Zorgklassen

Zorgklassen


 1. Voor wie?

Kinderen met een algemene ontwikkelingsvertraging, al dan niet met een diagnose autisme, zijn welkom in onze type 2-werking. Uw kind heeft uiteraard heel wat mogelijkheden maar deze kan hij/zij minder goed ontwikkelen in het reguliere onderwijs. Ons ’buitengewoon’ onderwijs zorgt voor een beschermende en stimulerende omgeving waarin uw kind zijn/haar talenten kan ontplooien. We kijken naar wat het kind ‘aankan’ en welke ‘kennis’ en ‘vaardigheden’ op maat van het kind kunnen worden aangeleerd. Uw kind stimuleren tot zelfstandigheid is ons uitgangspunt.

In de zorgklassen richten we ons op de algemene ontwikkelingsstimulatie van uw kind. De nabijheid van vertrouwde begeleiders is hierin zeer belangrijk. Het biedt de veilige basis van waaruit uw kind de omgeving kan verkennen en leert dat het ook kan ingrijpen in deze omgeving: leren kiezen (eten, speelgoed, activiteit …) en de eigen behoeftes dan duidelijk maken is hiervan een voorbeeld. We werken op maat van uw kind: we passen onze communicatie aan,
voorzien afwisseling tussen inspanning en ontspanning en we houden rekening met sensorische gevoeligheden en voorkeuren.
In deze klassen voorzien we een bezetting van 2 begeleiders voor 7 kinderen.

De leerkracht wordt bijgestaan door logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en kinderverzorgsters zodat het individuele leertempo van elke leerling gerespecteerd wordt. Daarnaast creëren we op deze manier ook voor elk kind het leerklimaat dat het beste aansluit bij zijn/haar noden. Een kind dat zich goed voelt, leert immers beter.
Sommige kinderen hebben nood aan bijkomende zorg of opvolging omwille van een motorische beperking, ernstige gezondheidsproblemen… Vanuit onze geïntegreerde type 4-werking komen we ook hieraan tegemoet.

 2. Aanbod

2.1 Algemene uitgangspunten

De rode draad doorheen de activiteiten die we aanbieden aan uw kind is ervaring. We zetten het lichaam van uw kind en onze begeleiders in om met elkaar en de wereld in contact te treden en om het leerproces te bevorderen. In het weekprogramma van uw kind zal u dus veel activiteiten terugvinden zoals wandelen, snoezelen, koken, muziek maken en beluisteren…

Uw kind heeft recht op een onderwijsaanbod op maat binnen een leeromgeving die wordt afgestemd op zijn/haar noden. Om deze vertaalslag te maken naar uw kind, starten wij met een uitgebreide beeldvorming. In overleg met u bepalen we welke leerdoelen er gedurende een bepaalde termijn vooropgesteld worden.

We organiseren dit alles vertrekkende vanuit het comfort van uw kind. Hierbij denken wij aan een balans tussen rust en activiteiten, aan het voldoende afwisselen in houdingen, aan het helpen voorzien van aangepaste materialen voor uw kind…

2.2. Communicatie

In onze zorgklassen maken we onze communicatie heel concreet en zichtbaar voor de kinderen door gebruik te maken van voorwerpen en van lichamelijke communicatie. Bij kinderen die het begrijpen, gebruiken we ook foto’s.
De informatieverwerking verloopt bij deze kinderen vaak trager dan bij andere kinderen. Ze hebben het soms ook moeilijk om meerdere zintuigen tegelijk te gebruiken. Daarom vinden we het belangrijk om hen niet te overprikkelen en voldoende tijd te geven om onze boodschap niet alleen te verwerken (d.i. ook voorwerpen betasten, er aan ruiken…), maar deze ook te begrijpen en erop te reageren.

2.3. Sensorische noden en voorkeuren

Aan de hand van een sensorisch profiel¹ brengen we – samen met u als ouder – in kaart via welke zintuigen uw kind het liefst in contact treedt met de wereld. We krijgen op deze manier ook een beeld van sensorische gevoeligheden op basis waarvan we de omgeving kunnen aanpassen aan uw kind.

