privacyverklaring

Mpi kompas – Internaat/IPO De Link privacyverklaring

 

Datum van inwerkingtreding: 30 april 2018

 

Deze Verklaring regelt de wijze waarop mpi kompas – Internaat/IPO De Link omgaat met persoonsgegevens. Ze is gericht aan de gebruikers van persoonsgegevens en informeert alle werknemers in onze instelling over de verzameling en het gebruik van hun persoonsgegevens, alsook over de specifieke rechten die ze hebben. Onder “Werknemers” worden verstaan alle werknemers, het statutair personeel van de instelling,  interimarissen en stagiaires.

 

 

Algemeen

 

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de persoonsgegevens is voor MPI Kompas – Internaat/IPO De Link een belangrijke verplichting. Dit brengt met zich mee dat de persoonsgegevens van alle werknemers en alle leerlingen, internen en bewoners voortdurend moeten gerespecteerd worden. De gegevens mogen niet overmatig verwerkt worden, noch oneigenlijk of onzorgvuldig gebruikt worden. We verwachten van alle Werknemers dat ze zich aan deze Verklaring houden en dat ze de noodzakelijke maatregelen inzake geheimhouding en veiligheid zullen nemen bij de verwerking (die het verzamelen, de opslag, de overdracht, het gemeenschappelijk gebruik, enz., van de gegevens omvat).

 

Deze Verklaring heeft tot doel de naleving van de van toepassing zijnde regels betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de persoonsgegevens te bevorderen, met inbegrip van de algemene verordening gegevensbescherming (1).

 

Deze Verklaring heeft eveneens tot doel alle werknemers, leerlingen, internen en bewoners te informeren over de wijze waarop hun persoonsgegevens verwerkt worden, overeenkomstig de hierboven vermelde regels betreffende de gegevensbescherming, hoe ze hun rechten die hen krachtens die regels verleend worden kunnen uitoefenen en wie ze voor het bekomen van meer informatie kunnen contacteren.

 

Met deze Verklaring bevestigen wij tegenover de betrokkenen dat we ons verbinden tot naleving van de principes op het vlak van geheimhouding en bescherming van de gegevens, meer bepaald van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “algemene verordening gegevensbescherming”), die op 24 mei 2016 van kracht is geworden en vanaf 25 mei 2018 van toepassing zal zijn.

 

INHOUDSOPGAVE

 

  1. Definities
  2. Verwerkingsverantwoordelijkheid
  3. Soorten van verzamelde en verwerkte persoonsgegevens
  4. Hoe gebruiken we de gegevens die we verzamelen?
  5. Delen van persoonsgegevens / gegevensoverdracht
  6. Hoe beschermen we uw gegevens?
  7. Uw rechten
  8. Verantwoordelijkheid
  9. Wijziging van de Verklaring
  10. Contact

Definities

De onderstaande begrippen hebben in het kader van deze Privacyverklaring de volgende betekenis:

 

Verantwoordelijke voor de verwerking: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon waarop de persoonsgegevens betrekking hebben.

Verwerker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.

Werknemers: alle mensen die voor MPI Kompas – internaat/IPO De Link werken.

Leerlingen: Rechtmatig ingeschreven leerlingen die school lopen in MPI Kompas.

Internen of bewoners: Jongeren die rechtmatig zijn ingeschreven en verblijven op het internaat of het IPO

 

 

Verwerkingsverantwoordelijkheid

 

In het kader van onze activiteit en interne verrichtingen worden de persoonsgegevens van onze Werknemers verwerkt door MPI Kompas, de Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Eekhoornstraat 1. De persoonsgegevens van de internen worden verwerkt door Internaat De Link, de persoonsgegevens van de bewoners worden verwerkt door IPO De Link, beiden gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Eekhoornstraat 1.

 

Soorten van verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

 

We verzamelen en verwerken de volgende gegevens:

Gegevens betreffende al onze Werknemers (zoals hierboven gedefinieerd),

Identificatiegegevens: familienaam, voornaam, rijksregisternummer, geboortedatum, Contactgegevens: adres, verdere gegevens (telefoonnummers, e-mailadressen)

Persoonlijke gegevens van financiële aard: nummer van bankrekening

Familiale gegevens: burgerlijke staat, gegevens over het gezin (namen, geboortedata, verwantschap met de werknemer),

Gegevens voor loonberekening: arbeidsdeelname, schorsingen (tijdskrediet, ouderschapsverlof, …), Professionele gegevens en contactgegevens:  telefoon- of gsmnummer, functie, functiebenaming, afdeling, stamboeknummer

