwelijk behandeld te worden en mogen niet worden verspreid. Ouders engageren zich derhalve om deze kopies niet openbaar te maken,  en enkel te gebruiken in de private sfeer in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling.

Inzagerecht

U hebt het recht de volgende documenten in te zien:

 • het individuele leerlingendossier dat alle relevante informatie over uw kind bijhoudt. Wij vragen u wel dat u hiervoor een afspraak met de directeur maakt.
  Dit recht vervalt als het beroepsgeheim dit niet toelaat of als er zeer ernstige tegenindicaties zijn.
 • de individuele handelingsplannen;
 • de groepswerkplannen;
 • de verbeterde schriftelijke kopijen van toetsen, proeven en examens van uw kind.

U hebt recht op overleg over de individuele handelingsplannen.

Participatie

U kunt rechtstreeks betrokken worden bij het klasgebeuren door bijvoorbeeld mee te werken aan activiteiten.

 1. 3Sanctionering van de studies

Een attest voor het buitengewoon lager onderwijs wordt uitgereikt aan alle leerlingen die de school verlaten.

Getuigschrift basisonderwijs

Het getuigschrift basisonderwijs kan ook in het buitengewoon onderwijs behaald worden. Als het wordt toegekend, is het dus gelijkwaardig aan het getuigschrift behaald in het gewoon lager onderwijs.

Het getuigschrift kan uitgereikt worden als de onderwijsinspectie de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan als gelijkwaardig beschouwt aan die van het gewoon lager onderwijs. Het is de klassenraad die beslist tot uitreiking van dit getuigschrift.

2       Beroepsprocedure tegen het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs

De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen.

 1. Bezwaar
 2. Beroep
 3. Beslissing van de beroepscommissie

De beslissing van de klassenraad om een getuigschrift basisonderwijs niet  toe te kennen, kan door de ouders worden betwist. Binnen een termijn van drie dagen, zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend, volgend op de dag waarop de beslissing van niet uitreiken aan de ouders wordt kenbaar gemaakt, kunnen de ouders die deze beslissing betwisten een persoonlijk onderhoud met de directeur of zijn afgevaardigde aanvragen om hun bezwaren kenbaar te maken. De datum van het gesprek wordt hen schriftelijk meegedeeld.

Tijdens het gesprek kunnen de ouders het dossier inkijken en worden de elementen aangegeven die hebben geleid tot de genomen beslissing. Van dit overleg wordt een schriftelijke neerslag gemaakt.

Na het gesprek zijn er volgende  scenario’s mogelijk:

–              De ouders zijn ervan overtuigd dat de klassenraad de juiste beslissing heeft genomen en trekken de betwisting in.

–              De directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad opnieuw te laten samenkomen, waarna de klassenraad  beslist om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.

–              De directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen.

De ouders nemen kennis van de beslissing om de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen, of nemen de beslissing  van de klassenraad die opnieuw is samengekomen schriftelijk in ontvangst. Als de ouders de beslissing niet in ontvangst nemen op de voorziene termijn, beschouwen we de beslissing als ontvangen. De school wijst de ouders schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep.

De beroepsmogelijkheid ontstaat pas, nadat via overleg tussen de partijen werd gepoogd om constructief tot een oplossing te komen.

Als na het overleg met de directeur of zijn afgevaardigde of nadat de klassenraad opnieuw is samengekomen, de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders schriftelijk (gedateerd en ondertekend; met beschrijving van de feiten en het voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren) beroep instellen bij de algemeen directeur van de scholengroep binnen een termijn van drie dagen, zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend, binnen de 3 dagen nadat het resultaat van het overleg of nadat de beslissing van de klassenraad aan de ouders schriftelijk werd  medegedeeld.

De ouders doen dit het best via een aangetekende zending: op die manier kunnen zij bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben ingediend.

De algemeen directeur stelt de beroepscommissie samen en roept deze zo vlug mogelijk samen.
De beroepscommissie bestaat uit:

 • interne leden:
  Leden van de klassenraad die beslisten het getuigschrift niet toe te kennen. De directeur of zijn afgevaardigde maken in ieder geval deel uit van de beroepscommissie. Hieraan kan een lid van de raad van bestuur of de algemeen directeur worden toegevoegd.
 • externe leden:
  Dit zijn personen die extern zijn aan het schoolbestuur en aan de school die beslisten het getuigschrift basisonderwijs niet uit te reiken. Dit kan een directeur of een leerkracht van een andere school van de scholengroep zijn, een lid van de ouderraad, een lid van de schoolraad met uitzondering van de geleding personeel van de school die besliste het getuigschrift basisonderwijs niet uit te reiken, …

Een lid dat vanuit zijn hoedanigheden intern is, kan nooit behoren tot de geleding van de externen.
De voorzitter van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid onder de externe leden.

Elk lid van de beroepscommissie is stemgerechtigd.

Bij de stemming is het aantal stemgerechtigde interne leden gelijk aan het aantal stemgerechtigde externe leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.

De ouders worden door de beroepscommissie  gehoord. Ook de leden van de klassenraad kunnen worden gehoord.

De behandeling van het beroep door de beroepscommissie leidt tot:

een gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laattijdige indiening of het niet voldoen aan de vormvereisten

een  bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs

de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs

Elk lid van de beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen.

Het resultaat van het beroep wordt aan de ouders schriftelijk  en gemotiveerd ter kennis gebracht uiterlijk op 15 september met vermelding van de verdere beroepsmogelijkheid.

Binnen het GO! zelf is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk.

 1. Annulatieberoep

Als de beroepsprocedure binnen het GO! is uitgeput, kunnen de ouders bij de Raad van State een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging indienen. Zij hebben hiervoor zestig kalenderdagen de tijd vanaf het moment dat zij kennis namen van de beslissing van de  beroepscommissie.
Deze procedure heeft geen opschortende werking. De betwiste beslissing kan dus onmiddellijk uitgevoerd worden.

3       Engagementsverklaring

Dit is een geheel van wederzijdse engagementen die de school en je ouders aangaan. Het gaat over engagementen in verband met hun aanwezigheid op het oudercontact, jouw voldoende aanwezigheid op school, jouw individuele begeleiding als leerling en de houding tegenover de Nederlandse taal, onze onderwijstaal.

Wanneer je ouders het schoolreglement  ondertekenen, gaan ze ermee akkoord om hier constructief aan mee te werken. Ook onze school engageert zich ten aanzien van deze  thema’s.

 

1e engagement: oudercontact

We organiseren geregeld oudercontacten op school die we al van bij het begin van het

schooljaar aankondigen. We verwachten van je ouders dat ze zich engageren om op het oudercontact aanwezig te zijn. Voor ons is dit immers een belangrijk moment om hen te informeren. Kunnen je ouders niet op het oudercontact aanwezig zijn, dan engageert onze school zich om naar een andere mogelijkheid te zoeken en een oplossing te bedenken.

2e engagement: voldoende aanwezigheid

Je ouders engageren zich om ervoor te zorgen dat je (tijdig) op school bent of contacteren de school tijdig als je om één of andere reden niet aanwezig kunt zijn. De school engageert zich om samen met je ouders te zoeken naar oplossingen bij problematische afwezigheden (zie onderdeel ‘problematische afwezigheden’).

3e engagement: individuele leerlingbegeleiding

We engageren ons om in overleg met je ouders jouw individuele begeleiding uit te tekenen. We zullen je ouders duidelijk informeren over wat de school aanbiedt en wat de school van je verwacht. Wij verwachten dat je ouders ingaan op onze vraag tot overleg om actief mee te werken aan de vormen van individuele leerlingbegeleiding die de school aanbiedt en om de gemaakte afspraken na te leven. We verwachten ook dat je ouders met ons contact opnemen  als ze vragen hebben of zich zorgen maken over jou en engageren ons ertoe om daarover samen in gesprek te gaan.

4e engagement: engagement ten opzichte van de onderwijstaal

Onze school erkent en respecteert de anderstaligheid van sommige ouders en leerlingen. We stellen alles in het werk voor een goede communicatie met de ouders. Voor ons is de boodschap belangrijker dan de vorm. Je hebt gekozen voor  Nederlandstalig onderwijs. Onze school verwacht dan ook  een positief engagement tegenover deze onderwijstaal. Onze school kan bijvoorbeeld anderstalige ouders en leerlingen begeleiden naar naschoolse en buitenschoolse Nederlandstalige activiteiten en/of initiatieven.