We zetten basale stimulatie² in om nieuwsgierigheid naar de wereld te prikkelen bij uw kind. Aan de hand van sensorische activiteiten leert uw kind zijn/haar eigen lichaam en omgeving kennen. Deze ervaringen situeren zich op vestibulair (d.i. houdingsveranderingen, schommelbewegingen), somatisch (d.i. werken met, aan en voor het lichaam) en vibratorisch (d.i. trillingen, denk aan geluid, ademhaling…) niveau. Aan de hand van deze prikkels leggen we contact met uw kind en laten we het toe dat uw kind contact legt met ons en zijn/haar wereld. Onder andere tijdens verzorgingsmomenten grijpen we de kans aan om via lichamelijke prikkels aan te sluiten bij én in te gaan op de gevoelswereld van uw kind.

2.4. Vrije tijd

Kinderen leren door op ontdekking te gaan en dat is niet anders voor vrije tijd. We nemen uw kind dan ook mee op ontdekkingstocht met spelmateriaal.

Aan de hand van een uitgebreid informeel onderzoek brengen we in kaart welke materialen motiverend en ontspannend zijn voor uw kind. We bekijken ook welke spelvorm het beste aansluit bij zijn/haar ontwikkeling en interesses. Op basis van deze informatie leren we uw kind spelvaardigheden. We maken hiervoor gebruik van het speltrainingsprogramma van Ina Van Berckelaer – Onnes.

2.5. Sociale vaardigheden

Samen met andere kinderen rond de tafel zitten, op uitstap gaan, een 1-1 moment met een begeleider… Het zijn allemaal sociale momenten waarin uw kind zich doorheen een dag beweegt. En dit is lang niet altijd even evident. Uw kind voelt zich niet in elke context even veilig en zal dus – afhankelijk hiervan – in meer of mindere mate deze veiligheid opzoeken door bijvoorbeeld in nabijheid van zijn/haar begeleider te blijven, terug te vallen op lichamelijke belevingen… Er zijn vast en zeker ook contexten waarin uw kind zich voldoende veilig voelt om – al dan niet mits een kleine ondersteuning – deel te nemen aan het sociale verkeer. We brengen dit in kaart en bepalen samen met u welke stapjes we uw kind aanleren. We streven het na dat uw kind zich – in een beschermde en veilige omgeving – kan openstellen voor sociaal contact en hier plezier aan beleeft.

3.Bescherming en aanpassingen

3.1. Aanpassing van de omgeving: comfort als voorwaarde om te leren

Om de veiligheid en het welbevinden van uw kind te optimaliseren, zijn er – naast onze standaard aanpassingen (zie autiwerking – verduidelijking) een aantal elementen die wij steeds vertalen naar de noden van uw kind:

  • Vertrouwdheid: Om uw kind duidelijkheid en veiligheid te bieden verloopt elk eerste en elk laatste half uur van een schooldag gelijk. Aan de hand van dit ritueel leert uw kind ervaren wanneer een schooldag start en eindigt. Deze activiteit vertrekt – zoals vele andere – vanuit wat voor uw kind motiverend/leuk is.
  • Omdat we het tempo van uw kind respecteren, beperken wij het aantal activiteiten doorheen de dag. Een activiteit starten, afronden en overgaan naar een volgende zijn vaardigheden die voor vele kinderen lastig zijn. Door het aantal activiteiten te beperken, krijgen de leerlingen dan ook tijd om deze moeilijkheden het hoofd te bieden.
  • Prikkelregulatie: we beschermen uw kind door prikkels op een zo gecontroleerde manier mogelijk te laten binnenkomen. Dit wil niet zeggen dat we uw kind prikkels ontzeggen, we verhinderen dat hij/zij overspoeld wordt door teveel prikkels die tegelijkertijd verwerkt moeten worden.
  • Informatie reguleren: we zorgen er voor dat uw kind ons en onze boodschappen gemakkelijker ontvangt en begrijpt door één opdracht tegelijkertijd te geven.
  • Betekenissen faciliteren: vaak brengen we kinderen in verwarring door verschillende verwachtingen te stellen aan een soortgelijke situatie: bij die juf mag je zus, bij een andere zo. Door verwachtingen te koppelen aan ruimte en voorwerpen maken we het voor uw kind gemakkelijker om de betekenis een bepaalde ruimte/context/activiteit te leren kennen.
  • Begrenzing door omgeving en niet (uitsluitend) door personeel: vele prikkels nodigen uw kind uit om er iets mee te doen: een open deur nodigt uit om naar buiten te gaan, een koek op tafel nodigt om op te eten… We beperken deze omgevingsinvloeden zodat deze invloeden uw kind niet uitnodigen tot ongewenst gedrag.
  • Speeltijd: de essentie van speeltijd is dat kinderen de ruimte krijgen om te ontspannen. Voor uw kind is het niet eenvoudig om plezier te hebben in een speeltijd wanneer deze niet wordt georganiseerd en ingevuld. We komen hier zoveel mogelijk aan tegemoet.
  • Weloverwogen sociale activiteiten: kinderen doen graag activiteiten met andere kinderen, begeleiders… Toch zijn deze situaties ook vaak een bron van onrust, onvoorspelbaarheid, angst… Daarom maken we de sociale activiteiten, die doorheen de schooldag van uw kind voorkomen, betekenisvol zijn. Verder zijn deze georganiseerd en begeleid.