Getuigschriften i.v.m. veiligheid: medische geschiktheid, attest model II goed zedelijk gedrag

Gegevens betreffende onze leerlingen, internen, bewoners (zoals hierboven gedefinieerd)

Identificatiegegevens: familienaam, voornaam, rijksregisternummer, geboortedatum, Contactgegevens: adres, verdere gegevens (telefoonnummers, e-mailadressen)

Gegevens ouders: adres, telefoonnummer, mailadres, burgerlijke staat, geboortedatum, tewerkstelling

Persoonlijke gegevens: ziekte, medicatie

We verwerken geen gegevens i.v.m. etnische afkomst, seksuele geaardheid, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging.

 

Hoe gebruiken we de gegevens die we verzamelen?

 

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens enkel indien dat strikt noodzakelijk is voor de uitoefening van onze activiteit en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We zijn ertoe gehouden de persoonsgegevens enkel te gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk verzameld werden, voor een doel waarvoor de betrokkene nadien zijn toestemming heeft gegeven of voor een wettelijk toegestaan doel.

 

We verwerken de persoonsgegevens van werknemers als dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract.  Meer bepaald worden de gegevens van werknemers verwerkt voor de loonberekening, om onze wettelijke verplichtingen tegenover de overheid na te komen (de RSZ, de fiscus, …),

Wij verwerken identificatiegegevens, contactgegevens en alle andere gegevens die vereist zijn in het kader van de tewerkstelling van de werknemers en die vereist zijn voor de inschrijving in de school, internaat, IPO.

Gevoelige informatie wordt verwerkt conform de regels betreffende de gegevensbescherming

Van cameratoezicht kan gebruik gemaakt worden in het belang van de veiligheid, overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde regels.

Persoonsgegevens kunnen ook met uw instemming verwerkt worden, maar dan moet u kunnen opteren voor de aanvaarding of de afwijzing van gegevensverzameling of -verwerking, zoals eventueel vereist door de van toepassing zijnde regels.  Bij het verzamelen van de persoonsgegevens zullen we meedelen voor welk doel die gegevens zullen gebruikt worden.

De vereiste mededeling betreffende de doelstellingen van de verwerking zullen we op een passende wijze doen (via websites, interne beleidsnota’s, enz.).     Werknemers moeten dergelijk doelstellingen in acht nemen en mogen de persoonsgegevens niet verder verwerken op een wijze die niet verenigbaar is met die doelstellingen.

Delen van persoonsgegevens / gegevensoverdracht

Alle Werknemers moeten zorgvuldig handelen wanneer ze persoonsgegevens delen met anderen, indien dat wettelijk toegestaan wordt, ongeacht of die gegevens betrekking hebben op medewerkers, andere Werknemers, leerlingen, internen, bewoners. Uiterste zorgvuldigheid is geboden wanneer het gaat om gevoelige persoonsgegevens. Voor het bekomen van nadere inlichtingen over toegelaten gegevensoverdrachten, zal contact opgenomen worden met de Juridische Afdeling van GO! centraal.

 

Delen binnen de onderneming

Persoonsgegevens kunnen met het oog op de interne administratie en de activiteiten onder onze werknemers gedeeld worden op grond van een strikt rechtmatige kennisnemingsbehoefte (“need-toknow” beginsel) die verband houdt met hun taken in de school, internaat/IPO  (zie de functiebeschrijving), hetzij om een geldige reden, uiteengezet in deze Verklaring, alsook indien dat nodig is in verband met contractuele verplichtingen.

 

Delen met derden

 

We kunnen samenwerken met derden die ons diensten verlenen, onder meer voor IT gerelateerde of administratieve doeleinden (bv. Smartschool, Wisa, Integrado, Ethias..). We delen persoonsgegevens met dergelijke partners als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening.

Werknemers die verantwoordelijk zijn voor het toezicht over de overeenkomsten met dergelijke derden moeten zich ervan vergewissen dat de gegevens niet kunnen gebruikt worden voor andere doeleinden dan de strikt toegelaten doeleinden. Deze overeenkomsten moeten de nodige bepalingen bevatten die geheimhouding en passende maatregelen ter bescherming van de met hen gedeelde persoonsgegevens opleggen. Voor hulp in dit verband moet contact opgenomen worden met de Juridische Afdeling.