5e engagement : taalachterstand

We verwachten van de ouders dat zij zich  positief opstellen ten aanzien van bijkomende inspanningen die onze school levert om de taalachterstand van leerlingen weg te werken.

4       Bijdrageregeling

In het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt aan de ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch bijdragen voor kosten die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen na te streven of de eindtermen te behalen. De materialen die hiervoor nodig zijn, krijgen de leerlingen kosteloos in gebruik, ze blijven eigendom van de school. Worden de materialen beschadigd of raken ze zoek, dan  worden ze vervangen op kosten van de ouders.

Lijst met materialen Voorbeelden
Bewegingsmateriaal Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers,…
Constructiemateriaal Karton, hout, hechtingen, gereedschap,
katrollen, tandwielen, bouwdozen,…
Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes,
fotokopieën, software
ICT-materiaal Computers inclusief internet, tv, radio, telefoon,…
Informatiebronnen (Verklarend) woordenboek, (kinder)krant,
jeugdencyclopedie, documentatiecentrum,
cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal,…
Kinderliteratuur Prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans,
poëzie, strips,…
Knutselmateriaal Lijm, schaar, grondstoffen, textiel,…
Leer- en ontwikkelingsmateriaal Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspellen,
materiaal voor sociaal-emotionele ontwikkeling,…
Meetmateriaal Lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek,
klok (analoog en digitaal), thermometer, weegschaal,…
Multimediamateriaal Audiovisuele toestellen, fototoestel, casetterecorder,
dvd-speler,…
Muziekinstrumenten Trommels, fluiten,…
Planningsmateriaal Schoolagenda, kalender, dagindeling,…
Schrijfgerief Potlood, pen,…
Tekengerief Stiften, kleurpotloden, verf, penselen,…
Atlas
Globe
KaartenKompas
Passer
Tweetalige alfabetische woordenlijst Zakrekenmachine

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen.

In bijlage vindt u een lijst van de ouderbijdragen die de school u tijdens het schooljaar kan aanrekenen.    

Deze lijst werd opgesteld door de school  na overleg met de schoolraad.

Deze lijst vermeldt de verschillende categorieën kosten:

 • De scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor eendaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd,…). Ook de zwembeurten behoren tot deze categorie (behalve het één jaar verplicht aan te bieden gratis zwemonderricht).
  Per schooljaar mag de school voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van  25 euro voor de kleuters en 70 euro in het lager onderwijs. Dit zijn basisbedragen die worden aangepast ingevolge de gezondheidsindex. 
 • De minder scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd. Dit zijn de GWP’s zoals bos-, zee-, boerderij-, plattelandsklassen, …
 • De diensten die de school vrijblijvend aanbiedt alsook een raming van de kostprijs ervan. We denken hierbij aan toezicht, warme maaltijden, drankjes, leerlingenvervoer, activiteiten op woensdagnamiddag, …
  De kostprijs die de school hiervoor aanrekent moet in verhouding staan tot de geleverde prestaties.

Voor dit soort activiteiten mag de school in de kleuterafdeling aan de ouders geen bijdrage meer vragen (dus 0 euro) en in de lagere school nog slechts 405 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs. Ook dit bedrag dient te worden aangepast aan de gezondheidsindex.

 • Onze school heeft in overleg met de schoolraad en het LOP een engagement, namelijk “code kostenbeheer stad Sint-Niklaas” aangegaan om betaalbare schoolrekeningen aan te moedigen. Er wordt ook gewerkt met de kansenpas.

OPGELET! De gezondheidsindex wordt  in maart 2014 aangepast!

 

5       Participatie

Wij hechten veel belang aan de participatie van alle personen die bij de school betrokken zijn. Daarom is er voor iedere geleding een participatieorgaan.

       De pedagogische raad: een adviesorgaan dat bevoegd is voor pedagogische aangelegenheden en bestaat uit het personeel van onze school.

       De leerlingenraad : In elke lagere school kan een leerlingenraad opgericht worden. De oprichting is verplicht wanneer ten minste tien procent van de leerlingen van de leeftijdsgroep elf- tot dertienjarigen erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie leerlingen betreft.

       De ouderraad (oudercomité): de ouderraad wordt verkozen door en uit de ouders

       Wij hechten veel belang aan de participatie van allen die bij de school betrokken zijn. Daarom is er voor iedere geleding een participatieorgaan.

       Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld.
De schoolraad is samengesteld uit:

 • 3 leden verkozen door en uit het personeel;
 • 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
 • 3 leden verkozen door en uit de ouders;
 • de directeur van de school.

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

Leden rechtstreeks verkozen uit de personeelsleden:
De Clippeleir Nancy
Blindeman Guido
Joye Rebekka

Leden rechtstreeks verkozen uit de ouders:
Vanden Bossche Marisa
Peeters Gitte
Baitar Redouan

Leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus:
De Meester Conny
Bryssinck Herman

De directeur van de school:
Hollevoet Veerle

6       Rookbeleid

In onze school geldt een algemeen rookverbod.
De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtbeleid.

7       Reclame en sponsoring

Reclame zijn mededelingen die tot doel hebben de verkoop te bevorderen. Sponsoring houdt een bijdrage in die tot doel heeft de bekendheid te verhogen.

Reclame en sponsoring door derden zijn toegestaan binnen onze school, voor zover ze niet onverenigbaar zijn met de onderwijskundige en pedagogische taken van de school en voor zover ze de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van onze school niet schaden.

Elke aanvraag tot reclame en sponsoring zal worden voorgelegd aan de schoolraad die hierover zal adviseren.

8       Extra – muros activiteiten

Onze school richt jaarlijks een aantal activiteiten in die tot doel hebben het aanbieden van de leerstof te verlevendigen. Deze buitenschoolse activiteiten worden in bijlage verder gespecificeerd. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk kinderen aan de extra-muros activiteit te laten deelnemen. Leerplichtige leerlingen die niet deelnemen aan een buitenschoolse activiteit, dienen gedurende die periode op school aanwezig te zijn. De school zal voor deze leerlingen vervangende activiteiten organiseren.  Indien u beslist om uw kind niet mee te laten gaan op een buitenschoolse activiteit van een (of meer) volledige dag(en), dan dient  u deze weigering voorafgaandelijke en schriftelijk ter kennis te brengen aan de directie van de school.

9       Afwezigheden

In het kleuteronderwijs is het wenselijk dat de ouders (tijdig) de leerkracht informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de leerplicht in het kleuteronderwijs doorbrengen, geldt dezelfde regeling als in het lager onderwijs.

Concreet betekent dit:

 • In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs zes jaar oud wordt niet meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn geweest;
 • In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs zeven jaar oud wordt niet meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn geweest;

De leerplicht veronderstelt dat een leerling op school is van 1 september tot en met 30 juni (behoudens de schoolvakanties). Het ligt niet in de bedoeling dat aan ouders toestemming wordt gegeven om vroeger met vakantie te vertrekken of om later uit vakantie terug te keren.

In het lager onderwijs geldt de volgende regeling met betrekking tot afwezigheden .

 1. Gewettigde afwezigheid
 2. Afwezigheid om medische redenen

In het lager onderwijs kan een leerling om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn.

Verklaring door de ouders

Als de ziekte een periode van 3 opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijdt, volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd door de ouders.

Een dergelijke verklaring kan echter hoogstens viermaal per schooljaar aangewend worden (behalve bij chronisch zieke kinderen).