 

Er zijn situaties waarin we besluiten om aanpassingen en beschermingsmaatregelen te organiseren voor uw kind die ruimer zijn dan dit ‘basispakket’. Dit gebeurt altijd in overleg met het team, u als ouders en mits goedkeuring van de directie. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het tijdelijk inzetten van een extra personeelslid in een klaswerking, bepaalde activiteiten/lessen schrappen uit het dagverloop van uw kind… Wanneer zo’n aanpassingen worden doorgevoerd, dan worden volgende elementen steeds expliciet besproken en geëvalueerd:

 • Specifiek: Wat passen we aan, wat voorzien we extra en met welk doel?
 • Meetbaar: Hoe gaan we na of er evolutie is: wat moet er veranderd zijn?
 • Acceptabel: Past deze aanpassing binnen de schoolvisie, draagkracht van het team en de ouders…?
 • Realistisch: Is de doelstelling realistisch en in voldoende tussenstappen geformuleerd?
 • Tijdsgebonden: Wanneer evalueren we alle bovengenoemde elementen? Hierbij kan bekeken worden of het zinvol is de aanpassingen te verlengen, te veranderen of op te schorten.

 

Wanneer aanpassingen niet meer leiden tot een verhoging van de leerbaarheid, dan moeten we ons durven afvragen of deze nog gerechtvaardigd zijn.

 

3.2. De basishouding van de begeleiders

Naast het optimaliseren van de fysieke klasruimte om het leerproces bij uw kind te vergroten, vertrekken de begeleiders van uw kind ook vanuit een basishouding in hun werking.

 • In de eerste plaats zijn de begeleiders getraind in het onthaasten binnen het schoolleven. Het belang om uw kind tijd te geven om informatie te ontvangen, te verwerken en er op te reageren staat centraal als vertrekpunt.
 • Vertrekkende vanuit de noden en gevoeligheden van uw kind (beeldvorming) passen zij hun communicatie, sociale beweegruimte en sensorische invloeden aan.
 • Omdat vertrouwdheid en herkenbaarheid het gevoel van veiligheid bij uw kind verhogen, worden veel activiteiten aangeboden volgens een bepaald scenario. Dit wil niet zeggen dat alles altijd op dezelfde manier moet verlopen, maar er zitten wel vaste elementen in die het gevoel van controle en voorspelbaarheid bevorderen bij uw kind (vb. de start en afronding van een activiteit verloopt op eenzelfde manier).
 • We nemen de verantwoordelijkheid van uw kind inzake beheersing, zelfregulatie… over. Vanuit de analyses van de noden, voorkeuren… van uw kind sturen de begeleiders hem/haar aan. De aanpassingen van de omgeving dragen hiertoe bij; zo laten we bijvoorbeeld geen koek op tafel liggen wanneer uw kind geen koek mag eten.

¹ Gebaseerd op Olga Bogdashina
² Geïnspireerd door Prof. Fröhlich A