 

Specifieke regels i.v.m. het delen van persoonsgegevens.

We hebben het recht om persoonsgegevens te onthullen indien dat vereist of krachtens de van toepassing zijnde wetgeving toegelaten is, onder meer om onze wettelijke rechten te onderzoeken, te beschermen of te verdedigen, alsook in het kader van een rechtszaak.

Hoe beschermen we uw gegevens?

We houden passende technische en organisatorische maatregelen in stand om een veiligheidsniveau te kunnen garanderen dat in overeenstemming is met het risico, de aard van de gegevens,  de context en de doelstellingen van de verwerking en de kostprijs van de implementatie, teneinde de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele, illegale en ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik. Alle gegevens worden beschermd door middel van fysieke en logische maatregelen die garanderen dat de toegangscontroles aangebracht zijn en voortdurend uitgevoerd worden. Er wordt door interne medewerkers en onafhankelijke derden regelmatig testen verricht.

We verwachten van werknemers die met persoonsgegevens omspringen, dat ze de geïmplementeerde veiligheidsmaatregelen in stand houden en naleven en in het bijzonder dat ze de toegang tot de gegevens beperken, in overeenstemming met hun rechtmatige kennisnemingsbehoefte, alsook dat ze gebruik maken van versleuteling, pseudonimisering of wachtwoordbeveiliging bij de overdracht van persoonsgegevens en op veilige wijze overgaan tot vernietiging van persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn.

Eenieder die kennis krijgt van gelijk welke inbreuk in verband met persoonsgegevens (d.w.z. verlies, diefstal of het anderszins in gevaar brengen van persoonsgegevens), zal het aanspreekpunt van de SG daar onmiddellijk van op de hoogte brengen en haar alle inlichtingen betreffende de inbreuk bezorgen, alsook onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de inbreuk op te heffen of te beperken.

Uw rechten

Recht op toegang

Werknemers, leerlingen, internen en bewoners hebben het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de hen betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens.

Recht op verbetering 

Werknemers, leerlingen, internen en bewoners hebben het recht om van ons onverwijld rectificatie van de hen betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, hebben ze het recht de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht van bezwaar, recht op wissing

Wanneer daar een geldig reden voor bestaat, zullen werknemers, leerlingen, internen en bewoners het recht hebben om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken of om zonder onredelijke vertraging van ons de wissing van hun persoonsgegevens te verkrijgen.

Werknemers en wettelijke vertegenwoordigers van leerlingen, internen en bewoners hebben het recht om eerder aan ons gegeven toestemming te allen tijde in te trekken, maar deze intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking, onverlet.

Recht om klacht in te dienen

Werknemers en wettelijke vertegenwoordigers van leerlingen, internen en bewoners hebben het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Uitoefening van uw rechten

Gelieve voor de uitoefening van uw rechten het aanspreekpunt van de instelling te contacteren.

Van werknemers die met persoonsgegevens omspringen, wordt verwacht dat ze de passende maatregelen, die het voor de betrokkene mogelijk maken zijn rechten uit te oefenen, zonder onredelijke vertraging implementeren, in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Ze zullen de ontvangst van het verzoek bevestigen aan de verzoeker/verzoekster en zijn/haar identiteit controleren, voordat ze hem/haar enige persoonsgegevens verstrekken. Indien het verzoek met elektronische middelen gedaan werd, zal het antwoord – indien mogelijk – met elektronische middelen gegeven worden, behoudens andersluidend verzoek van de Betrokkene.

 

Verantwoordelijkheid

De directie/beheerder/hoofdopvoeder, samen met het aanspreekpunt in de SG en de DPO van het GO! dragen de verantwoordelijkheid voor deze Verklaring en zien toe op de naleving van alle vereisten waaraan de gegevensbescherming moet voldoen. Zij zullen strategieën bepalen om die naleving in onze instelling te bevorderen. Ze zijn bevoegd om vast te stellen welke controles, methoden, procedures, evaluaties en verslagen vereist zijn om die naleving te garanderen.

Wijziging van de Verklaring

We behouden ons het recht voor om deze Verklaring af en toe te updaten. Verifieer te gelegener tijd of er wijzigingen of updates zijn geweest.

Contact

Indien u vragen hebt i.v.m. de Verklaring of het inzamelen, het gebruik, het delen of verwerken van uw persoonsgegevens door MPI Kompas, internaat/IPO De Link, kan u contact opnemen met de directie of het aanspreekpunt.