Medisch attest

Een medisch attest is vereist:

 • als de ziekte een periode van 3 opeenvolgende kalenderdagen overschrijdt;
 • als de leerling al viermaal in hetzelfde schooljaar een verklaring heeft ingediend voor een ziekteperiode van 3 of minder kalenderdagen;
 • bij een afwezigheid tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de Kerst-, de krokus, de Paas- of de zomervakantie
 • wanneer de leerling terug op school komt;
 • door het attest onmiddellijk aan de school te bezorgen als het een periode van meer dan 10 opeenvolgende lesdagen betreft.
 • uitgereikt wordt door een geneesheer, geneesheer-specialist, een psychiater, een orthodontist, een tandarts of door de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo;
 • duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is;
 • de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het adres, telefoonnummer en RIZIV-nummer van de verstrekker;
 • aangeeft wat de gevolgen zijn van de ziekte voor bepaalde lessen;
 • de begin- en de einddatum aangeeft van de ziekteperiode, met in desbetreffend geval de vermelding van voor-of namiddag.

Alle afwezigheden om medische redenen moeten worden gewettigd:

Het medisch attest is pas rechtsgeldig als het:

Eenzelfde medische behandeling met verschillende afwezigheden tot gevolg:

 • hiervoor volstaat één medisch attest waarop de verschillende afwezigheden zo gedetailleerd mogelijk worden vermeld.
  Voor bepaalde chronische ziektebeelden die leiden tot verschillende afwezigheden zonder dat een doktersconsultatie noodzakelijk is, kan één medisch attest volstaan na samenspraak met de CLB-arts.
  Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.
 • Er werd een uniform medisch attest ontworpen voor wie niet deelneemt aan de lessen lichamelijke opvoeding.
 • Als de leerling niet kan deelnemen aan deze lessen, moet dit attest door de huisarts meegegeven worden zodat de school kan uitmaken wat wel en wat niet kan in deze lessen.
 • Bij langdurige afwezigheid in deze lessen, bestaat een specifiek formulier.
  Hierin vraagt het CLB een her evaluatie aan de behandelende geneesheer.

Men kan ook de “modelbrief aan de ouders” toevoegen als bijlage aan het schoolreglement (BaO/2002/11) ipv deze rubriek over de vormen van afwezigheid.

Het medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school

Indien om medische reden bepaalde oefeningen of het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dat tenslotte tot de basisvorming behoort, niet kan worden gevolgd, dan blijft de verplichting dat de betrokken leerling op zijn minst de cursus theoretisch benadert op de wijze waartoe de vakleraar beslist.

 1. Afwezigheden om levensbeschouwelijke redenen

Gelet op de eigen levensbeschouwelijke overtuiging van de leerling en mits akkoord van de directeur kan de leerling afwezig zijn bij de verstrekking van het vak godsdienst of niet-confessionele zedenleer.

In voorkomend geval:

 • Zal de leerling de vrijgekomen lestijden besteden aan de studie van de eigen levensbeschouwing;
 • Is een afwezigheid op school tijdens deze lestijden dus niet toegelaten.
 1. Van rechtswege gewettigde afwezigheden op basis van diverse redenen

De afwezigheid om één van aangegeven redenen mits overhandiging aan de school van, naargelang van het geval, een verklaring van de betrokken personen of een officieel document dat de reden van de afwezigheid opgeeft.

 • Om een familieraad bij te wonen;
 • om een begrafenis of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont.
  Het betreft hier enkel de dag van de begrafenis zelf. Indien het bijwonen van de begrafenis een afwezigheid van meer dan één dag vergt (vb. in het buitenland) dan is voor die bijkomende dag steeds een toestemming van de directie vereist;
 • als de school door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk is;
 • om voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of een dagvaarding;
 • als gevolg van maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming;
 • om feestdagen te beleven die inherent zijn aan zijn of haar door de Grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging.
 1. Afwezigheden om diverse redenen mits akkoord van de directeur

De afwezigheid om bovenstaande reden kan slechts mits akkoord van de directeur en mits overhandiging van, al naargelang het geval, een verklaring van de betrokken personen of een officieel document.
Bij het toestaan van dergelijke afwezigheden zal de directeur rekening houden met het belang van de leerling, dan wel met het belang van de schoolgemeenschap.

 • Voor een rouwperiode na de begrafenis van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of van een persoon die onder hetzelfde dak woont of om de begrafenis van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad in het buitenland bij te wonen;
 • Om actief deel te nemen aan culturele en/of sportmanifestaties in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging;
 • Om persoonlijke redenen, in echt uitzonderlijke omstandigheden; voor deze afwezigheid moet de directeur vooraf zijn akkoord verleend hebben.
 • Deelname aan time-out projecten.
 1. Afwezigheden tijdens extra -murosactiviteiten

 

 • U heeft het recht om uw kind niet mee te laten gaan op extra- murosactiviteiten van een volledige dag of meer, op voorwaarde dat u deze weigering vóór de betrokken activiteit schriftelijk kenbaar maakt aan de directeur.
 • Studie-uitstappen, stages, theater- of filmvoorstellingen, gezamenlijke bezoeken aan musea, enz … worden tot de normale schoolactiviteiten gerekend.
 • De leerlingen die niet deelnemen aan de extra-murosactiviteiten dienen wel degelijk aanwezig te zijn op school; voor hen zullen vervangende activiteiten worden georganiseerd.
 • Activiteiten die volledig buiten de schooluren vallen, zijn geen extra-murosactiviteiten.
 1. In uitzonderlijke gevallen de afwezigheid van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en – artiesten en woonwagenbewoners, om de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen ( de zgn. ‘trekperiodes’)

Afwezigheid op basis van een overeenkomst tussen de ‘ankerschool’ en de ouders

 • In principe moeten deze kinderen elke dag aanwezig zijn op school.
 • In uitzonderlijke omstandigheden kunnen kinderen die met hun ouders meereizen gedurende de zogenaamde ‘trekperiodes’, genieten van deze vorm van tijdelijk huisonderwijs, ondersteund vanuit een ‘ankerschool’.
 • Afwezigheid van deze kinderen is gewettigd mits:
  • De school tijdens de afwezigheid voor een vorm van onderwijs op afstand zorgt;
  • De school, maar ook de ouders, zich engageren dat er regelmatig contact is over het leren van het kind.
 1. 2Anti-spijbelbeleid
 2. 3Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden
  1. Afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval (die niet behoort tot situaties die vallen onder b) hieronder, en dit gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen. Daartoe is een verklaring van de ouders nodig waaruit blijkt waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaats vinden. Daartoe is een verklaring van de ouders nodig waaruit blijkt waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaats vinden. Ook moet er  een medisch attest zijn waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt. Uit het advies geformuleerd door het centrum voor leerlingbegeleiding (na overleg met de klassenraad en de ouders) moet blijken waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaats vinden. De directeur verleent toestemming voor afwezigheid voor de periode welke in het medisch attest werd vermeld.
  2. De afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen voor de behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose .Een bewijs van deze diagnose moet terug te vinden zijn in het revalidatiedossier voor deze leerling op school. Indien dit voor specifieke diagnoses omwille van privacy (persoonsgegevens betreffende de gezondheid) niet mogelijk is, kan het bewijs geleverd worden op basis van een verklaring van het CLB dat het een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose zoals omschreven in artikel 5, 4° van het BVR tot vaststelling van de operationele doelen van CLB.

Ongewettigd afwezig blijven van school helpt niet om problemen op te lossen. Als er een probleem is, zal de school samen met het CLB helpen om een oplossing te vinden.

Wanneer de school vaststelt dat de leerling spijbelt, neemt zij contact op met de ouders. Blijft de leerling verder spijbelen, dan contacteert de school, in ieder geval na tien halve lesdagen ongewettigde afwezigheid, het CLB en wordt er een begeleidingsdossier opgemaakt. Problematische afwezigheden kunnen er toe leiden dat de schooltoelage wordt ingetrokken.

Het aantal problematische afwezigheden die de leerling in de loop van het schooljaar heeft opgebouwd, wordt overgedragen bij schoolverandering. Verzet is niet mogelijk.

Een groeiend aantal ouders doet beroep op schoolexterne hulpverleners.

De directeur van een school kan een afwezigheid van een leerling toestaan omwille van revalidatie tijdens de lestijden. Deze revalidatie dient te worden uitgevoerd door bij wet gemachtigde hulpverleners.

De regelgeving onderscheidt 2 situaties:

Hier wordt een vierledige procedure voorzien waarbij vooral het advies van het C.L.B. in overleg met de klassenraad en de ouders belangrijk is. Het advies van het C.L.B. moet motiveren  waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daar geen antwoord op kan geven. Tevens dient te worden vermeld dat de revalidatietussenkomsten  niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod.  Er dient een samenwerkingsovereenkomst te worden opgesteld tussen de school en de revalidatieverstrekker aangaande de wijze waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en aan het centrum van leerlingenbegeleiding (met in acht name van de privacy wetgeving).  De toestemming van de directeur dient  jaarlijks vernieuwd  en wordt gemotiveerd rekening houdend met het evaluatieverslag.

In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het C.L.B. in overleg met de klassenraad en de ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor de leerplichtige kleuters uitgebreid worden tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen.

10 Onderwijs voor zieke kinderen– tijdelijk onderwijs aan huis

Onderwijs aan huis is mogelijk wanneer de leerling een relatief lange periode gedurende het schooljaar op school afwezig is wegens ziekte of ongeval en hierdoor tijdelijk onmogelijk of minder dan halftijds de lessen kan volgen op school.

Om voor tijdelijk onderwijs aan huis in aanmerking te komen moeten alle volgende voorwaarden gezamenlijk worden vervuld:

 • De leerling is meer dan 21 kalenderdagen (schooljaaroverschrijdend) ononderbroken afwezig op school wegens ziekte of ongeval.
  Wanneer de leerling de lesbijwoning op school hervat, maar binnen een termijn van 3 maanden opnieuw afwezig is wegens ziekte of ongeval, dan geldt er geen wachttijd, maar gaat het recht op tijdelijk onderwijs aan huis onmiddellijk in.
  Uitzondering: chronisch zieke kinderen hebben recht op vier uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid.
 • De ouders moeten de vraag voor onderwijs aan huis schriftelijk formuleren en staven met een medisch attest. De aanvraag gebeurt door middel van een formulier dat door de school ter beschikking wordt gesteld.
 • De afstand tussen de school/vestigingsplaats en de verblijfplaats van betrokken leerlingen is ten hoogste 20 kilometer.
 • Dit recht wordt uitgebreid tot de leerlingen die 5 jaar geworden zijn voor 1 januari van het lopende jaar.

Als uw kind opgenomen is in een ziekenhuis of preventorium waaraan een ziekenhuisschool verbonden is of opgenomen is in een  K-dienst:

 • wordt de thuisschool tijdelijk ontslagen van de verplichting om onderwijs aan huis te organiseren;
 • als uw kind tussen twee behandelingen of tijdens een herstelperiode na de opname niet naar school kan, zal de thuisschool aansluitend onderwijs aan huis organiseren.

11 Leefregels

Een goede samenwerking tussen kind, ouder en personeel van de school is een noodzakelijke voorwaarde voor een vlot functioneren. Als deze samenwerking niet volgens de afspraken verloopt, kan de school passende maatregelen nemen.

Voor kleuters die niet leerplichtig zijn, passen deze maatregelen volledig in de speciale begeleiding zoals hiervoor uiteengezet. Bijgevolg wordt normaliter niet in een orde- en tuchtregeling voor kleuters voorzien.

Leerplichtige kinderen die  in het buitengewoon kleuteronderwijs zitten, kunnen niet worden geschorst of uitgesloten.

Bij leerplichtigen in het buitengewoon lager onderwijs geldt het principe dat de leerling de gevolgen voor zijn/haar daden draagt:

 • wie iets opzettelijk of door verregaande onachtzaamheid beschadigt, moet het vergoeden of herstellen
 • wie iets besmeurt, moet het reinigen
 • wie afval achterlaat, moet het opruimen

Bij leerplichtigen in het buitengewoon lager onderwijs kunnen er maatregelen genomen worden.

 1. Ordemaatregelen
 2. Bewarende maatregel
 3. Tuchtmaatregelen

Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke ordemaatregelen.

Ordemaatregelen die zowel door de directeur als door alle leraars en therapeuten en opvoedend personeel kunnen genomen worden.

 een waarschuwing mondeling met vermelding in de schoolagenda
een vermaning nota in de agenda met eventueel een strafwerk. Elke aanmerking of strafwerk wordt getekend door de ouders
straftaak Extra schriftelijke of praktische taak. Deze taak wordt aan de ouders gemeld via de agenda. De vermelding wordt door de ouders ondertekend.
tijdelijke verwijdering uit de les/studie Tot het einde van de les/studie. Ondertussen kan krijgt de leerling een strafwerk of een taak krijgen. We brengen de ouders op de hoogte van de tijdelijke verwijdering uit de les/studie via de agenda. Deze wordt door de ouders ondertekend.

 

Ordemaatregelen die enkel door de directeur  kunnen genomen worden

begeleidingsovereenkomst
 • leerlingen die herhaaldelijk in de fout gaan, krijgen een contract waarin omschreven wordt wat uitdrukkelijk van de leerling wordt verwacht en wat de gevolgen zijn van het niet naleven van de bepalingen. Het contract heeft een beperkte duur, wordt geregeld geëvalueerd en leidt uiteindelijk al dan niet tot het opstarten van een tuchtprocedure.
 • Schriftelijk meegedeeld aan de ouders.

Binnen de drie lesdagen na kennisname van de ordemaatregel hebben de ouders recht op overleg met de directeur.

Tegen een ordemaatregel kan geen beroep aangetekend worden.

Preventieve schorsing

In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan de directeur of zijn afgevaardigde een leerplichtige leerling lager onderwijs preventief schorsen, d.w.z. voorlopig uit de school sluiten.

Deze  bewarende maatregel geldt maximaal 5 opeenvolgende schooldagen. De directeur of zijn afgevaardigde kan beslissen om de desbetreffende periode éénmalig met 5 opeenvolgende schooldagen te verlengen indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet kan worden afgerond binnen deze periode

De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt aan de ouders ter kennis gebracht.

De school voorziet  opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is.

Tegen een bewarende maatregel kan geen beroep aangetekend worden.

De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel nemen als het gedrag werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of de verwezenlijking van het eigen opvoedingsproject van onze school in het gedrang brengt.

De directeur of zijn afgevaardigde zal slechts tuchtmaatregelen nemen als de maatregelen van orde geen effect hebben of bij zeer ernstige overtredingen. Hieronder vallen onder meer overtredingen zoals:

           opzettelijk slagen en verwondingen toebrengen,

          opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden,

          opzettelijk en blijvend de lessen en activiteiten storen,

          zware schade toebrengen

          diefstal plegen,

          bezit, verhandelen of gebruik van drugs, alcohol of sigaretten,

          seksueel grensoverschrijdend gedrag,

         

 1. Soorten

 

 • Een tijdelijke uitsluiting uit alle lessen voor een minimale duur van één schooldag en voor een maximale duur van 15 opeenvolgende schooldagen.  De directeur of zijn afgevaardigde spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de klassenraad. De school voorziet  opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is.
 • Een definitieve uitsluiting uit de school. De directeur of zijn afgevaardigde spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de klassenraad waarin ook het CLB is vertegenwoordigd.

Een definitieve uitsluiting gaat onmiddellijk in na de schriftelijke kennisgeving aan de ouders van de leerling tijdens het schooljaar en uiterlijk op 31 augustus.

Als de leerling vóór 30 juni definitief wordt uitgesloten, blijf deze in onze school ingeschreven tot aan de inschrijving in een andere school. Uiterlijk 1 maand, vakantieperioden tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van definitieve uitsluiting wordt de leerling hoe dan ook uitgeschreven.

De uitsluiting op zich doet geen afbreuk aan het statuut als regelmatige leerling. Samen met het begeleidende CLB zal de school de leerling actief helpen zoeken naar een andere school. [      de school bepaalt of de aanwezigheid van de leerling verplicht is of niet. Indien de ouders vragen om opvang en de school acht dit niet haalbaar, motiveert zij dit en deelt dit schriftelijk mee aan de ouders      ]  .

Bij manifeste onwil om op het aanbod van verandering van school in te gaan, kan de school de leerling uitschrijven.

Hou er ook rekening mee dat een leerling die uit de [      school/campus.      ] uitgesloten werd, het lopende, volgende schooljaar én het daaropvolgende schooljaar geweigerd kan worden in de school/campus. [      Dit geldt ook voor de school of scholen waar onze school mee samenwerkt, voor zover de controversiële handelingen zich in die andere school hebben voorgedaan.      ]

 

 

 1. Regels
 2. Intern beroep bij tijdelijke uitsluiting
 3. Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting
 4. Opstarten van het beroep

Algemene principes bij tijdelijke en definitieve uitsluiting:

De tijdelijke en definitieve uitsluiting kunnen alleen uitgevoerd worden na een procedure die de rechten van verdediging waarborgt, mits respect van volgende principes:

1° het voorafgaand advies van de klassenraad moet worden ingewonnen. In geval van een definitieve uitsluiting moet de klassenraad uitgebreid worden met een vertegenwoordiger van het CLB, die een adviserende stem heeft.

2° De intentie tot het nemen van een tuchtmaatregel wordt door de school schriftelijk aan de ouders gemeld

3° De ouders en de leerling hebben vervolgens inzage in het tuchtdossier van de leerling, met inbegrip van het advies van de klassenraad, en worden gehoord. Zij kunnen eventueel bijgestaan worden door een vertrouwenspersoon.

4°De tuchtstraf moet pedagogisch verantwoord zijn en in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten.

5° De beslissing tot tijdelijke of definitieve uitsluiting wordt genomen door de directeur of zijn afgevaardigde. Deze beslissing wordt schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd aan de ouders ter kennis gebracht vóór het ingaan van de tuchtmaatregel met vermelding van de datum waarop de maatregel ingaat.

6° De school vermeldt in de kennisgeving van de definitieve beslissing de mogelijkheid tot het instellen van het beroep en neemt de desbetreffende bepalingen uit het schoolreglement op in die kennisgeving

7° Het tuchtdossier en de tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van de ene school naar de andere school.

8° Er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen.

De ouders beschikken over de mogelijkheid om binnen de 3 dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na kennisname van de tuchtmaatregel schriftelijk een beroep bij de algemeen directeur in te dienen. Het onderhoud met de algemeen directeur vindt plaats binnen de 3 dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na ontvangst van het beroep.

De ouders kunnen bij dit onderhoud redenen aanhalen om de uitsluiting in te trekken.

De algemeen directeur beslist de dag na het onderhoud of de beslissing al dan niet gehandhaafd blijft. De algemeen directeur brengt de ouders binnen de 3 dagen na het overleg schriftelijk op de hoogte van deze beslissing.

Alleen tegen de definitieve uitsluiting kan bij een beroepscommissie in beroep worden gegaan.

 • De ouders moeten het beroep schriftelijk (gedateerd en ondertekend; met omschrijving van het voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren) indienen bij de algemeen directeur uiterlijk binnen drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na de schriftelijke kennisgeving van de definitieve uitsluiting. De ouders doen dit het best via een aangetekende zending: op die manier kunnen zij bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben ingediend.
 • Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op.
 1. Beroepscommissie

De algemeen directeur duidt de beroepscommissie aan en roept deze zo vlug mogelijk samen.

De beroepscommissie bestaat uit:

 • Interne leden:
  Dit zijn de leden intern  aan de school waar de betwiste beslissing  tot definitieve uitsluiting is genomen, met uitzonderling van de directeur of zijn afgevaardigde die de beslissing heeft genomen. Hieraan kan een lid van de raad van bestuur of de algemeen directeur worden toegevoegd.
 • Externe leden:
  Dit zijn personen die extern zijn aan het schoolbestuur en aan de school waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen. Dit kan een directeur of een leerkracht van een andere school van de scholengroep zijn, een lid van de ouderraad, een lid van de schoolraad met uitzondering van de geleding personeel van de school waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen…

Een lid dat vanuit zijn hoedanigheden intern is, kan nooit behoren tot de geleding van de externen.
De voorzitter van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid onder de externe leden.

Elk lid van de beroepscommissie is stemgerechtigd. Elk lid van de beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen. Bij de stemming is het aantal stemgerechtigde interne leden gelijk aan het aantal stemgerechtigde externe leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.

 • De beroepscommissie hoort de ouders.
 • Elk lid van de beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen.
 • De behandeling van het beroep door de beroepscommissie leidt tot:

       een gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laattijdige indiening of het niet voldoen aan de vormvereisten

       de  bevestiging van de definitieve uitsluiting

       de vernietiging van de definitieve uitsluiting

 • De algemeen directeur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie.
 • Binnen het GO! is er geen verder beroep meer mogelijk tegen de in beroep genomen beslissing.
 • Het resultaat van het beroep wordt aan de ouders schriftelijk en gemotiveerd ter kennis gebracht uiterlijk 45 kalenderdagen -vakantieperioden niet meegerekend- nadat het beroep werd ingediend. De directeur ontvangt hiervan een afschrift.
 • Bij overschrijding van deze vervaltermijn wordt de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege vernietigd.
 1. Annulatieberoep

Na uitputting van de hierboven beschreven beroepsprocedure kunnen ouders echter een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad van State indienen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zestig kalenderdagen nadat zij kennis namen van de beslissing van de beroepscommissie, overeenkomstig Titel 1, Hoofdstuk 1 van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948. De procedure heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de beslissing waarmee de ouders het niet eens zijn onmiddellijk uitgevoerd kan worden.


Deel 3
Afspraken en informatie


1       Kledij, orde, veiligheid, hygiëne

Onze school waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te provoceren, de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te belemmeren. Noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die van anderen mag in het gedrang komen.

In sommige lessen is, ter wille van de hygiëne en/of de veiligheid, aangepaste kledij noodzakelijk. Soms zullen haarnetjes, badmutsen of beschermkledij aangewezen of zelfs verplicht zijn. Anderzijds zal de directeur of de betrokken leerkracht, naargelang de situatie, het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes e.d. verbieden als de hygiëne en/of de veiligheid dit vereisen. Bijvoorbeeld in de lessen Lichamelijke Opvoeding en praktijkvakken, bij sport en zwemmen.

2       Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal

De school  of een televisieploeg maakt foto’s, video- en televisieopnames van leerlingen tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. De school heeft daarvoor jouw individuele toestemming nodig. Je krijgt daarvoor van ons een document.

Je kunt je altijd verzetten tegen het gebruik van beeldmateriaal  en een gegeven toestemming  kun je altijd herroepen.

3       Ziekte, ongeval en medicatie

Op onze school wordt geen medicatie aan de leerlingen toegediend. De school of de leerkracht kan niet op eigen initiatief medicatie verstrekken.

Als een leerling tijdens de schooluren medicatie moet nemen, kan dit enkel op doktersvoorschrift. Bovendien moet de school dit eerst duidelijk afspreken met de ouders en de leerling. Dit gebeurt via de verpleegsters van de school.

Het  schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als een leerling na het correct nemen van voorgeschreven medicatie bijwerkingen ondervindt .

Aan de ouder/behandelende arts wordt gevraagd om de verklaring in te vullen en te ondertekenen.

Wanneer een leerling op school pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij de ouders conform de procedure.  Bij dringende gevallen worden de hulpdiensten rechtstreeks gecontacteerd.

Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk gemeld worden aan het CLB of de directeur, dit geldt voor volgende infecties:

 • Bof (dikoor)
 • Buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een (klas)groep)
 • Buiktyfus
 • Hepatitis A
 • Hepatitis B
 • Hersenvliesontsteking (meningitis)
 • Infectie met EHEC (enterohemorragische Escherichia coli, verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)
 • Infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)
 • Kinderverlamming (polio)
 • Kinkhoest (pertussis)
 • Krentenbaard (impetigo)
 • Kroep (difterie)
 • Mazelen
 • Roodvonk (scarlatina)
 • Schimmelinfecties
 • Schurft (scabiës)
 • Tuberculose
 • Windpokken (varicella, waterpokken)

4       Gebruik van gsm en andere technologische apparatuur

In de klas en op het schooldomein mogen de leerlingen geen gebruik maken van gsm en andere technologische apparatuur. Het verhindert immers het ordentelijk lesgeven. Gebruikt de leerling toch een gsm of andere technologische apparatuur in de klas dan moet hij die aan de leerkracht afgeven, die het toestel tot op het einde van de schooltijd (van de voormiddag/namiddag) in bewaring houdt. Weigert de leerling het toestel af te geven, kan er een ordemaatregel worden genomen (bv. de leerling wordt tijdelijk uit de klas verwijderd) of kan er zelfs een tuchtprocedure worden opgestart.

In de klas of op het schooldomein mogen de leerlingen geen foto’s maken en niet filmen, tenzij de betrokken personen (bv. de leerkracht, de medeleerling, …)  hun uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gegeven. Is er geen toestemming gevraagd, dan moet de betrokken persoon gebruik maken van zijn recht tot verzet tegen de verwerking van persoonlijke gegevens. Het gaat immers om een geautomatiseerde verwerking van gegevens waarvoor er aangifte moet worden gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Weigert de leerling de beelden van het internet te verwijderen, dan kan de betrokken persoon een gerechtelijke procedure instellen bij de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg ofwel klacht neerleggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

5       Aandachtspunten

Een school kan slechts maximaal renderen als ouders en schoolteam éénzelfde doel nastreven. Dit betekent dat ouders en schoolteam op opvoedkundig vlak gelijklopend denken en handelen, en dat zij samen je kind leiden en begeleiden in opvoeding en onderwijs. Die samenwerking trachten wij te bereiken via duidelijke afspraken met onze kinderen.

Algemeen

 • vertolking van eigen mening en de manier waarop dit gebeurt tegenover leeftijdgenoten, leerkrachten, bezoekers;
 • orde en wellevendheid;
 •                verzorgd taalgebruik (geen vieze en brutale woorden, niet naar andere kinderen schreeuwen, niemand verwijten, andere leerlingen aanspreken met hun voornaam, beleefd zijn tegen juf en meester, Nederlands praten);
 • opvolging van richtlijnen van directie en personeel
 • zich houden aan de aangewezen, afgebakende speelruimte;
 • zich ordelijk verplaatsen in groep zowel binnen als buiten de school, bijvoorbeeld tijdens uitstappen en bij het vormen van rijen;
 • respect voor school en schoolomgeving;
 • zorg dragen voor mijn kleren en de kleren van andere kinderen. Ik pas mijn kledij steeds aan de activiteiten (turnen, zwemmen, uitstappen, …);
 • niet vechten, ook niet om te “spelen”;
 • geen andere kinderen pesten;
 • als ik waardevolle voorwerpen (zoals duur speelgoed of juwelen) meebreng naar school, ben alleen ik verantwoordelijk als het stuk gaat of als het verloren gaat;
 • het gebruik van game-boy of walkman is enkel mogelijk mits toestemming na een klassenraad;
 • gsm-gebruik is verboden op school;
 • het ruilen op school is niet toegelaten;
 • geen wapens of speelgoedwapens meebrengen;
 • geen gevaarlijke voorwerpen meebrengen zoals bommetjes, messen, aanstekers, lucifers, … ;
 • geen energiedranken, drugs, alcohol, rookwaren meebrengen;
 • de school en de schoolomgeving netjes houden;
 • voor de veiligheid van de kinderen willen wij vragen dat er geen auto’s op het domein rijden alsook niet parkeren;
 • respect hebben voor het schoolmateriaal, vb. goals op de speelplaats.
 • gepaste spreek- en luisterhouding;
 • aandacht;
 • het zich verplaatsen in de klas;
 • orde en netheid in en op de tafels, in de boekentassen, de kasten…;
 • het opruimen van speel- en werkhoeken na de activiteiten;
 • houden aan de regels van de juf of meester van wie ik les heb;
 • respect en zorg voor eigen materiaal en dat van de anderen, voor het materiaal in de klas en in de school.
 • correct gebruik maken van speeltuigen en speelgoed;
 • gebruik van vuilnisbakken;
 • respect voor begrenzing;
 • respect voor beplanting;
 • aandacht voor belsignaal;
 • rijen vormen;
 • ik loop niet weg van de speelplaats;
 • ik ga niet naar het toilet, de verpleegster, … zonder toestemming van de leerkracht met toezicht;
 • stokken, twijgjes, takken en stenen, … ik laat ze liggen; het is geen speelgoed;
 • ik gooi geen vuilnis op de grond; ik hou de speelplaats netjes;
 • ik respecteer de verschillende speelzones (voetbal en rolschaats alleen op het plein dat daarvoor aangeduid is,…);
 • bij nat weer speel ik niet tussen de bomen of in de plassen;
 • ik heb respect voor de natuur, de meubels en de gebouwen;
 • ik ga onmiddellijk in de rij staan als de bel rinkelt;
 • in de rij ben ik stil.
 • ik respecteer voorkeurtijdstip van toiletbezoek;
 • ik beperk verblijf in toiletruimte;
 • ik maak correct gebruik van toiletten (dit is geen speelruimte).
 • ik neem een vaste plaats;
 • ik luister naar de begeleiding
 • ik hanteer elementaire tafelmanieren;
 • ik verplaats me niet in het schoolrestaurant zonder toestemming;
 • ik loop of roep niet in de eetzaal;
 • ik verander niet van plaats;
 • ik blijf aan tafel zitten tot het einde van de maaltijd;
 • ik eet alles: zelfs als ik echt iets niet lust, neem ik toch een klein hapje;
 • mijn dessert hoef ik niet op te eten als ik het niet lust. Ik geef het ook niet aan andere kinderen, tenzij de juf of meester dit toelaat;
 • drankjes worden niet gedeeld, tenzij de juf of meester dit toelaat;
 • na het eten zet ik de borden, de glazen en het bestek netjes bij elkaar;
 • bij het weggaan uit de eetzaal blijf ik heel rustig, ik ga stil naar het toilet, sta flink in de rij, en trek mijn jas aan. Zo ben ik vlug op de speelplaats en kan ik lang spelen.
 • ik leef het busreglement na
 • ik luister naar de begeleiding van het busvervoer;
 • ik neem een vaste plaats in;
 • het is niet toegelaten om mijn plaats te verlaten;
 • ik volg de afspraken bij het in- en uitstappen.
 • Ik laat de gordel aan.
 • Op correcte wijze het klaslokaal binnenkomen en verlaten (in rij);
 • Op correcte wijze verplaats ik me tot aan respectievelijk de rijen voor fietsers, voetgangers, bus, opvang;
 • Ik respecteer de indeling van de ruimte in een rustige hoek en een speelhoek;
 • Ik respecteer de indeling volgens leeftijdsgroepen;
 • Ik luister naar de begeleiding bij huiswerken of bij spel;
 • Ik volg de richtlijnen van de toezichthouder;
 • zie ‘ Op de speelplaats’, ‘In het toilet’.
 • ik volg de richtlijnen van begeleiders;
 • ik pas mijn taalgebruik aan;
 • ik ga van de bus recht naar de speelzaal;
 • ik zet mijn boekentas netjes op de afgesproken plaats;
 • ik laat alle boekentassen dicht;
 • ik loop niet in de speelzaal;
 • ik schreeuw niet in de speelzaal;
 • ik eet of drink niet tijdens de speeltijd.
 • het leren en studeren;
 • de onderwijsloopbaan;
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • het psychisch en sociaal functioneren.
 • Vaccinaties
  • Bijzondere consulten
  • Preventieve gezondheidszorg
   • Algemene en gerichte consulten, profylactische maatregelen
   • Verzet tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB
   • Begeleiding in het kader van de controle op de leerplicht
   • Op vraag van de bekwame minderjarige leerling
   • Op vraag van de bekwame meerderjarige leerling
   • Op verzoek van de ouders, in eigen naam of namens de niet-bekwame minder- of meerderjarige leerling
   • Ambtshalve, in uitzonderlijke gevallen die moeten worden gemotiveerd.

In de klas

Op de speelplaats

In het toilet (drink- en plasbeleid)

In het schoolrestaurant

In de bus

Bij het begin en einde van de lessen en activiteiten

Tijdens de opvang (georganiseerd door de school of onder verantwoordelijkheid van de school)

Buitenschoolse activiteiten

Aankomst op de school

 • Gezondheidsbeleid
  Dit schooljaar proberen we met gans de school (leerlingen en personeel) een aantal gezonde doelstellingen te bereiken:
  *             enkel droge koek of fruit als tussendoortje
  *             geen gesuikerde dranken, enkel water of melk
  *             aandacht voor meer beweging in de klas
  *             met zijn allen deelnemen aan het Tutti Frutti project
  *             gezonde houding van de leerkracht t.o.v. de leerling
  *             informeren van ouders over gezonde voedingMilieubeleid: MOS
  De school besteedt meer aandacht aan het milieu en er worden elk jaar nieuwe projecten uitgewerkt.

Respect en begrip voor anderen vb. werken rond pesten

 


Deel 4
Bijlagen


Bijlage 1: CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen

Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding?

De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) begeleiden de leerlingen en de deelnemers aan de erkende vormingen. De begeleiding kan ook indirect via en in samenwerking met de ouders en de school verlopen. Zij zijn immers de eerste verantwoordelijken.

Waar nodig wordt eveneens samengewerkt met andere diensten, instellingen of voorzieningen.

Bij het vervullen van zijn opdracht stelt het CLB het belang van de leerling centraal. Het CLB werkt raadgevend en begeleidend, waarbij de begeleiding van het CLB waar mogelijk preventief is en waar nodig remediërend. Het CLB werkt multidisciplinair.

De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op de volgende domeinen:

Het CLB werkt gratis, discreet en onafhankelijk. Alle personeelsleden moeten het beroepsgeheim respecteren.

Bijzondere doelgroepen

 

Het CLB begeleidt prioritair en intensief die leerlingen die in hun ontwikkeling en leerproces bedreigd worden. Het CLB besteedt daarbij bijzondere aandacht aan die leerlingen die door hun sociale achtergrond en leefsituatie leerbedreigd zijn, d.w.z. bedreigd worden in hun ontwikkeling en in hun leerproces.

Een gerichte samenwerking met de school, ouders en leerlingen moet leiden tot het versterken van de draagkracht van leerkrachten in het opvangen van leerlingen en leerlingensignalen en de uitbouw van een adequate vorm van leerlingenbegeleidingsstructuur.

Het CLB sensibiliseert en ondersteunt de school bij haar acties op het vlak van onderwijsvoorrangsbeleid, zorgverbreding en andere projecten die als doel hebben groepen van leerlingen die leerbedreigd zijn door hun sociale achtergrond en/of hun leefsituatie maximale kansen te bieden binnen het onderwijs. Hiertoe werkt het CLB uitdrukkelijk samen met de ouders, de leerlingen en hun maatschappelijke omgeving.

Samenwerking school-CLB

Het CLB en de school stellen gezamenlijk een beleidsplan of beleidscontract op dat de samenwerking regelt voor de duur van drie jaar. Deze wordt geconcretiseerd in een afsprakennota.

Het beleidsplan of beleidscontract vermeldt onder meer:

 • de wijze waarop het CLB en de school de rechten en de plichten invullen;
 • de concrete samenwerking tussen school en CLB;
 • de elementen van het verzekerd aanbod waarop de school niet zal ingaan;
 • de wijze waarop het CLB de informatie die het verzameld heeft bij de uitvoering van zijn opdracht en die relevant is voor de algemene werking van de school, aan de school bezorgt;
 • de wijze waarop de school en het CLB elkaar informatie bezorgen die relevant is voor de leerlingenbegeleiding.

Het CLB heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding.

Bij dit alles wordt rekening gehouden met het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander CLB wordt bediend. Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet- inschrijving.

Begeleiding op vraag en verplichte begeleiding – mogelijkheden tot verzet

 

Leerlinggebonden aanbod als vraagsturing

Het CLB werkt vraaggestuurd (op verzoek van de leerling, de ouders of de school), behalve voor de begeleiding die verplicht is. Het CLB kan zelf voorstellen tot begeleiding formuleren.
Het CLB gaat in op elk verzoek van de ouder of de leerling dat betrekking heeft op het begeleidingsaanbod met het oog op het verhogen van de slaagkansen en het beperken en het voorkomen van risicogedrag van leerlingen. Het CLB stelt zijn deskundigheid ter beschikking om minstens signalen bij leerlingen, ouders en hun omgeving te herkennen en te duiden en de eerste opvang te verzorgen van leerlingen en ouders, hen preventief of remediërend te begeleiden en zo nodig adequaat door te verwijzen.
Als een school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, beperkt het CLB zich tot een aanbod tot begeleiding. Het CLB zet in dat geval de begeleiding alleen voort als de leerling hiermee instemt, op voorwaarde dat hij in staat is tot een redelijke beoordeling van zijn belangen. Leerlingen van 12 jaar of ouder worden geacht hiertoe in staat te zijn. Zoniet wordt de begeleiding alleen voortgezet mits de ouders ermee instemmen.

Schoolondersteuning als verzekerd aanbod

 

De regering verplicht het CLB tot het voorstellen van vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen. Het staat hen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.

 • Informatieverstrekking
 • Preventieve gezondheidszorg

Het CLB neemt initiatieven om de gezondheid, groei en ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen, te bewaken en te behouden. Het CLB organiseert algemene, bijzondere en gerichte consulten om systematisch en vroegtijdig stoornissen op te sporen op het vlak van gezondheid, groei en ontwikkeling zodat de leerling of de ouders tijdig deze stoornissen kunnen laten behandelen.

Wij bevelen de aanwezigheid van de ouders bij het algemene consult bij leerlingen uit het tweede jaar kleuteronderwijs of, voor het buitengewoon onderwijs, het kalenderjaar waarin de kleuter vijf jaar wordt, ten zeerste aan.

Het CLB kan bij individuele leerlingen een medisch onderzoek uitvoeren:

1° als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult;

2° op verzoek van de leerling, de school of de ouders;

3° op eigen initiatief.

Het CLB neemt ten aanzien van de leerlingen maatregelen om het ontstaan van sommige besmettelijke ziekten te beletten, onder meer door vaccinaties.

Het CLB neemt ten aanzien van de leerlingen en het schoolpersoneel profylactische maatregelen om het verspreiden van besmettelijke ziekten tegen te gaan.

Het CLB gaat minstens naar aanleiding van de algemene en gerichte consulten de vaccinatiestaat na van alle begeleide leerlingen.

De meerderjarige leerling of de ouders, de voogd of de persoon die de minderjarige leerling onder zijn hoede heeft, wordt schriftelijk geïnformeerd door het CLB over de aard en de bedoeling van de aangeboden vaccinatie.

Het CLB dient de vaccinatie toe nadat het hiervoor van de meerderjarige leerling of de ouders, de voogd of de persoon die de minderjarige leerling onder zijn hoede heeft de schriftelijke toestemming gekregen heeft.

Deze toestemming kan worden gegeven voor meerdere vaccinaties tegelijk, maar is niet langer dan twee jaar geldig.

Het CLB houdt van iedere begeleide leerling de vaccinatietoestand bij.

De beschikbare vaccinatiegegevens worden op verzoek en minstens in het schooljaar van toediening schriftelijk meegedeeld aan de meerderjarige leerling of de ouders, de voogd of de persoon die de minderjarige leerling onder zijn hoede heeft.

Op verzoek worden de beschikbare gegevens tevens meegedeeld aan de behandelend arts.

De bijzondere consulten (medische onderzoeken, individueel of collectief georganiseerd voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs evenals, onder de voorwaarden door de regering bepaald, voor andere leerlingen) behoren tot het verzekerd aanbod.

 

Verplichte begeleiding

 

De leerlingen, de ouders en de scholen zijn verplicht om mee te werken aan de algemene consulten (periodieke algemene leeftijdsspecifieke medische onderzoeken, collectief georganiseerd voor alle leerlingen), de gerichte consulten (collectief georganiseerde medische onderzoeken, gericht op bepaalde gezondheidsaspecten van een welomschreven doelgroep van leerlingen) en de profylactische maatregelen.
Wanneer bij leerlingen een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld, zijn de ouders verplicht de arts van het CLB hierover in te lichten. Het CLB zal via de school de nodige stappen zetten om verspreiding hiervan te voorkomen of te beperken. Het zal de bevoegde instanties hiervan op de hoogte brengen.

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB. Het verzet wordt schriftelijk meegedeeld aan de directeur van het CLB via een aangetekende brief of tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Het verzet is getekend en gedateerd.
In dit geval wordt het consult uitgevoerd door ofwel een andere arts van hetzelfde CLB ofwel door een arts van een CLB naar keuze, ofwel door een arts die niet tot een CLB behoort, maar wel in het bezit is van het hiertoe door de regering bepaalde bekwaamheidsbewijs. De persoon die verzet heeft aangetekend is verplicht de consulten te laten uitvoeren binnen een termijn van negentig dagen, met ingang van de datum waarop de aangetekende brief werd verzonden of met ingang van de datum die op het ontvangstbewijs werd vermeld.
Indien het algemeen of het gericht consult niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB dat de school begeleidt, bezorgt de arts van het ander CLB of de arts die niet tot een CLB behoort, de bevindingen aan een arts van het CLB waarbij de school is aangesloten.
De arts die de consulten heeft uitgevoerd, bezorgt binnen vijftien dagen na datum van elk consult het verslag van dat consult aan de arts van het CLB die de school van de betrokken leerling begeleidt.
De kosten voor een consult dat niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB, zijn ten laste van de betrokken leerlingen en hun ouders.

Het CLB begeleidt leerplichtige jongeren die, behoudens ingeval van huisonderwijs, niet zijn ingeschreven in een school of voor de leerplicht erkende vorming, of die zijn ingeschreven maar die deze school niet regelmatig bezoeken. Deze begeleiding heeft tot doel de minderjarige met leerplichtproblemen opnieuw in te schakelen in het onderwijsproces zodat hij opnieuw voldoet aan de bepalingen inzake leerplicht. Een instemming van de betrokken leerling of zijn ouders is dan niet vereist. Als de betrokken leerling of zijn ouders niet ingaan op de initiatieven van het CLB, meldt het CLB dit aan de bevoegde instantie.

Multidisciplinair dossier

Het CLB legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Het dossier bevat o.a. volgende gegevens: administratieve gegevens, registratie van de medische consulten, vaccinatiegegevens, gegevens over de leerplichtbegeleiding en andere gegevens van de begeleiding van leerlingen. De directeur van het centrum is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van het multidisciplinair dossier, met uitzondering van de persoonsgegevens die de gezondheid betreffen.

De verantwoordelijkheid voor het verwerken van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen valt onder de bevoegdheid van een beroepsbeoefenaar die in het centrum werkt.

Toegankelijkheid van de gegevens van het multidisciplinair dossier voor de CLB-personeelsleden

Elke CLB-medewerker heeft, als hij betrokken is bij de begeleiding van de leerling in kwestie, toegang tot alle gegevens. In het belang van de leerling, de ouders of ter vrijwaring van de rechten van derden kunnen in volgende gevallen de gegevens ontoegankelijk gemaakt worden voor de CLB-personeelsleden die betrokken zijn bij de begeleiding van een bepaalde leerling:

Raadpleging van de gegevens uit het multidisciplinair dossier

 

Leerlingen en hun ouders hebben recht op toegang tot de gegevens van het multidisciplinair dossier die henzelf betreffen. Deze toegang kan in principe door rechtstreekse inzage van het dossier onder begeleiding van een CLB medewerker.

Er zijn wettelijk een aantal uitzonderingen op het recht op toegang tot bepaalde gegevens in het dossier.

Vb: gegevens die door derden worden aangeleverd en als vertrouwelijk worden bestempeld zijn niet toegankelijk.

Voor meer informatie kan u terecht bij het CLB dat de school van de leerling begeleidt.

Overdracht van gegevens uit het multidisciplinair dossier

Bij schoolverandering draagt de directeur van het centrum het dossier over aan het centrum dat de leerling begeleidt. De bekwame minder- of meerderjarige leerling en/of zijn ouders in eigen naam of namens de niet-bekwame minder- of meerderjarige leerling, kunnen verzet aantekenen tegen de overdracht van het dossier. Een leerling vanaf 12 jaar wordt vermoed bekwaam te zijn.

Dit verzet moet schriftelijk ingediend worden binnen een termijn van 10 dagen na de mededeling waarin de ouders of de leerling op de hoogte worden gebracht van de geplande overdracht.

Het verzet kan geen betrekking hebben op de overdracht van identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen, de vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de algemene, de gerichte en de bijzondere consulten en de medische onderzoeken.

Het CLB en de CLB-medewerkers mogen enkel in het belang van de leerling gegevens uit het multidisciplinair dossier bezorgen aan de volgende derden:

1° het betrokken schoolpersoneel voor wat betreft de gegevens die nodig zijn om hun taak naar behoren te kunnen vervullen

2° aan anderen om een verplichting na te komen die opgelegd wordt krachtens een wettelijke verplichting, of op gemotiveerd verzoek of na schriftelijke toestemming van de bekwame minder- of meerderjarige leerling of de ouders in eigen naam of in naam van de niet bekwame minder- of meerderjarige leerling.

Vernietiging van de gegevens uit het multidisciplinair dossier

De multidisciplinaire dossiers worden door het centrum bewaard tot ten minste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde consult of vaccinatie. Daarna start de directeur de geëigende procedure tot vernietiging ( behalve voor de dossiers die volgens procedure worden opgevraagd door en overgedragen aan het Rijksarchief), maar niet voor de betrokkene de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt.

In afwijking van het eerste lid, worden gegevens van leerlingen die hun studieloopbaan beëindigd hebben in het buitengewoon onderwijs, bewaard tot op het ogenblik dat betrokkene de leeftijd van 30 jaar bereikt.

Informatieplicht van het CLB inzake het multidisciplinair dossier

De directeur draagt er zorg voor dat betrokken leerling en de ouders op gepaste wijze worden geïnformeerd over de dossiergegevens.

Als er betwisting mocht zijn over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan men zich wenden tot:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Hoogstraat 139

1000 Brussel

(02) 213 85 40

Klachtenprocedure

Voor klachten over het CLB waar het beroepsgeheim van de CLB-personeelsleden niet in het geding is, gelden dezelfde bepalingen als deze die gelden voor de school. Deze zijn opgenomen in de zogenaamde “algemene klachtenprocedure” van het schoolreglement.

Indien u een klacht heeft over het CLB en het beroepsgeheim van de CLB-personeelsleden is wél in het geding, dan geldt de volgende procedure.

Klachten over de werking van het CLB of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid, dienen kort na de feiten gemeld te worden aan de directeur van het CLB en met hem te worden besproken.

Wordt na overleg met de directeur niet tot een akkoord gekomen, dan kan men schriftelijk klacht indienen bij de directeur van het CLB.

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen zendt de directeur de klager een ontvangstbevestiging waarbij hij informatie verstrekt inzake de behandeling van de klacht. Indien de klacht afgewezen wordt brengt hij de klager hiervan op de hoogte en wordt dit gemotiveerd.

De directeur start een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Na het onderzoek stuurt hij de klager een brief met een samenvatting van het onderzoek en zijn gemotiveerde bevindingen inzake de klacht.

De directeur behandelt de klacht binnen een termijn van 45 kalenderdagen na ontvangst van de klacht.

Deze klachtenprocedure schorst de beslissingen waartegen klacht ingediend wordt niet op.

Contactgegevens

Het CLB is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus, op zaterdagen en zondagen en op de wettelijke en decretale feestdagen. De CLB’s zijn gesloten tijdens de kerstvakantie en de paasvakantie, uitgezonderd de eerste maandag en de tweede vrijdag van de kerstvakantie. Indien deze openingsdagen respectievelijk gelijk vallen met 25 of 26 december of met 1 of 2 januari, dan worden ze verplaatst naar de datum binnen de kerstvakantie die hierbij het dichtste aansluit.

Openingsuren …

Het CLB kan na 17 uur worden geconsulteerd .

 

Het CLB-team staat steeds open voor uw vragen, wensen om een toelichting en/of bemerkingen.


[1] [slechts mogelijk indien in de bijdrageregeling van het schoolreglement, in deze context voor de vergoeding van kopies werd geopteerd]